Hva er plagiat?

En student som leser om plagiat.

Plagiat er når noen bruker andres intellektuelle eiendom, som for eksempel et skriftlig arbeid, ideer, oppfinnelser etc., og presenterer dem som om de var sine egne, uten å kreditere den opprinnelige kilden.

For studenter anses plagiat som fusk eller juks på flere ulike grunnlag.

For studenters vedkommende har vi noen generalklausuler som i sin alminnelighet kan medføre at plagiat anses som fusk – selv om universitetet eller høyskolen ikke har eller har uklare regler om kildehenvisninger ved eksamen, arbeidskrav eller annen tellende prøve. 

I universitets- og høyskoleloven § 3-9 første ledd heter det at;

«Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene»

Vi i Studenthjelpen.no mener ikke at studenter kan utestenges i medhold av Universitets- og høyskoleloven § 3-9 første ledd. Derimot mener vi bestemmelsen kan tolkes slik at den påbyr studieinstitusjonene å utarbeide eksamensreglement som forbyr plagiat. Dette da studentenes kunnskap ikke kan sies å bli prøvd på noen betryggende måte om det innleverte arbeidet i realiteten er noen annens fordi det er plagiat. 

Fuskebestemmelsen slik den fremgår av universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b) har ingen definisjon av hva som anses som fusk eller juks. Derimot sier forarbeidet til loven noe om det, og her heter det bl.a. at;

«Departementet legger til grunn at det er å anse som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelige under en eksamen eller på andre måter handler i strid med eksamensreglementet eller regler om kildebruk.» (Studenthjelpen.no sin understrekning)

Dersom universitetet eller høyskolen har gitt regler om kildebruk, og studenten overtrer denne regelen så fremgår det klart at lovgiver ved Kunnskapsdepartementet anser forholdet som fusk. 

Derimot er Studenthjelpen.no også kjent med at enkelte av landets universiteter og høyskoler er av den oppfatning at forbud mot plagiat er så pass anerkjent i samfunnet at studenter kan utestenges for fusk selv om det ikke er gitt eksplisitte regler om kildebruk ved eksamen eller arbeidskrav. Det innebærer i tilfellet at studenter kan utestenges for plagiat samme hva slags regler studieinstitusjonen måtte ha om dette. Studenthjelpen.no er uenig, men spørsmålet har etter vår kunnskap ikke enda blitt prøvd av domstolene i Norge. Det innebærer at rettstilstanden pr. tid er uavklart. Derimot kommer problemstillingen sjelden på spissen ettersom nær sagt samtlige av landets universiteter og høyskoler under Universitets- og høyskoleloven har regler om kildebruk.

Typiske eksempler på plagiat

Plagiat kan finne sted på mange forskjellige måter. For eksempel ved å kopiere og lime inn tekst fra en annen kilde uten å sitere kilden. Tilsvarende ved å parafrasere eller omskrive andres arbeid og presentere det som sitt eget, eller ved å bruke ideer fra andres arbeid uten å gi kreditt til den opprinnelige kilden.

Er plagiat alvorlig?

Plagiat er vanligvis ansett som en alvorlig overtredelse av akademisk og intellektuell integritet, og det kan føre til alvorlige konsekvenser. For studenter er konsekvensene vanligvis lavere karakter eller utestengelse fra studieinstitusjoner da forholdet vanligvis anses som fusk eller juks. Dersom plagiatet er tilstrekkelig alvorlig kan også den som har plagiert bli møtt med rettslige skritt, herunder krav om å fjerne / stanse plagiatet og/eller svare økonomisk erstatning. I ytterste konsekvens kan plagiat også anses straffbart, herunder medføre anmeldelse, straffeforfølgning, bøter og ev. fengsel.

Finnes det noen form for plagiat som er lov?

Nei, plagiat er ikke lovlig. For studenter er plagiat alltid å anse som fusk eller juks, plagiat er normalt et brudd på opphavsretten og kan utgjøre et lovbrudd, avhengig av hvor alvorlig og omfattende plagiatet er.

Plagiat er brudd på opphavsrett

Opphavsretten gir opphavsmenn og opphavsrettshavere en eksklusiv rett til å kontrollere hvordan deres verk brukes, distribueres og presenteres for offentligheten. Når noen bryter opphavsretten ved å plagiere en annens arbeid, kan det føre til erstatningskrav, straffeforfølgelse og andre rettslige skritt.

I tillegg til den juridiske siden av plagiat, er det også en etisk og moralsk side. Plagiat bryter med grunnleggende prinsipper for akademisk og intellektuell integritet, og det kan føre til at en person mister tillit og respekt fra andre mennesker i samfunnet.

Finnes det kjente eksempler på plagiat?

Når studenter som er mistenkt og ev. utestengt for plagiat blir dette sjelden kjent for allmennheten. For det første har ikke dette den helt store nyhetsinteressen for allmennheten, og for det annet er saken og saksdokumentene unntatt fra offentlighet. Skal vi se på kjente eksempler på plagiat må vi derfor litt utenfor kjerneområde for Studenthjelpen.no, men vi gir noen for eksempelets skyld likevel.

I 2012 ble den ungarske presidenten Pal Schmitt tvunget til å trekke seg som president etter at han ble anklaget for plagiat i sin doktoravhandling fra 1992. Universitet trakk også tilbake hans doktoravhandling, som i all hovedsak bestod av andre utenlandske forskere sitt arbeid. Kilde: Wikipedia. 

I 2011 trakk den tyske forsvarsministeren Karl-Theodor zu Guttenberg seg fra vervet etter anklage om plagiat i sin doktorgradsavhandling fra 2007. Universitetet trakk også her tilbake hans doktorgrad. Kilde: Wikipedia.

Den amerikanske historikeren Stephen Ambrose er blitt anklaget for å ha plagiert flere av sine bøker, herunder bl.a. “The Wild Blue”. Ambrose innrømmet senere å ha gjort feil, beklaget plagiatet og korrigerte plagiatet. Kilde: Washington Post.

Disse eksemplene viser at plagiat er et alvorlig problem, og at det kan ha alvorlige konsekvenser for personer som blir anklaget for det selv om plagiatet har funnet sted for mange år siden. Til dette skal og bemerkes at adgangen til å annullere eksamen eller andre tellende innleveringer ikke foreldes – universiteter og høyskoler kan i prinsippet annullere eksamener, oppgaver så som bacheloroppgave, masteroppgave og doktoroppgaver i evig tid.  

Konkret eksempel på plagiat

La oss si at en student, som kaller seg for “Kari”, skriver en oppgave om emnet “virkningene av klimaendringer på det afrikanske kontinent”. Kari leser en artikkel om samme emne på en nettside, og finner en setning som passer perfekt inn i hennes oppgave. I stedet for å sitere kilden eller parafrasere setningen, kopierer hun setningen ordrett og limer den inn i oppgaven sin, og presenterer setningen som om det er hennes eget arbeid.

Dette er et eksempel på plagiat fordi Kari har tatt en del av noen andres intellektuelle eiendom – i dette tilfellet en bestemt setning – og har presentert den som om det var hennes eget arbeid uten å i tilstrekkelig grad sitere den opprinnelige kilden. Dette bryter med prinsippene om akademisk redelighet, og kan føre til alvorlige konsekvenser for Kari. 

Dersom Kari er student er dette også å anse som brudd på reglene om kildehenvisning, som normalt anses som fusk ved landets universitet og høyskoler. Kari kan i eksempelet «slippe unna» med lavere karakter, men kan og møte mer alvorlig konsekvens så som annullering og utestengelse i opptil ett år. Les mer i våre artikler om utestengelse her.

Hvordan unngå anklage om plagiat?

For å unngå anklager om plagiat bør du alltid sørge for å kreditere alle kilder du bruker i ditt arbeid. I skriftlige arbeid vil dette nesten alltid være en skriftlig og klar kildehenvisning.

Her er noen tips for å unngå plagiat;

Lær riktig kildereferanse

Lær hvordan man skal referere riktig til en kilde, og sørg for at du bruker de riktige teknikkene når du siterer fra andres arbeid. Det finnes forskjellige regler for kildereferanse som kan variere avhengig av fagområdet, og universitetet eller høyskolen du studerer ved. Sett deg grundig inn i disse, og sjekk i alle arbeider at du har fulgt reglene som gjelder ved din skole.

Bruk sitater riktig

Hvis du vil bruke eksakt de samme ordene som i en kilde, må ordene settes i anførselstegn og kilden oppgis. Da vil leseren forstå at det er snakk om sitat, og få kjennskap til hvor det er hentet fra.

Parafrasere riktig

Hvis du ønsker å inkludere informasjon fra en kilde, kan du parafrasere den i stedet for å kopiere den ord for ord. Dette betyr å gjenfortelle informasjonen i med egne ord, mens du likevel krediterer kilden ved å henvise til kilden.

Bruk referanseliste

Inkluder liste over referanser (referanseliste) på slutten av ditt skrevne arbeid, slik at leseren kan se hvor du har hentet informasjonen fra.

Bruk plagiatkontrollverktøy

Bruk plagiatkontrollverktøy for å sjekke at arbeidet ditt ikke har noe plagiat. Slike verktøy kan hjelpe deg med å identifisere hvilke deler av arbeidet ditt som kan være plagiert, og gir deg en mulighet til å rette det opp dette før du leverer inn arbeidet.

Ved å følge disse tipsene vil du gjennomgående kreditere kildene dine, og dermed også ikke begå plagiat. Merk imidlertid at du må følge studieinstitusjonenes regler for kildehenvisning.

Er plagiat forbudt i alle land?

Ja, plagiat er trolig forbudt i alle land. Dette skyldes at det bryter med grunnleggende prinsipper for akademisk integritet og redelighet. Det kan også innebære brudd på opphavsretten til originalverket. I de fleste land finnes det lover og regler som gir beskyttelse til opphavsmenn og -kvinner og som forbyr uautorisert bruk av andres arbeid.

Uavhengig av regler og forbud kan plagiat uansett få alvorlige konsekvenser for de som blir anklaget for det. I akademiske og profesjonelle sammenhenger kan det føre til tap av anseelse, oppsigelse eller andre sanksjoner. Det kan også føre til at man mister opphavsretten til sitt eget arbeid eller at man må betale erstatning til dem man har plagiert.

Hvilke lovbestemmelser gjelder plagiat i Norge?

I tillegg til de regler som gjelder for studenters kildebruk ved landets ulike studieinstitusjoner, og som kan medføre at de utestenges ved plagiat gjelder det øvrige regler som er mer aktuelle utenfor saker som dreier seg om mistanke om juks eller fusk.

I Norge er plagiat primært regulert av Åndsverkloven. Åndsverkloven gir opphavsrettsbeskyttelse til originalverk, og den gir opphavsmenn og -kvinner rettigheter til å kontrollere bruken av sitt eget arbeid. Plagiat kan anses som en form for krenkelse av opphavsretten fordi man bruker andres arbeid uten deres tillatelse eller uten å kreditere dem.

Konkret gir åndsverkloven § 2 beskyttelse mot plagiat. Paragrafen fastslår at;

«Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver.»

I tillegg fastslår loven at ingen kan fremstille, mangfoldiggjøre, publisere eller på annen måte utnytte et åndsverk uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Det følger videre av loven at brudd på opphavsretten kan gi bøter og fengsel.

Det finnes også andre relevante lovbestemmelser som kan gjelde plagiat i Norge. For eksempel Straffeloven og Markedsføringsloven. Straffeloven kan komme til anvendelse der hvor plagiat for eksempel utgjør en form for bedrageri eller tyveri. Markedsføringsloven kan for eksempel komme til anvendelse om plagiatet kan anses som villedende markedsføring eller brudd på god forretningsskikk.

Gratis advokat ved anklage om plagiat for studenter

Studenter som er mistenkt eller anklaget for plagiat har rett på gratis advokat dersom de kan bli utestengt på bakgrunn av plagiatet. Plagiat anses som fusk ved alle landets universitet og høyskoler, og utestengelse vil derfor være en risiko for enhver som er mistenkt for plagiat ifm. avleggelse av eksamen, arbeidskrav eller annen tellende prøve. Rett til gratis advokat er lovfestet i Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. Det er studentens universitet eller høyskole som betaler advokatutgiftene for studenten. Retten til gratis advokat gjelder dersom studenten risikerer utestengelse, eller dersom studenten er utestengt og ønsker å bruke advokat til å påklage dette. Retten til gratis advokat oppstår normalt når studieinstitusjonen sender mistanke om fusk-sak til studieinstitusjonens lokale klagenemnd, som gjerne heter klagenemnda eller nemnd for studentsaker. Rett til gratis advokat gjelder for øvrig ikke bare i saker om plagiat, men i alle saker om hvor studenter risikerer å bli utestengt på grunn av fusk eller annet. 

Kontakt oss for uforpliktende vurdering

Dersom du er mistenkt for plagiat og risikerer utestengelse på bakgrunn av dette kan du kontakte oss for en uforpliktende og gratis vurdering. Vi vurderer da saken din, hva vi kan hjelpe deg med og om du har rett til gratis advokat i saken din. Hos oss betaler du ingenting uten at dette er konkret avtalt. 

Vi har også lang og bred erfaring med saker om fusk og plagiat. Vi vet hvordan plagiatkontrollprogramvaren virker, herunder om dens svakheter og hvordan vi kan bestride eventuelle anklager om plagiat. Videre har vi kjennskap til rettsregler og rettspraksis som kan medføre en redusert reaksjon dersom du som student har kommet til skade for å plagiere en kilde, enten det skyldes akademisk umodenhet eller annet. 

Hva er plagiat?

Plagiat er når noen bruker andres intellektuelle eiendom, som for eksempel et skriftlig arbeid, ideer, oppfinnelser etc., og presenterer dem som om de var sine egne, uten å kreditere den opprinnelige kilden. Plagiat kan også sies å være manglende referanse til kilde.

Er plagiat fusk eller juks?

Etter Universitet- og høyskoleloven og studieinstitusjonenes lokale eksamensreglement er plagiat fusk/juks ved eksamen, arbeidskrav eller annen tellende prøve for alle studieinstitusjoner under loven. Dette er i praksis all høyere utdanning.

Hva er vanlig plagiat for studenter?

Den vanligste typen plagiat er manglende eller utilstrekkelig referanse til andre skrevne kilder studenten har brukt ifm. utarbeidelse av sin egen eksamen eller arbeidsoppgave.

Gratis advokat ved plagiat?

Studenter har rett på gratis advokat dersom de er mistenkt eller anklaget for plagiat og av den grunn risikerer utestengelse eller har blitt utestengt fra sin studieinstitusjon. Advokatbistanden betales av studieinstitusjonen og utgjør en viktig rettsikkerhetsgaranti for studenter.

Er plagiat alvorlig?

Plagiat er som oftest alvorlig. Studenter risikerer utestengelse i opptil et år om de er anklaget for plagiat. Studenter, og for øvrig alle andre, kan risikere straff og erstatningsansvar ved grove krenkelser av andres opphavsrett.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss