Om oss i studenthjelpen.no

Studenthjelpen.no drives av Advokatfirmaet Verito, og tilbyr blant annet gratis rettshjelp til studenter som har blitt eller risikerer å bli utestengt fra sine studier på grunn av mistanke om fusk eller annet.

Mange studiesteder har god saksbehandling og leverer korrekte vedtak, men det er også hvert år saker som blir omgjort i klageorganet Felles klagenemnd eller i studieinstitusjonens lokale klagenemnd. Dette viser klart at uriktige vedtak blir fattet, og sjansen for at det blir uriktig vedtak minimaliseres om studenten tar med seg en erfaren advokat med kunnskap om rettsområdet i prosessen.

Som advokat er Kristoffer Dalvang, grunnleggeren av Studenthjelpen.no, langt over gjennomsnittet opptatt av lover og rettigheter. Han mener at når studenter har tilbud om vederlagsfri rettshjelp, bør de etter hans oppfatning alltid benytte seg av dette, for sin egen del og for sine medstudenters del. Saker hvor studenter er mistenkt for fusk er sammenlignbare med tilfeller hvor mistenkte i straffesaker har rett på offentlig forsvarer. Det er nemlig ikke slik at alle som er mistenkt for fusk er uskyldige, men uavhengig av dette er det viktig for den enkelte student og for våre studenters rettssikkerhet generelt at deres rettigheter blir ivaretatt og håndhevet. Der kommer vår advokatbistand inn i bildet. Om det foreligger brudd på eksamensreglementet kan sanksjon som annullering og ev. utestengelse noen ganger være uunngåelig, men slik reaksjon skal vurderes konkret for hver enkelt student – og det skal være en rimelig og avpasset reaksjon sett hen til regelovertredelsens art. Sagt med andre ord så bistår vi både de som er uriktig anklaget for fusk, men sørger og for at de som har overtrådt regelverket får en forsvarlig og rettferdig prosess med et gunstigst mulig utfall for studenten. Slik tjener vi som motvekt til studieinstitusjonene og forvaltningen, slik arbeider vi for den enkeltes rettssikkerhet men og rettssikkerheten til studenter generelt.

I Studenthjelpen.no undersøker vi alle relevante forhold i saken. Kan studenten frifinnes for anklagene så jobber vi naturligvis for dette, og om det ender med en reaksjon fra studieinstitusjonens side så påser vi at reaksjonen er innenfor regelverket. Alle saker hvor det finnes mulighet for frifinnelse eller redusert reaksjon forfølges til alle offentligrettslige klagemuligheter er uttømt.

Arbeidsområder:

 • – Arbeidsrett
 • – Pengekrav
 • – Kontraktsrett
 • – Kjøpsrett
 • – Tvisteløsning
 • – Forhandlinger
 • – Prosedyre

Kristoffer Dalvang

Advokat / Daglig leder

Advokat Dalvang har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Dalvang har kompetanse innenfor arbeidsrett, kontraktsrett, tvisteløsning – herunder forhandlinger og prosedyre samt studentsaker og saker etter kjøps- eller forbrukerkjøpsloven. Foruten arbeidserfaring innen advokatyrket har han arbeidet på ulike prosjekter for utvikling av HMS-system for bedrifter, kartlegging av Nemnders uavhengighet på vegne av DIFI mv. Dalvang har særskilt spisskompetanse innen tvisteløsning både utenfor og innenfor domstolssystemet. Dalvang etterstreber å finne den beste helhetlige løsningen for alle sine klienter, og legger stor vekt på at klientene skal ha forutberegnelighet og forståelse for.

Yrkeserfaring:

Advokatfirmaet Verito AS, advokat og daglig leder, 2024 – D.d. spesialisert innen arbeidsrett, kontraktsrett og studentsaker.

– Advokatfirmaet Teigstad AS, advokat og partner, 2022 – d.d., spesialisert innen arbeidsrett, kontraktsrett og studentsaker.

– Osloadvokatene AS, advokat og partner, 2020-2023, spesialisert innen arbeidsrett, kontraktsrett og studentsaker.
– Osloadvokatene AS, advokat, 2017-2020, spesialisert innen kontraktsrett og studentsaker.
– Osloadvokatene AS, advokat, 2016-2017, spesialisert innen familierett.
– Osloadvokatene AS, advokatfullmektig, 2014-2016 .
– Actic Norge AS, prosjektdeltaker 2014, utvikling av HMS-system
– Direktoratet for forvaltning og IKT, prosjektdeltaker, 2011-2012, kartlegging av statlige klagenemnders rettslige status.
– Actic Norge AS, daglig leder, 2008-2010

Kontakt direkte:

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss