Utestengelse ved mistanke om fusk

En student får vite at han er utestengt på grunn av fusk.

Dersom du er mistenkt for fusk kan du bli utestengt fra studier i opptil ett år. Studenter har en rekke rettigheter når de blir mistenkt for fusk. Den viktigste rettigheten er rett til gratis advokat, men også andre regler er viktige for studenten. 

Utestengelse er tap av rett til å studere

Utestengelse innebærer for studenten at hun eller han mister retten til å følge undervisning og ta eksamen. Det blir rett og slett umulig å få kreditering for eventuelle studier man likevel måtte gjennomføre, eksamen og bevis for kvalifikasjon er ikke mulig å få før utestengelsen er over. 

Utestengelse er nasjonal, og gjelder alle landets studiesteder som faller inn under Universitets- og høyskoleloven. Utestengelsen registreres i en database som heter RUST og står for Register for Utestengte Studenter. Når man er registrert der kan man ikke semesterregistrere seg, meldes seg til eksamen osv.

Rett til fri rettshjelp

Studenter har rett til gratis advokat i alle saker hvor de enten er blitt utestengt eller riskerer å bli utestengt fra sine studier. Dette følger av Universitets- og høyskoleloven §4-8 femte ledd. Retten til vederlagsfri advokat oppstår i det sak om utestengelse sendes til lokal klagenemnd / nemnd for studentsaker, og utestengelse utgjør en mulighet for studenten.

Selv om advokatbistand er kostnadsfritt for studenten arbeider ikke advokaten gratis. Det er studieinstitusjonen som betaler for advokatens arbeid, med den begrensning at de bare betaler for «rimelige og nødvendige» utgifter. 

Den ordningen som i dag praktiseres er at advokatselskapet fakturerer Universitetet eller høyskolen direkte uten egenandel til studenten. 

Lurer du på om du har rett til fri rettshjelp ifm. saken din kan du kontakte oss. Vi vet hva du har rett på, og bistår deg i saken også. I tillegg er det uforpliktende å prate med oss.

Mistenkt for juks ved UiT?

Utestengelsesperioden kan være opptil to semestre

Studenter kan utestenges for opptil to hele semestre med studier. Lengden på utestengelsen skal avpasses i forhold til hvor graverende fusk som har funnet sted. Det er utviklet seg en forvaltningspraksis om utestengelse som tilsier ett semester med utestengelse der hvor studenten har fusket grovt uaktsomt, og to semestre dersom studenten har fusket forsettlig. 

Utestengelsesperioden kan ikke strekke seg over to semestre. Det innebærer i praksis at om en student utestenges midt i ett semester så teller dette semesteret som ett semester – selv om studenten er midt i semesteret og kanskje har fått avlagt én eller flere eksamener. 

Feil utestengelsesperiode

Det hender fra tid til annen at universitetet eller høyskolen fastsetter en uriktig utestengelsesperiode. Et vanlig eksempel er at studiestedet finner at studenten har fusket ved grov uaktsomhet. Dette innebærer da etter forvaltningspraksis en maksimal utestengelse på ett semester. Dersom studiestedet fastsetter en utestengelsesperiode på seks måneder fra midten av det ene semesteret og til midten av det andre så er faktisk studenten utestengt i to semestre. Studenter som oppdager noe slikt bør omgående kontakte oss slik at vi kan bistå med å få utestengelsesperioden korrigert og forkortet.

Krav på fastsettelse av utestengelsesperioden

Studenter har krav på å få utestengelsesperioden fastsatt med klare holdepunkt for tap og gjenoppretting av studierett. Dette bør fremgå av vedtaket selv eller oversendelsesbrev som er oversendt ifm. med vedtaket. Dersom utestengelsesperioden er uklar bør man omgående kontakte studieinstitusjonen for å klargjøre perioden man er utestengt.

Hovedregelen ved utestengelse er umiddelbar iverksettelse

Hovedregelen om utestengelse er at vedtak om utestengelse iverksettes umiddelbart. Det innbærer at studenten bli utestengt med øyeblikkelig virkning iht. Til utestengelsesperioden som fremgår av vedtaket. Dersom utestengelsesperioden også er fastsatt til å gjelde umiddelbart innebærer det at studenten i praksis er utestengt fra vedtaket er mottatt.

Utestengelsen vedvarer selv om studenten påklager vedtaket. Det innebærer at studenten fortsatt er utestengt mens klagesaken behandles av studieinstitusjonen, Felles klagenemnd eller domstolen.

Krav om utsatt iverksettelse

Dersom man mottar et vedtak om utestengelse, kan man kreve utsatt iverksettelse av vedtaket. Dersom studenten får medhold betyr dette at studenten i praksis har utsatt utestengelsen i påvente av klagesaksbehandlingen. Studenter har ikke rett på utsatt iverksettelse, men studieinstitusjonen, Felles klagenemnd eller domstolen er pliktig til å behandle kravet dersom studenten fremsetter det. 

Erfaringsvis får studenter sjelden utsatt iverksettelse på vedtak om utestengelse, men det hender likevel i saker hvor enten studieinstitusjonene eller klageorganet er i betydelig tvil om det har vært korrekt å fatte vedtak om utestengelse. 

Dersom man får utsatt iverksettelse på vedtak om utestengelse, men vedtaket likevel blir opprettholdt etter klage og ev. domstolsprosess må studenten likevel gjennomføre utestengelsen i tilsvarende lengde som opprinnelig fastsatt. I praksis blir derfor utestengelsen forskyvd i påvente av klagesaksbehandlingen.

Hva er plagiat?

Rett til å klage på vedtak om utestengelse

Vedtak om utestengelse kan påklages til nasjonalt klageorgan som heter Felles klagenemnd. Studenten risikerer ingenting ved slik klage, klagebehandlingen er gratis og vedtaket kan ikke bli mer ugunstig for studenten selv om hun/han ikke får medhold i klagen. I korthet innebærer det at studenten ikke har noe å tape på å påklage vedtak om utestengelse. 

Rett til å saksøke Kunnskapsdepartementet i saker om utestengelse

Vedtak om utestengelse kan bringes inn for domstolene for overprøving i form av et søksmål. Denne retten skal fremgå av det endelige vedtaket som studenten mottar fra Felles Klagenemnd, og det gjelder frister som må overholdes. Studenter har også rett til å bringe sak om utestengelse direkte til domstol etter vedtak fra lokal klagenemnd / nemnd for studentsaker dersom saksbehandlingstiden blir for lang. Les om erstatning for urettmessig utestengelse her.

Kontakt oss for gratis vurdering

Vi har spesialkompetanse på saker om fusk og utestengelse. Kontakt oss dersom du har en sak om fusk eller utestengelse med sitt studiested. Vi vet hvilke rettigheter du har, og har lang erfaring med saker hvor studenten har blitt mistenkt for fusk. Vi tar ikke betalt uten at dette er konkret avtalt mellom student og oss, og vi vet naturligvis om du har rett til gratis advokat der hvor saken din er nå. 

Har studenter rett til fri rettshjelp?

Studenter har rett til fri rettshjelp i enhver sak som innebærer at studenten er eller kan bli utestengt fra sine studier. Retten følger av Universitets- og høyskoleloven som bestemmer at studieinstitusjonene skal betale advokater for slik rettshjelp til studenter.

Hva kan advokater bistå med i saker om utestengelse?

Advokater er spesialiser på tolkning av regler, samt å forfølge borgerlige rettskrav. Det innebærer fagkunnskap om hvordan regler er å forstå og kunnskap om hvordan man hjelper studenter med å håndheve deres rettigheter. En advokat kan derfor bistå med alt fra frifinnelse til redusert utestengelse, og det koster ikke noe for studenten.

Kan jeg få utsatt iverksettelse på vedtak om utestengelse?

Man kan begjære utsettelse av vedtak om utestengelse, men studenter har ingen ubetinget rett til å få dette innvilget. Studieinstitusjonene innvilger normalt dette der hvor en klage gir grunn til å tro at vedtaket vil kunne bli endret til studentens gunst ved klagesaksbehandlingen.

Kan man klage på utestengelse?

Man kan klage på vedtak om utestengelse så lenge man holder seg innenfor vedtakets bestemmelse om klagefrist. Man kan også klage etter utløp av fristen, og vil normalt ha rett til å få saken realitetsbehandlet såfremt man stadig er utestengt. Studenter kan ikke få strengere utestengelse på grunn av klagen, og har derfor ingenting å tape på utestengelsen.

Når starter utestengingen?

Det skal fremgå av vedtaket eller oversendelsesbrev mottatt samtidig med vedtaket når utestengelsen starter og slutter. Hovedregelen er at vedtaket iverksettes umiddelbart. Det vanlige er videre at utestengelsen starter med én gang.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss