Om utestengelse

En student som er utestengt fra universitetet.

Utestengelse innebærer at studenten er utestengt fra studieinstitusjonen, herunder fratatt rett til å følge undervisning samt retten til å gå opp til eksamen. Utestengelse gjelder i hele landet, og for alle Universiteter- og høyskoler som faller inn under Universitets- og høyskoleloven (uhl.)

Registrering i RUST

Utestengelsesvedtak registreres i et felles nasjonalt register som heter RUST. Registrering her innebærer at studenten ikke kan registrere seg til studier eller eksamen så lenge utestengelsen virker. Når utestengelsesperioden er over slettes registreringen og studenten kan på ny studere. Dersom utestengelsen bare gjelder enkelte studier vil studenten ha regulær studierett i de utdanningene som ikke er omfattet av vedtaket om utestengelse.

Kan man miste studentboligen ved utestengelse etter fusk?

Grunnlag for utestengelse

Studenter kan utestenges på flere forskjellige grunnlag, herunder fusk, forstyrrende adferd, dersom de har skapt fore for liv og helse, brudd på taushetsplikt og usømmelig opptreden. Studenter kan også utestenges på grunn av straffbare forhold eller fordi de er funnet uskikket for yrket. Studenter kan utestenges fra alle studier eller bare utvalgte studier. Les mer om utestengelse i våre artikler.

Utestengelsesperiode

Det vanligste er utestengelse fra all utdanning for inntil ett år med bakgrunn i mistanke om fusk. Det er videre adgang til opp til tre års utestengelse fra studier med klinisk undervisning og praksisstudier dersom studenten har skapt fare for liv eller helse for pasienter, brukere, barnehagebarn eller andre studenten har med å gjøre som ledd i undervisningen. Tilsvarende gjelder om studenten har gjort seg skyldig i grovt brudd på taushetsplikt eller usømmelig opptrenden ovenfor samme persongalleri. Studenter kan utestenges fra klinisk undervisning og praksisstudier dersom de har vedtatt et forelegg eller er dømt for et straffbart forhold som studieinstitusjonen mener gjør de uskikket til yrket. Tilsvarende kan studenter utestenges dersom de er funnet uskikket for yrket på annet grunnlag.

Bortvisning

Rett til vederlagsfri advokat

I alle utestengelsestilfeller har studenten rett til å la seg bistå av advokat på studieinstitusjonens regning. Dette for at studentene skal sikres reell mulighet til å ivareta sine rettigheter og fremføre sin sak på et område som berører den enkelte student betydelig. Rett til gratis advokat oppstår når sak om utestengelse er reist for Nemnd for studentsaker / klagenemnda eller skikkethetsnemnda. På dette tidspunkt er ikke vedtak enda fattet, men studieinstitusjonen har oversendt saken til behandling og innstilt studenten på utestengelse. Studenten har rett på advokatbistand også etter dette. Innunder ordningen tilhører klageprosess og ev. domstolsprosess for tingretten. Det er derfor sjelden for sent å be om bistand i saken.

Kontakt oss

Vi bistår studenter som er utestengt eller risikerer å bli utesteng, uansett hva mistanken og grunnlaget er. Vi hjelper til med å sikre dine rettigheter å argumenterer for en best mulig løsning og ev. minst mulig utestengelse i din sak. Vi bistår på ethvert trinn i prosessen, og tar oss også av klagesaksbehandling og ev. søksmål om saken er egnet til det. Ta kontakt med oss på studenthjelpen.no for en vurdering av din sak, det koster ingenting.

Les i vår artikkel om erstatning for urettmessig utestengelse her

Vanlige spørsmål

Hva innebærer utestengelse?

Utestengelse innebærer tap av studierett, herunder tap av rett til å følge undervisning, gå opp til eksamen mv. Utestengelsen gjelder i hele Norge for alle utdanningsinstitusjoner under Universitets- og høyskoleloven.

Hva skjer når utestengelsen er over?

Når utestengelsen er over slettes registreringen i RUST og studenten får tilbake retten de hadde til å studere når utestengelsen ble iverksatt.

Hva skal jeg gjøre om jeg risikerer utestengelse?

Studenten burde kontakte advokat ettersom hun / han trolig har rett til vederlagsfri advokat som kan bistå i saken.

Hva er RUST?

Rust står for Register for utestengte studenter og er et felles nasjonalt system for registrering av utestengelsesvedtak. Registering innebærer at studenten ikke får studierett eller ta eksamen i de fag studenten er utestengt fra i den perioden utestengelses varer.

Hva kan man bli utestengt av?

Studenter kan utestenges på grunn av fusk, forstyrrende adferd, dersom de har skapt fore for liv og helse, brudd på taushetsplikt, usømmelig opptreden, straffbare forhold og dersom de er funnet uskikket for yrket studieretningen er innrettet mot.

Hvor lenge kan man bli utestengt?

Om en er mistenkt for fusk kan en bli utestengt i opptil ett år. Om en utestenges for forstyrrende adferd kan en også bli utestengt i opptil ett år. Utestengelse for studenter som har skapt fore for liv og helse, brutt taushetsplikt eller utvist usømmelig opptreden kan fastsettes for inntil tre år. Utestengelse på grunn av uskikkethet kan fastsettes for inntil fem år.

Har man rett på gratis advokat ved utestengelse?

Studenter som risikerer å bli utestengt, uavhengig av grunnlag, har rett til å få advokatutgiftene dekket av utdanningsinstitusjonen fra det tidspunkt sak er reist for Nemnd for studentsaker / utdanningsinstitusjonens lokale klagenemnd.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss