Mistenkt for juks ved UiT?

En student som er mistenkt for juks ved UiT.

Om du befinner deg under mistanke for fusk eller juks ved UiT, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – kan du ha rett på advokatbistand dekket av UiT. Dette gjelder alle studenter som risikerer utestengelse på bakgrunn av mistanken. De viktigste rettighetene for studenter mistenkt for juks og fusk ved UiT finner du her. 

Uforpliktende saksvurdering

Om du er mistenkt for fusk ved UiT har du en rekke rettigheter etter lovene som gjelder, og i denne artikkelen går vi nærmere gjennom disse rettighetene. Våre advokater bistår alle studenter som er mistenkt for fusk, så du kan i tillegg til artikkelen – eller i stedet for å lese artikkelen – kontakte oss for en uforpliktende saksvurdering. Det koster ingenting, og vil raskt og kostnadsfritt forklare deg hvordan det ligger an med saken din, herunder hva vi kan hjelpe deg med og naturligvis om du har rett på gratis advokat. 

Hva er plagiat?

Rett til advokatbistand dekket av UiT

Enhver student mistenkt for fusk eller juks ved UiT har rett på gratis advokat dersom de er mistenkt for fusk, og de på grunn av mistanken risikerer å bli utestengt fra studiene. Denne rettighetene gjelder alle studenter ved  studiesteder som er akkreditert etter Universitets- og høyskoleloven (uhl.). Denne lovbestemte rettighetene følger av § 4-8 femte ledd som lyder ;

«Kandidaten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen, etter sats fastsatt etter forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv. 3. desember 1997 nr. 1441. Finner styret selv eller institusjonens nemnd for studentsaker, jf. § 5-1, at det er brukt lengre tid enn hva som er rimelig og nødvendig, kan salæret settes ned. Vedtak om salærnedsettelse kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd.»

Studenter har altså en lovfestet rett til å få advokatbistand dekket av UiT. Dette er fra lovgivers side en rettssikkerhetsgaranti som skal sørge for at studenter får rettferdig saksbehandling og profesjonell bistand mot studieinstitusjonen når det er oppstått mistanke om fusk. Dette på bakgrunn av de forholdsvis alvorlige og inngripende reaksjonene som studentene kan bli ilagt som følge av mistanke om fusk. 

Studenter har etter uhl. § 4-8 femte ledd rett på «rimelig og nødvendig» bistand. I dette ligger at man ikke har rett på ubegrenset med advokatbistand, men advokatbistand i det omfang som UiT finner å være passende for saken. Denne begrensningen er sjelden en utfordring, og vil i alle fall ikke være det om studenten søker bistand hos advokater som behersker rettsemnet. 

Vilkårene for dekning av advokatutgifter ved UiT er i hovedsak to. For det første må saken dreie seg om utestengelse, det er ikke tilstrekkelig dersom saken bare dreier seg om annullering av eksamen. Det andre vilkåret er at saken er «reist». I praksis betyr siste vilkår gjerne at saken er oversendt Nemnda for studentsaker ved UiT for vurdering.

Når disse to vilkår først er oppfylt har studenten rett på advokatbistand som dekker behandling ved Nemnda for studentsaker ved UiT, klagebehandling hos Felles klagenemnd og i tillegg domstolsprøving av vedtaket i tingretten. 

Rettigheter ved mistanke om fusk ved UiT

UiT må følge reglene i forvaltningsloven og universitets- og høyskoleloven når de utfører saksbehandling i saker hvor studenter er mistenkt for fusk. Dette innehar bl.a. følgende rettigheter for studenter;

 • Rett til veiledning i hvordan å ivareta egne interesser i saken, jf. fvl. § 11
 • Rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig, jf. fvl. § 12
 • Rett til at UiT hindrer at uvedkommende får kjennskap til saken, jf. fvl. § 13
 • Rett til forhåndsvarsel før vedtak treffes, jf. fvl. § 16
 • Rett til at UiT sørger for nøytral belysning av saken, herunder også at studentens anførsler undersøkes, jf. fvl. § 17
 • Rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fvl. § 18
 • Rett til kostnadsfri advokat om saken dreier seg om utestengelse, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd
 • Rett til å påklage vedtak om annullering og/eller utestengelse, jf. fvl. § 28 og Universitets- og høyskoleloven § 5-1 femte ledd.
 • Rett til domstolsprøving av vedtak om bortvisning, skikkethetsvurdering og utestengelse, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-11 

Er ChatGPT eller kunstig intelligens fusk om den brukes ved eksamen?

Hva er fusk og juks ved UiT?

Det som er regulert som fusk ved UiT følger av studieforskriften til studieinstitusjonen, nettsidene samt emnebeskrivelser og ev. regler gitt i aktuell eksamen. På generelt grunnlag følger likevel følgende regler ved UiB.

UiT har i sin studieforskrift § 45 følgende regler om fusk;

«1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes blant annet:

a. å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen

b. å presentere andres arbeid som sitt eget

c. å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger

d. å levere en eksamensbesvarelse som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved UiT eller andre institusjoner for høyere utdanning

e. ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper

f. å handle i strid med eksamensreglementet eller på annen urettmessig måte som kan gi fordeler ved eksamen.

(2) Fusk eller forsøk på fusk ved obligatoriske arbeidskrav der det inngår et element av vurdering fra universitetets side, følger samme bestemmelser som fusk ved eksamen.»

Relevante ressurser for studenter ved UiB som er mistenkt for fusk

På våre nettsider finnes en rekke artikler som redegjør for de rettslige aspektene ved det å være mistenkt for fusk som anbefales lest om en er mistenkt for fusk eller juks og ønsker å forstå rettsområdet. I tillegg har vi under lenket til de mest sentrale nettressursene som gjelder for studenter ved UiT.

Gratis advokat i fuskesaker

Vanlige spørsmål

Hva er juks ved UiT?

UiT har et omfattende regelverk om juks og fusk. Det som i alle fall regnes som fusk ved UiT er ulovlige hjelpemidler, å presentere andres arbeid som sitt eget, utilstrekkelig kildehenvisninger, gjenbruk av eksamensbesvarelser, ureglementert samarbeid og ellers å handle i strid med eksamensreglementet eller på annen urettmessig måte såfremt det kan gi en fordel ved eksamen.

Har man rett på gratis advokat ved fusk hos UiT?

Studenter som er mistenkt for fusk og juks ved UiT har rett på gratis advokat dersom de på grunn mistanken risikerer utestengelse fra studiene. Det samme gjelder om en allerede er utestengt men har klage- eller søksmålsretten i behold.

Hvor finner man eksamensregler ved UiT?

Eksamensreglene til UiT finnes i deres studieforskrift, på nettsidene og dessuten vil de kunne fremgå på selve eksamensdokumentet.

Er ChatGPT lovlig ved UiT?

UiT har eksamensregler som på generelt grunnlag vil innebære at direkte buk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens vil kunne anses som fusk dersom dette ikke oppgis som kilde. Dersom UiT studenter bruker ChatGPT eller annen kunstig intelligens krever UiT at studentene referer til AI teksten iht. APA-stil.

Er plagiat forbudt ved UiT?

UiT krever at studentene angir tilstrekkelige kildehenvisninger i sine eksamensbesvarelser, og manglende referanser kan anses om fusk ved plagiat. Plagiat kan medføre opptil ett år med utestengelse fra studiene. UiT bruker Ouriginal for å avdekke tekstsammenfall i innleverte oppgaver.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss