Mistenkt for fusk på eksamen?

En deprimert student som er mistenkt for fusk på eksamen.

Er du mistenkt for fusk på eksamen? Da risikerer du så vel å få din eksamen annullert som å bli utestengt i opptil ett år. Studenter har rett på fri rettshjelp i saker hvor de på grunn av mistanke om fusk risikerer å bli utestengt for studiene. Informasjon om dine rettigheter finner du her.

Hva er fusk eller juks på eksamen

Kort fortalt er dette brudd på en regel som følger av eksamensreglementet i vid forstand. Eksamensreglementet kan følge av eksamensoppgaven, emnesidene til faget, informasjonsside fra universitetet eller høyskolen av selve eksamen eller annet sted. Dersom en slik regel er brutt foreligger det objektivt sett fusk eller juks. Dette er det grunnleggende vilkåret for at en student kan sanksjoneres med annullering og utestengelse. 

Studenten må også ha skyld i at det er fusket eller jukset

For å få eksamen annullert og eventuelt bli utestengt må studenten også ha jukset forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette omtales som det subjektive vilkår for fusk eller skyldkravet. Forsettlig fusk innebærer i korthet at studenten har vært bevisst handlingen som utgjør fusk. For eksempel om en student med vilje har tatt med seg en jukselapp til en skriftlig skoleeksamen hvor ingen hjelpemidler var tillatt. Grovt uaktsomt fusk er tilfeller hvor studenten ikke har kunnskap om fusket, men hvor studenten burde vært mer påpasselig eller aktsom med å påse at hun / han ikke brøt reglene. Eksempelvis vil det å medbringe en puggelapp til skriftlig skoleeksamen ved en forglemmelse kunne være grovt uaktsomt fusk. Det kan oppstå vanskelige bevismessige grensedragninger mellom disse to eksemplene, da det handler om studenten har hatt kunnskap om at pugge-/jukselappen var medbragt til eksamen. 

Mistenkt for juks ved UiT?

Hvordan blir utestengelsen ved fusk?

Det er etter hvert etablert seg en forvaltningspraksis som tilsier at forsettlig fusk straffes med to semestre utestengelse, mens grovt uaktsomt fusk straffes med ett semester utestengelse. I slike tilfeller blir alltid eksamen også annullert. Her skriver vi straff fordi utestengelse har et klart strafferettslig preg, og er svært tungt og inngripende for studenten. På grunn av forvaltningspraksis rundt utestengelsen knyttet opp mot skyldgraden er det ofte svært viktig for studentene å bli trodd på deres forklaring hva gjelder kunnskap om fuske eller juksehandlingen. 

Gratis advokat ved mistanke om fusk

Studenter har rett på fri rettshjelp i saker hvor de er mistenkt for fusk og risikerer utestengelse. Det er studiestedet som betaler advokatkostnaden, noe som gjør advokat gratis for studenten. Dette er en viktig rettssikkerhetsgaranti som sørger for at studenter har rett til å la seg bistå av en spesialisert og erfaren advokat når de risikerer streng reaksjon som annullering og utestengelse. Vi har erfaring med sakstypen og vil kunne argumentere for at vilkårene for annullering og eksamen ikke er oppfylt. Dersom du er mistenkt for fusk kan det være klokt å kontakte oss for hjelp, det koster ingenting og kanskje kan vi hjelpe deg med frifinnelse eller redusert straff.

Dette kan vi hjelpe deg med

Innledende vurdering

Det vi normalt gjør i saker hvor studenter er mistenkt for fusk og risikerer utestengelse er å innhente alle sakens dokumenter, og naturligvis prate med deg som klient. Basert på dette har vi som oftest en god følelse på hvordan saken ligger an, og hvordan den bør fremlegges for studiestedet. På studiestedet behandles saken av en lokal klagenemnd som ofte kan ha litt forskjellige navn som Nemnd for studentsaker, Klagenemnda, Den sentrale klagenemnd osv. Denne nemnda fatter vedtak i saken, og er det organ som først avgjør om studenten skal få sin eksamen annullert, om hun / han skal utestenges og ev. hvor lenge. 

Partsinnlegg til den lokale klagenemnden

Når vi er enige om hvordan saken skal legges an utarbeider vi et partsinnlegg til den lokale klagenemnden. Dette er i korte trekk en skriftlig fremstilling av saken slik vi ser den, med beviser som dokumentbevis, opplysninger om vitner osv. 

Muntlig behandling av saken i den lokale klagenemnden

Praksis er litt ulik ved de forskjellige studiestedene, noen tillater at student og denne advokat møter til den lokale klagenemnds muntlige behandling av saken – og andre ikke. Vi vurderer i samråd med studenten om dette er hensiktsmessig, og deltar uansett om det er adgang til det og studenten ønsker det. 

Vurdering av vedtak fra den lokale klagenemnden

Etter at den lokale klagenemnden har behandlet saken får vi tilsendt vedtaket i saken. Her vil det fremgå om studenten har fått sin eksamen annullert, om studenten er utestengt og ev. hvor lenge. Vi vurderer vedtaket, herunder om vi mener det er korrekt eller uriktig.

Påklaging av vedtak til Felles klagenemnd

Dersom vedtaket innebærer at studenten har blitt utestengt bistår vi med å klage på vedtaket til Felles klagenemnd. Felles klagenemnd er et felles nasjonalt klageorgan som behandler klager etter Universitets- og høyskoleloven.

Vurdering av vedtak fra felles klagenemnd

Når vedtak fra Felles klagenemnd er mottatt vurderer vi dette i samråd med student, og rådgir ift. om det er hensiktsmessig å overprøve dette i domstolen.

Domstolsprosess

Dersom vi i samråd med studenten mener vedtaket er uriktig bistår vi med å saksøke studieinstitusjonen ved Kunnskapsdepartementet for å få vedtaket overprøvd. 

Mistenkt for juks ved UiT?

Eksempler på fusk eller juks

Her gjengis eksempler på hva som ofte kan bli ansett å være fusk.

Ulovlige hjelpemidler

Ulovlig hjelpemiddel er hjelpemiddel som er forbudt eller ikke tillatt under eksamen. Vanlige forbud under for eksempel skriftlig skoleeksamen vil kunne være mobiltelefon, pensumlitteratur og notater.

Ulovlig samarbeid

Ulovlig samarbeid er typisk fusk som kan oppstå når studenter skal levere eksamen hjemmefra, og det ikke er tillatt å drøfte eller dele oppgaveløsninger. 

Oppgaven er besvart av andre

Det hender fra tid til annen at studenter besvarer eksamensoppgaver for hverandre, enten som en vennetjeneste eller mot betaling såkalt Ghostwriting. 

Selvplagiat

Selvplagiat kan være fusk dersom klienten gjenbruker eget og tidligere innlevert arbeid uten at dette er tilkjennegitt i oppgaven i form av kildereferanser. 

Plagiat

Plagiat innebærer at man gjenbruker andres stoff, og gjengir dette uten tilstrekkelige kildereferanser. 

Fusk på hjemmeeksamen

Fusk på hjemmeeksamen kan skje i mange ulike former, det kan være ulovlig samarbeid men også kjøp av svar fra andre, bruk av ikke tillatte kilder osv.

Kontakt oss

Kontakt oss på studenthjelpen.no for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi har kunnskapen og erfaringen som trengs ved denne sakstypen og vil raskt kunne svare deg på hvordan det ligger an, hvordan vi kan bistå deg og naturligvis om du har rett på gratis advokat eller ikke. Det koster ingenting å snakke med oss, og vi tar oss av saken din om du ønsker det.

Les også: Erstatning for urettmessig utestengelse

Hva kan skje om man er mistenkt for fusk?

Studiestedet mistenker da at studenten har jukset ved innlevering av eksamen eller annen tellende prøve. Studiestedet innleder undersøkelse av saken og sender saken til lokal klagenemnd for vurdering. Dersom lokal klagenemnd kommer til at det er fusket kan studenten få eksamen annullert og bli utesteng i opptil ett år.

Må man ha fusket med vilje for å bli utestengt?

Man må ikke fuske eller jukse med vilje for å bli utestengt. For det første så kan studenten uriktig bli funnet å ha fusket og dermed være helt uskyldig selv om vedkommende er utesteng. For det andre trenger man ikke kunnskap om fusket for å bli utestengt på bakgrunn av grovt uaktsomt fusk da denne typen juks eller fusk skjer ved uhell eller manglende aktsomhet hos studenten.

For medstudentene vite det om en blir utestengt for fusk?

Medstudenter vil merke at du ikke studerer lenger, men årsaken er mellom deg og studieinstitusjonen ettersom dette er taushetsbelagt informasjon.

Har jeg rett til gratis advokat ved mistanke om fusk?

Studenter har rett til gratis advokat dersom studiestedet legger opp til å utestenge studenten på bakgrunn av fusk. Dette er det vanligste i saker som omhandler fusk og avklares helt innledningsvis av advokaten.

Hva kan en advokat bistå med når en er mistenkt for fusk?

Advokaten bidrar med å avklare faktum, undersøke om vilkårene for annullering og utestengelse er tilstede og tale studentens sak mot de forvaltningsorgan som håndhever reglene om utestengelse.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss