Mistenkt for ulovlig samarbeid?

En student som er mistenkt for ulovlig samarbeid

Dersom du er mistenkt for ulovlig samarbeid under eksamen innebærer det at du er mistenkt for fusk. Om du er mistenkt for fusk risikerer du både at eksamen annulleres, men også utestengelse i opptil ett år fra studiene. Du har rett på kostnadsfri advokatbistand dersom du er mistenkt for fusk og risikerer utestengelse. 

Hva er fusk?

Fusk er ansett for å være handlinger studenter foretar seg ved eksamen, oppgaver eller arbeidskrav som er egnet til å gi de en uberettiget fordel sammenlignet med deres medstudenter. Dersom handlingen i tillegg er forbudt, for eksempel i studieinstitusjonens forskrift, eksamensreglement eller regler for aktuell eksamen så vil handlingen regelmessig bli å karakterisere som fusk. 

Hovedregelen om fusk finner vi i Universitets- og høgskoleloven § 4-7 som lyder;

«§ 4-7.Annullering av eksamen eller prøve

(1) Styret selv eller institusjonens nemnd for studentsaker, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten

a. ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller

b. forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføring av vedkommende kurs.»

Hva er ulovlig samarbeid?

Ulovlig samarbeid er samarbeid som ikke er tillatt. Så enkelt, og samtidig så vanskelig. Det er blitt vanligere å vanligere for landets ulike studiesteder å innta litt flytende og uklare regler om selvstendighet i oppgaven. Utgangspunktet er som oftest at alle tellende eksamener, oppgaver eller arbeidskrav skal være selvstendige – med mindre gruppearbeid er eksplisitt tillatt. Det universitetene og høgskolene forsøker å ramme med regelverket er altså det samarbeidet som likevel kan finne sted når oppgaven skulle være løst uten hjelp fra andre. 

Dette er blitt en veldig aktuell problemstilling i kjølvannet av covid-19 pandemien, hvor Universiteter og Høgskoler over hele landet i stor grad startet med gjennomføring av eksamen som hjemmeeksamen. Det er med andre ord blitt «enklere» å fuske, sammenlignet med å gjennomføre mer tradisjonell eksamen i skolens lokaler.

De klassiske eksemplene er at studentene er blitt mistenkt for å ha kommunisert om oppgavene og løsningene av de. Studieinstitusjonene har alle sammen plagiatprogramvare som avdekker likheter i svar. Dersom for eksempel to eller flere kandidater løser et regnestykke på en måte som ikke har støtte i pensum, og ender på samme uriktige svar – da kan dette være tilstrekkelig til at mistanke oppstår. 

Hva er plagiat?

Hva gjør du om du er mistenkt for ulovlig samarbeid?

Ovenfor studieinstitusjonen som mistenker deg må du forsøke å dokumentere og argumentere for hvorfor slikt samarbeid ikke har funnet sted. Ofte vil dette være å vise Universitetet eller Høgskolen hvordan ulike former for likheter kan ha oppstått naturlig. 

I en del fag, for eksempel matematikk og juss, så vil svarene være gjennomsyret av formler og henvisninger til lovbestemmelser, forarbeider og rettspraksis. Dette medfører en høyere grad av likhet mellom i utgangspunktet unike oppgaver enn hva som for eksempel kan være tilfellet om du studerer norsk og leverer egenskrevne skjønnlitterære verk. Tilsvarende i programmeringsfag hvor selve oppgaven kan være å skrive inn programmeringsformler. 

Nettopp dette er ofte nøkkelen til at mistanke oppstår, det er oppgaver som det er svært lett å svare identisk på. Om en i tillegg har arbeidet med en medstudent i ett halvt år eller mer så er risikoen for likhet i oppgaven forhøyet som følge av likheter i både pensumforståelse og arbeidsmetodikk. 

Dette må da synliggjøres for klagenemnda / nemnd for studentsaker eller hva enn studentens lokale nemnd heter. 

Dette kan du som student få hjelp til, og da gjennom en erfaren advokat som studieinstitusjonen betaler for. 

Krav til klare regler?

Innenfor studentsakene, og da særlig sakene hvor studentene anklages for fusk med mulig annullering av eksamen og utestengelse som reaksjon gjelder det et krav om klart hjemmelsgrunnlag. Det betyr kort sagt at det stilles krav til at regelverket er tydelig kommunisert, både i kraft av at det er mulig å gjenfinne og å forstå. Kravet til klar hjemmel er en følge av at det å bli utestengt er en reaksjon med klart preg av straff. Utestenging er ment å være en følbar reaksjon på uønsket handlemåte som skal være allmennpreventivt. I allmennpreventivt ligger bl.a. at det skal avskrekke andre fra å havne i tilsvarende situasjon. 

Det er derfor viktig å sjekke hjemmelsgrunnlaget som Universitetet eller Høgskolen påberoper seg om en er mistenkt for fusk. Dersom regelverket er utilgjengelig eller vanskelig å forstå vil dette kunne være argument som taler mot at forholdet skal anses som fusk, omtalt som det objektive fuskevilkår. Uklare regler kan også tale for at studentene befinner seg i aktsom rettsvillfarelse. Les mer om utestengelse i våre artikler her.

Hva er aktsom rettsvillfarelse i fuskesaker?

Aktsom rettsvillfarelse er en situasjon hvor studenten har misforstått regelverket som gjelder ved eksamen/oppgaven/prøven, men hvor ansvaret for dette ligger på andre enn studenten selv. Typisk studieinstitusjonen. 

Dette innebærer i praksis at studenten i god tro gjennomfører en handling som studieinstitusjonen mener er forbudt. For eksempel kan det fremgå av en eksamensoppgave at det er tillatt å samarbeide om forståelsen av en eksamensoppgave, men det er ikke tillatt å samarbeide om besvarelsen av oppgaven. For eksempelets skyld kan en si at oppgavene er flerleddede, i den forstand at delsvar tre bygger på delsvar to som igjen bygger på delsvar én. Kommunikasjon rundt forståelsen av deloppgave tre er i utgangspunktet tillatt, men det er nær sagt umulig å kommunisere om dette uten samtidig å røpe eller bli kjent med medstudentens svar. I eksempelet er det en motstrid mellom hva som er tillatt, og det faktum at det som er tillatt i praksis ikke lar seg gjennomføre uten å bryte regelen om ulovlig samarbeid. I eksempelet skrevet her vil en kunne si at den student som deler sine svar for å forstå oppgaven er i aktsom rettsvillfarelse. Det er her eksamensreglementet og eksamensoppgavene som til sammen skaper en vanskelig regelsituasjon som en ikke kan forvente at studentene skal løse «korrekt» i en presset eksamenssituasjon. Vi sier da at studenten har brutt en regel, men var i aktsom rettsvillfarelse om regelovertredelsen. 

Aktsom rettsvillfarelse er frifinnelsesgrunn i saker som gjelder mistanke om fusk.  

Hva er plagiat?

Hvordan unngå å bli mistenkt for ulovlig samarbeid?

Det opplagte svaret er å la være å samarbeide under individuelle eksamener. 

Dessverre er det lite annet å gjøre med dette, for om en snakker med en medstudent for å unngå slik mistanke gjør en seg samtidig skyldig i hva enn forsøker å unngå – nemlig fusk.

Advokathjelp

Dersom du er mistenkt for fusk på grunn av ulovlig samarbeid så har du mest sannsynlig rett på gratis advokathjelp i saken. Vilkåret for å ha rett på kostnadsfri advokatbistand er at du risikerer utestengelse. Dette er det normale dersom studieinstitusjonen mener fusket er begått forsettlig eller grovt uaktsomt. 

Ordningene fungerer slik at Universitetet eller Høgskolen dekker dine rimelige og nødvendig advokatutgifter med saken. Hva som er rimelig og nødvendig er ulikt fra sak til sak, og henger som oftest sammen med kompleksiteten. Vi tilpasser bistanden etter dette, og du som student og klient betaler ikke for dette. Ta kontakt med oss på studenthjelpen.no for en uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Les også: Erstatning for urettmessig utestengelse

Hva innebærer krav til klar hjemmel?

Dette er en grunnleggende forutsetning i norsk rettspleie at det må foreligge en klar regel såfremt brudd på regelen har et straffaktig preg. Annullering og utestengelse fra studer har slikt preg, og derfor må også studieinstitusjonenes regler være klare og presise dersom de skal benyttes til annullering og utestengelse av studenter.

Hva er aktsom rettsvillfarelse i fuskesaker?

Aktsom rettsvillfarelse innebærer at studenten har misforstått reglene som gjelder ved aktuell eksamen. Studenten er altså i villfarelse hva gjelder hvilke regler som gjelder. Villfarelsen er aktsom, og fritar for mistanke om fusk dersom den også er aktsom. Villfarelsen vil kunne være aktsom dersom andre enn studenten er årsaken til villfarelsen.

Hva bør man gjøre om en er mistenkt for fusk?

Studenten bør benytte seg av retten til en gratis advokat, og på den måten få profesjonell bistand fra en erfaren fagperson hva gjelder arbeidet med renvaskelse og/eller reduksjon av straff.

Har jeg rett på gratis advokat når jeg er mistenkt for fusk?

Du har rett til at studieinstitusjonen dekker dine advokatutgifter dersom saken er sendt over til den lokale klagenemnda og studenten er i risiko for utestengelse. Det innebærer da ingen kostnad for studenten.

Hva er ulovlig samarbeid?

Ulovlig samarbeid er en form for samarbeid som ikke har vært tillatt under aktuell eksamen. Det kan være at samarbeidet er eksplisitt forbudt i eksamensoppgaven. Samarbeidsformen kan og være forbudt i studieinstitusjonens forskrift eller nettsider.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss