Mistenkt for selvplagiat?

En student som blir mistenkt for selvplagiat.

Dersom man er mistenkt for selvplagiat er man anklaget for fusk ved å gjenbruke eget tidligere arbeid under eksamen uten å oppgi det opprinnelige arbeidet som kilde. Dette anses normalt som fusk og kan medføre annullering og utestengelse. Her kan du lese mer om selvplagiat og hva vi kan hjelpe deg med. Advokatbistand er gratis i saker hvor klient kan bli utestengt på grunn av selvplagiat.

Hva er selvplagiat?

Selvplagiat er å gjenbruke eget tidligere arbeid under eksamen eller annen tellende prøve uten å oppgi det opprinnelige arbeidet som kilde. Selvplagiat er vanligvis forbudt etter eksamensreglementet som gjerne forbyr selvplagiat eller har krav om at oppgaven skal være unik, selvstendig eller lignende. Dersom en student gjenbruker tidligere arbeid vil dette kunne være i brudd med eksamensreglene og utgjøre fusk eller juks. 

Nærmere om plagiat

Plagiat har ingen legaldefinisjon i Universitets- og høyskoleloven. Det handler normalt om å utgi andres verk, i fuskesaker typisk skrevne tekster, som sitt eget. Det innebærer da at den som opprinnelig skrev teksten ikke blir anerkjent med kildehenvisninger, sitering osv. I tilfeller av selvplagiat er det imidlertid studentens eget tidligere arbeid som blir plagiert og ikke en tredjeperson.

Støtte fra lånekassen ved fusk på eksamen

Selvplagiat avdekkes i plagiatkontroll

Studieinstitusjonene undersøker rutinemessig og antageligvis alltid studentenes innleveringer for plagiat. Dette gjelder såvel arbeidskrav, eksamener og andre oppgaver. Studentens innlevering lastes inn i avansert plagiat-programvare som sammenligner teksten med alle andre oppgaver som er lastet inn i programvaren, internett mv. Dersom en student har gjenbrukt en tidligere oppgave i en ny oppgave kan tekstsammenfallet avdekkes av programvaren og medføre mistanke om fusk. Dette gjelder også dersom studenten har omskrevet den opprinnelige oppgaven.

Forskjellen på lovlig gjenbruk og selvplagiat

Forskjellen på lovlig gjenbruk av tidligere arbeid og selvplagiat må utledes av studiestedets eksamensreglement. Vanligvis vil det imidlertid ikke kunne utgjøre selvplagiat såfremt studenten henviser til arbeidet i tråd med studiestedets regler for kildehenvisning.

Uriktig mistanke om selvplagiat

Studenter kan bli uriktig mistenkt for selvplagiat av flere årsaker. Problemene oppstår typisk ved at den nye eksamensinnleveringen skal besvare tilsvarende problemstillinger som studenten allerede har besvart i annen oppgave. Studenten kan da se hen til tidligere arbeid, og uten å være klar over det omskrive det tidligere arbeidet i ny eksamen hvilket kan utgjøre fusk. Andre ganger kan studenten for eksempel bruke egne notater til å besvare den nye eksamen, men problemet er at studenten brukte de samme notatene ved den foregående oppgaven. Måtene en student kan blir mistenkt for fusk ved selvplagiat er mange fler enn dette.

Vi kan hjelpe studenter er mistenkt for selvplagiat

Vi kan hjelpe studenter som er mistenkt eller utestengt på grunn av selvplagiat. På vegne av studentene avklarer vi reglene som gjaldt ved eksamen, og utfører vår egen plagiatkontroll. Studiestedene legger etter vår erfaring for mye vekt på rapporten som genereres av de ulike anti-plagiat programvarene, og vi bistår med å vurdere og ev. bestride tekstsammenfallet som fremgår av dette. 

Hva kan gjøres for å unngå fusk ved selvplagiat?

Så godt som all plagiering kan unngås ved benyttelse av korrekt kildehenvisning iht. Universitetets eller høyskolens regler for kildebruk og kildehenvisning. Studenter bør sette seg grundig inn i regelverket for dette for å unngå mistanke om fusk.

Bortvisning

Lønner det seg å bruke advokat om man er mistenkt for fusk, ved selvplagiat eller annet?

Som student har man ingenting å tape på å engasjere advokat dersom man er mistenkt for fusk og risikerer utestengelse. Som beskrevet over er bistanden betalt av studieinstitusjonen. Dersom man engasjerer advokat til å klage på vedtak om utestengelse følger det av forvaltningsrettslige regler at vedtaket ikke kan endres til ugunst for studenten. Kort fortalt innebærer dette at det ikke kan bli verre av å klage på et vedtak om utestengelse, det kan bli det samme utfallet eller bedre. Når bistanden fra advokat i tillegg er gratis har studenten rett og slett ingenting å tape på å få hjelp, og i tillegg kan advokaten faktisk forbedre utfallet av saken din. Retten til vederlagsfri advokat er rett og slett en lovfestet rettsikkerhetsgaranti som lovgiver har ønsket for å sikre at de studenter som faktisk blir utestengt er de som har gjort seg skyldig i fusk. Ordningen ligner på ordningen vi har med gratis forsvarsadvokat i straffesaker, og tanken er at studenter som gjerne er en økonomisk sårbar gruppe skal få sikret rett til rettslig bistand i saker som inneholder alvorlige konsekvenser som utestengelse for dem.

Klage på vedtak og fusk og utestengelse

I saker om fusk og utestengelse har studenten rett til å påklage et vedtak om fusk til det felles nasjonale klageorgan som heter Felles Klagenemd. Det gjelder klagefrist på vedtaket, og dette plikter studieinstitusjonen å opplyse om i vedtaket eller brevet som fulgte med brevet. Ved klage kan ikke Felles Klagenemnd ilegge strengere reaksjon mot studenten, vedtaket kan bare endre til studentens fordel. Ved klagesaksbehandlingen tar først den lokale klagenemnd en vurdering av klagen, og om vedtaket opprettholdes videresender de klagen til Felles klagenemnd. Dersom Felles klagenemnd opprettholder vedtaket har studenten brukt opp klagemulighetene som følger av Forvaltningsloven. Imidlertid har studentene rett til å prøve saken også for domstolen. Vi kan bistå med både klage og søksmål for studenter som ønsker å bestrid vedtak om fusk og utestengelse.

Kontakt oss for uforpliktende vurdering

Dersom du eller noen du kjenner er mistenkt eller anklaget for fusk på grunn av selvplagiering kan vi kontaktes for en uforpliktende vurdering. Advokatbistand er gratis for studenter i saker hvor studenten risikerer utestengelse på grunn av selvplagiat. Advokatbistand er faktisk gratis i alle saker hvor klient kan bli utestengt på grunn av fusk. Vi har erfaring med sakstypen og kan bistå med å få studenten fri for mistanken eller i det minste redusere eventuell sanksjon fra studiestedet. Ta kontakt med oss her eller i skjemaet nedenfor.

Kan jeg bli utestengt på grunn av selvplagiat?

Studenter kan bli utestengt fra studier i opptil ett år på grunn av selvplagiat da dette anses som fusk ved de fleste av landets Universitet- og høyskoler. Ved utestengelse vil også eksamen bli annulert.

Hva er selvplagiat?

Selvplagiat er i sammenheng med fusk eller juks å innlevere sitt eget tidligere skrevne arbeid på nytt uten å oppgi den opprinnelige oppgaven som kilde.

Er selvplagiat fusk?

Selvplagiat er eksplisitt forbudt hos de fleste av landets studiesteder. Noen studiesteder har ikke direkte regler om selvplagiat, men vil kunne forankre sanksjoner som annulering eller utestengelse i andre regler, som feks krav om selvstendighet eller kildebruk.

Advokat ved selvplagiat?

En advokat kan bistå deg med å renvaske deg for anklage om selvplagiat. Om selvplagiat faktisk har funnet sted kan advokaten bistå med å redusere utestengelsesperioden. Advokatbistand er gratis for studenter som risikerer utestengelse på grunn av selvplagiat. Ta kontakt med oss om du er mistenkt for fusk ved selvplagiat, det koster ingenting.

Hva er vanlig straff ved selvplagiat?

Dersom man blir funnet å ha utført selvplagiat ved eksamen vil studenten regelmessig bli utestengt i ett eller to semestre. Dersom studenten blir funnet å ha gjort selvplagiatet med vilje, altså forsettlig vil det kunne ilegges utestengelse i opptil to semester. Dersom studiestedet mener selvplagiatet er gjort grovt uaktsom vil utestengelsen normalt bli satt til ett semester.

Hva er rettssikkerhetsgaranti for studenter?

Ordningen med at studenter har rett på gratis advokatbistand i saker hvor de risikerer å bli utestengt fra studiene, enten på grunn av fusk, straffbare forhold eller uskikkethet er klassiske eksempler på rettssikkerhetsgaranti.

Kilder

https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/studenter-i-universitets-og-hogskoleutdanning/artikler/dette-er-de-storste-studiestedene-i-norge#:~:text=Norges%20teknisk%2Dvitenskapelige%20universitet%20(NTNU,Oslo%2C%20med%2026%20100%20studenter.

https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/

https://student.oslomet.no/fusk

https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+Plagiarism+English/fd87c6e6934541a0b2fa2d898ca97d6c/

 

 

 

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss