Bortvisning

En student som er bortvist fra studentstedet sitt.

Er du bortvist fra studiestedet ditt? Vi forklarer hva dette innebærer og hva som kan gjøres med dette.

Hva er bortvisning?

Studenter kan bortvises fra hele eller deler universitetet eller høyskolen de går på dersom studenten forstyrrer undervisningen, medstudenters arbeid eller studieinstitusjonen ellers. Bortvisningen innebærer da et forbud mot å ferdes på de angitte områdene eller studieinstitusjonen som helhet. Dette forbudet kan gripe inn i viktige studierettigheter, som for eksempel at studenten ikke kan møte til obligatorisk undervisning med den konsekvens at studenten stryker i faget. 

Umiddelbar bortvisning

I Universitets- og høyskoleloven skilles det mellom umiddelbar bortvisning etter § 4-8 første ledd første punktum og bortvisning ved behandling av Nemnd for studentsaker / lokal klagenemnd i medhold av § 4-8 første ledd andre punktum. 

Umiddelbar bortvisning etter § 4-8 første ledd krever i prinsippet ingen saksbehandling fra studieinstitusjonen, og det kan være et pålegg som for eksempel gis av en ansatt ved studieinstitusjonen ifm. med en hendelse på Universitetet eller høyskolen. 

Det fremgår ikke klart av lovteksten men denne formen for bortvisning må antas å være av en kortvarig og midlertidig karakter, ment for å løse en lettere og mild men fortsatt akutt problemstilling hvor studieinstitusjonen er av den oppfatning at studenten har forstyrret undervisningen eller medstudenters arbeid. 

Studenten kan imidlertid påklage bortvisningen og vil da ha rett til å få saken behandlet av Nemnd for studentsaker / lokal klagenemnd ved studieinstitusjonen. Studenten har der rett til å la seg bistå av advokat, og studenten har i medhold av Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd rett på at advokatutgiftene dekkes av studieinstitusjonen. 

Kan man miste studentboligen ved utestengelse etter fusk?

Varig bortvisning

Dersom studenten på tross av skriftlig varsel fra studieinstitusjonen gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenter eller studieinstitusjonen ellers kan studenten bortvises for nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Dettefølger av Universitets- og høyskoleloven § 4-8 første ledd andre punktum.

Langvarig bortvisning fordrer altså at det er gitt skriftlig advarsel slik at studenten har anledning til å innrette seg. Videre fordrer det at den forstyrrende adferden repeteres gjentatte ganger etter dette. 

Det fremgår videre at det er Nemnd for studentsaker / utdanningsinstitusjonens lokale klagenemnd som fatter vedtak om slik bortvisning. Her også har studenten rett til å la seg bistå av advokat, og studieinstitusjonen dekker utgiftene til dette. 

Bortvisning kan lede til utestengelse

Dersom studenten ikke respekterer avgjørelse om bortvisning, kan hun/han utestenges fra studiet i sin helhet og fratas retten til å gå opp til eksamen i opptil ett år. Dette fremgår av Universitets- og høyskoleloven § 4-8 første ledd tredje punktum. Det er videre krav om at studenten har fått skriftlig varsel før det kan fattes vedtak om utestengelse. Her som i de to øvrige bortvisningsgrunnlagene har studenten rett til å la seg bistå av advokat og krav på at studieinstitusjonen dekker kostnadene ved dette. Her kan du lese om dine rettigheter dersom du er utestengt fra studiet.

Mistenkt for plagiat?

Gratis advokat ved bortvisning

Som redegjort for ovenfor har studenter rett til å la seg bistå av advokat i bortvisnings- og utestengelsessaker. Det fremgår av Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. Det fremgår videre at studieinstitusjonen dekker kostnadene ved dette, slik at bistanden blir gratis for studenten. 

Rett på gratis advokathjelp oppstår her når sak er reist for den lokale klagenemnda / Nemnd for studentsaker ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen. Det innebærer at dersom studenten har fått beskjed om at det er reist bortvisningssak ved studieinstitusjonen så har vedkommende rett til gratis advokat.

Praksis er her at advokatkontoret fakturerer utdanningsinstitusjonen direkte, uten mellomlegg eller egenandel til studenten. Du vil også har gratis advokat i fuskesaker.

Ta kontakt for uforpliktende vurdering

Dersom du er bortvist eller utestengt, eller risikerer bortvisning eller utestengelse og ønsker hjelp med din sak kan du ta kontakt med oss for en rask og uforpliktende vurdering. Vi har rikelig med erfaring innen sakstypen og vil raskt kunne avklare om vi kan hjelpe deg, herunder om du har rett på gratis advokat. Her kan du lese mer om oss.

Les også våre artikler om utestengelse her

Hva innebærer det å være bortvist fra Universitetet eller Høyskolen?

Bortvisning innebærer at studenten har fått forbud mot å ferdes på hele eller deler av studieinstitusjonens eiendom. Bortvisning kan derfor innebære at studenten ikke får fulgt forelesning eller gjennomført eksamen.

Hvordan kan man bli bortvist?

Vilkårene for bortvisning er studenten har utvist en adferd som forstyrrer undervisning, medstudenter eller studieinstitusjonen ellers. Det gjelder krav om skriftlig varsling før bortvisning ved mer langvarig bortvisning.

Kan man bli utestengt på grunn av forstyrrende adferd?

Studenter kan bli utestengt fra studiet i opptil ett år dersom hun/han på tross av skriftlig advarsel ikke overholder bortvisningsavgjørelsen.

Hvem kan bortvise?

Kortvarig bortvisning kan i prinsippet gis som et pålegg av enhver ansatt ved studieinstitusjonen såfremt hun/han har rett til det i kraft av sin stilling. Mer langvarig bortvisning skal i prinsippet ilegges av styret eller studieinstitusjonens Nemnd for studentsaker / lokale klagenemnd.

Har man rett på gratis advokat ved bortvisning?

Ja, studenter ved Universitets- og høyskoler har rett til vederlagsfri advokat dersom sak om bortvisning er reist. Det betyr at studenter har rett på advokat dersom de risikerer bortvisning, og ikke bare dersom de faktisk er utestengt.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss