Erstatning for urettmessig utestengelse

En student får tildelt erstatning for urettmessig utestengelse.

Dersom man er blitt urettmessig utestengt fra studiene og av den grunn blir forsinket ut i arbeidslivet kan man kreve erstatning for det økonomiske tapet dette har medført. Tapet vil da være tapt arbeidsinntekt mv. 

Hva vil det si å være urettmessig utestengt?

Om en er urettmessig utestengt innebærer dette at studenten er eller har vært utestengt fra studiene i ett eller flere semester. I urettmessig siktes det da til at utestengelsen har vært uriktig, at det aldri var grunnlag for utestengelsen. Dette kan for eksempel være at studenten er uriktig anklaget for fusk, og har fått vedtak om utestengelse. 

Hva kan man gjøre om man er urettmessig utestengt?

Dersom studenten er urettmessig utestengt innebærer det at det er et virkende eller aktivt vedtak med bestemmelse om utestengelse som fortsatt gjelder. For eksempel om en student er utestengt i 2023 så virker utestengelsesvedtaket i 2023. Fra 2024 er ikke denne tenkte studenten utestengt lenger, og studenten har da vært utestengt.

Om utestengelsen virker er det viktigste man kan gjøre å påklage vedtaket, ev. å forsøke å overprøve vedtaket i domstolsapparatet. På grunn av saksbehandlingstid er det mange som ikke rekker å få saken sin fullbehandlet i klageorgan eller domstolsapparat før vedtaket om utestengelse har opphørt å virke. 

Studenten får da igjen sin studierett og kan gjenoppta studiene, og har slikt sett «sonet» sin utestengelsesperiode. Les mer om dine rettigheter dersom du er utestengt fra studiet her.

Hva er plagiat?

Hva kan man gjøre om man har vært urettmessig utestengt?

Om man etter at utestengelsen er helt eller delvis over får et nytt vedtak eller en dom på at studenten er uskyldig i forholdet som medførte utestengelse innebærer det at tidligere vedtak om utestengelse har vært uriktig og ugyldig. 

Dersom studenten på grunn av dette har mistet studieprogresjon, og av den grunn kommer for sent ut i arbeidslivet har hun eller han trolig også lidt et økonomisk tap. Dette tapet kan studenten kreve dekket av studieinstitusjonen som ila utestengelse i vedtaket.

Selv om studenten har fått endelig vedtak, eventuelt har fått en rettskraftig dom som stadfester utestengelse pga. fusk kan det forekomme at en likevel kan kreve erstatning for utestengelsen dersom man senere får tak i avgjørende bevis som sannsynliggjør at vedtaket eller dommen var uriktig. Dette kan for eksempel være bevis på at studenten likevel ikke fusket, men som ikke var med i den opprinnelige saksbehandlingen. Les mer i våre artikler dersom du er mistenkt for fusk.

Hva kan man få i erstatning?

Utgangspunktet er at studenten skal få erstatning tilsvarende sitt økonomiske tap. Tapet kan være vanskelig å beregne eksakt. Et utgangspunkt vil være å se hen til startlønnen for nyutdannede studenter i de aktuelle yrkene. Videre legges det til feriepenger og pensjonsrettigheter. Om en student har vært utesteng urettmessig et år er det altså ett års forventet arbeidsinntekt som er utgangspunktet for kravet.

Hvordan fremmer man krav om erstatning?

Kravet må sannsynliggjøres, begrunnes, beregnes og rettes mot studieinstitusjonen. Dersom studieinstitusjonen er enig i at det er grunnlag for erstatning vil en normalt forhandle seg frem til en minnelig løsning. Advokatutgiftene utgjør i denne sammenheng et relevant erstatningskrav som studieinstitusjonen kan dekke som del av avtalen. 

Dersom studieinstitusjonen bestrider plikt til å betale erstatning må kravet fremmes for domstolen. Dette kan være forliksrådet eller tingretten, bl.a. avhengig av erstatningskravets størrelse. 

Mistenkt for juks ved UiT?

Advokatutgifter ved erstatningskrav etter utestengelse 

Studieinstitusjonen dekker som utgangspunkt ikke advokatutgifter relatert til erstatning for urettmessig utestengelse. 

Fører kravet frem kan man påregne å få advokatutgiftene erstattet av studieinstitusjonen som del av erstatningen, enten det er i avtale eller i dom. Fører kravet ikke frem må studenten betale kostnadene selv.

Imidlertid kan man få innvilget dekning til domstolsbehandling av saken gjennom innboforsikring dersom studenten har dette, hvilket vil redusere kostnadene betydelig. 

Ta kontakt for uforpliktende vurdering

Dersom du mener du er urettmessig utestengt er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi vil da se på sannsynligheten for å få erstatning, estimere sakskostnader mv.

Les mer om utestengelse i våre artikler her

Hva innebærer det å være urettmessig utesteng?

Det innebærer at man er utestengt uten at man er enig i grunnlaget for dette, som da oftest er at man mener seg uskyldig i for eksempel fusk.

Hva kan man gjøre om man er urettmessig utestengt?

Først og fremst bør en benytte de offentligrettslige klagemulighetene til å påklage vedtaket. Dernest bør en vurdere rettslig prøving av det endelige vedtaket fra Felles Klagenemnd. Advokatbistand til dette er gratis for studenten. Dersom alle klage- og søksmålsfrister er utløpt kan en advokat vurdere om det er grunnlag for erstatning.

Hva kan man få i erstatning etter urettmessig utestengelse?

Det er påregnelig å kunne få tapt arbeidsinntekt for samme tidsperiode som en er utestengt, slik arbeidsinntekten formodes å måtte ha vært ved sluttført studie. Har man blitt utestengt ett år er altså et års tapt arbeidsinntekt et utgangspunkt for erstatningen.

Får man gratis advokat i saker om erstatning for urettmessig utestengelse?

Studenten betaler i utgangspunktet selv for denne bistanden, men man kan få dekket betydelige deler av en eventuell domstolsbehandling gjennom sin innboforsikring.

Hva betyr det at vedtaket virker eller fortsatt gjelder?

I saker om utestengelse betyr dette at studenten fortsatt er utestengt. Dersom vedtaket ikke er påklaget kan studenten klage eller ta ut søksmål – selv om ev. frister skulle være oversittet. Kostnadene til å påklage vedtaket dekkes av studieinstitusjonen.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss