Er du mistenkt for fusk ved Høyskolen Kristiania?

En student som sitter og prater med læreren etter å ha blitt mistenkt for fusk ved Høyskolen Kristiania.

Om du er mistenkt for fusk ved Høyskolen Kristiania har du en rekke rettigheter dersom saken gjelder utestengelse. De mest sentrale rettighetene er rett til å uttale deg, samt rett til gratis advokatbistand. I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste rettighetene for deg som er mistenkt for fusk ved Høyskolen Kristiania.

Rett til gratis advokatbistand ved Høyskolen Kristiania

Studentene ved Høyskolen Kristiania har rett til å få gratis advokatbistand ved mistanke om fusk, dersom studenten risikerer å bli utestengt fra studiene. Dette fremgår av Universitets- og høgskoleloven § 4-8 femte ledd. Retten til gratis advokat gjelder ikke i de tilfeller hvor studenten kun risikerer annullering av eksamen.

Retten til gratis bistand fra advokat oppstår på det tidspunktet saken om utestengning er reist for høyskolens klagenemd. Det betyr i praksis at man får rett til bistand fra det tidspunktet risikoen for å bli utestengt realiserer seg.

Dersom det formelt er reist en sak om utestengelse, har studenten rett til å få dekket rimelige og nødvendige utgifter relatert til saken av Høyskolen Kristiania. Det er derfor fordelaktig å velge en advokat som har kompetanse og erfaringen innenfor typen saker, for å sikre god hjelp innenfor begrensningene som følger av uhl. §4-8 femte ledd.

Ved Høyskolen Kristiania dekkes advokatutgiftene fra det tidspunktet en sak er reist for Høyskolens klagenemd, gjennom en klage på et eventuelt vedtak fra klagenemden, videre til klage til det nasjonale klageorganet Felles klagenemd, og til slutt én domstolsprøving av vedtaket i tingretten.

Studenter ved Høyskolen Kristiania betaler ingen egenandel for advokatbistand. Hos Studenthjelpen.no sørger vi også for at regningen sendes direkte til utdanningsinstitusjonen, slik at studentene ikke trenger å legge ut, og deretter må søke om refusjon. Ta kontakt med Studenthjelpen.no uten kostnad og risiko.

Studentens rettigheter under saksbehandling ved Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er underlagt forvaltningsloven (fvl.) og Universitets- og Høgskoleloven. Dette innebærer at studentene har en rekke rettigheter etter de nevnte lovene, bl.a.;

Rettigheter etter forvaltningsloven:

 • Rett til å motta veiledning, jf. fvl. § 11
 • Rett til advokat, jf. fvl. §12
 • Rett til at Høyskolen Kristiania har taushetsplikt om saken, jf. fvl. § 13
 • Rett til å bli varslet før vedtaket treffes, jf. fvl. § 16
 • Rett til at Høyskolen Kristiania undersøker saken nøye, jf. fvl. § 17
 • Rett til å ha innsyn i sakens dokumenter, jf. fvl. § 18
 • Rett til å påklage vedtak om annullering og/eller utestengelse, jf. fvl. § 28

Særskilte rettigheter etter Universitets- og høgskoleloven:

 • Rett til gratis advokatbistand dersom saken dreier seg om utestengelse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 4-8 femte ledd.
 • Rett til domstolsprøving av vedtak om bortvisning, utestenging og sikkerhetsvurdering, jf. Universitets- og høgskoleloven § 4-11 første ledd.
 • Rett til å klage på vedtak om annullering og/eller utestengelse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-1 femte ledd.

 

Merk at alle rettighetene, bortsett fra gratis advokatbistand, gjelder fra de innledende stadiene av Høyskolen Kristiania sine undersøkelser av saken. Gratis advokatbistand gjelder derimot i utgangspunktet fra Høyskolen Kristiania har reist sak om utestengelse for høyskolens klagenemd. Dette innebærer i praksis at studentene ikke har krav på gratis advokat i fasen hvor saksbehandler vurderer saken, og om saken skal reises for høyskolen nemnd.

Hva anses som fusk eller juks ved Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har i sin studieforskrift definert hva som anses som fusk og medvirkning til fusk. Det fremgår av Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania § 4-9 første ledd;

«1) Handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn regnes som fusk. Det samme gjelder for handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. Eksempler på fusk fremkommer i gjeldende retningslinjer».

I retningslinjene til Høyskolen Kristiania er fusk definert som «uredelig opptreden for å oppnå en bedre karakter». Det følger videre en rekke eksempler på hva fusk eller forsøk på fusk kan være:

 • Bruk av jukselapper eller andre ulovlige hjelpemidler under eksamen, herunder også tilgang på elektronisk utstyr
 • Plagiering ved hjemmeeksamener
 • Forfalske dokumentasjon på tidligere avlagte eksamener
 • Kopiering av eget arbeid uten å oppgi kilder (selvplagiering)
 • Å sitere kilder eller på en annen måte benytte kilder i skriftlig arbeider uten tilstrekkelig kildehenvisninger
 • Forfalskning/konstruering av informant/kilder
 • Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
 • Presentere andres arbeid som sitt eget
 • På andre måter handle i strid med reglene for eksamen

 

Det følger videre av forskriften at det også anses som fusk dersom studenten forsettlig medvirker til fusk hos andre, jf. forskriften § 4-9 annet ledd.

Ressurser ved mistanke om fusk ved Høyskolen Kristiania

I tillegg til den tilgjengelig informasjon her på Studenthjelpen.no, har vi samlet de mest relevante ressursene for studenter ved Høyskolen Kristiania, uavhengig av om saken gjelder mistanke om fusk eller andre forhold.

 

Kontakt oss for uforpliktende vurdering

Dersom du er mistenkt for fusk eller står overfor utestengelser på grunn av fusk ved Høyskolen Kristiania, kan du kontakte oss for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak. Vi vil med vår erfaring, besvare alle spørsmål du måtte ha, og vi bistår deg gjerne med å forsvare deg mot mistanken.

Vi i Studenthjelpen.no har for øvrig taushetsplikt, og alle henvendelser vil behandles fortrolig.

 

Kilder:

Studieforskriften til Høyskolen i Kristiania

Universitet- og høyskoleloven

Forvaltningsloven

www.kristiania.no

Artikkelen er skrevet 08.05.2024.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss