Regler om selvplagiat ved de forskjellige studieinstitusjonene

En lærer som forteller om selvplagiat ved de forskjellige studieinstitusjonene.

Vi har gjennomgått eksamensreglene ved landets største studieinstitusjoner målt etter antall studenter i 2022. Gjennomgangen viser at over halvparten av landets studenter studerer ved studieinstitusjoner hvor gjenbruk av eget materiale uten kildehenvisning kan medføre mistanke om fusk.

Kort om selvplagiat

Selvplagiat er et begrep som brukes om tilfeller hvor en person, som regel en student, bruker eget tidligere innlevert materiale ved en eksamen eller tellende prøve – uten å i tilstrekkelig grad henvise til dette tidligere innleverte materialet. Slik gjenbruk vil kunne slå ut i anti-plagiat programvare som Uoriginal og medføre mistanke om fusk ved plagiat. Dersom selvplagiat også er forbudt etter de aktuelle eksamensreglene risikerer studenter både annullering av eksamen og utestengelse fra landets studieinstitusjoner. De fleste studieinstitusjoner har regler som forbyr selvplagiat, og under går vi gjennom de aktuelle eksamensreglene ved de største studiestedene i landet. Merk at reglene normalt gjelder så vel eksamen som arbeidskrav.

Selvplagiat ved NTNU

I Forskrift om studier ved NTNU § 6-4 første ledd fremgår det at eksempler på fusk er å;

“presentere eget tidligere arbeid uten referanse; selvplagiat”

Selvplagiat er dermed regulert som fusk ved NTNU.

Selvplagiat ved UiO

Studieforskriften til UiO gir ingen klare føringer på eksamensreglementet ved UiO. Imidlertid fremgår det av UiO sine nettsider om fusk at det kan bli betraktet som fusk dersom studenten;

“lèt vere å gi opplysningar om gjenbruk av eige tidlegare arbeid”

“leverer det same eksamenssvaret ved fleire eksamenar utan at det er tillate”

Selvplagiat er derfor regulert som fusk ved UiO.

Selvplagiat ved OsloMet

Forskrift om studier m.m. ved Oslomet § 7-5 har ingen eksplisitt regulering av selvplagiat. Imidlertid har de en mer generell regel som kan få anvendelse også på selvpalgiat inntatt i bestemmelsen første ledd bokstav c;

“å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger”

Bruk av eget materiale uten kildehenvisning kan anses som fusk i medhold av den siterte bestemmelse.

OsloMet sin nettsider om fusk er det videre fremhevet som et eksempel på fusk at studenten;

“lar være å gi opplysninger om kilder, inkludert egne tidligere arbeider”

Selvplagiat er derfor å anse som fusk ved OsloMet.

Selvplagiat ved Handelshøyskolen BI

I Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI § 5-15 tredje ledd er selvplagiat regulert slik;

“Hovedområder som betraktes som fusk er: Bruk av eller tilgang til ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat, selvplagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten fremstår som kandidatens egen.”

Selvplagiat kan derfor medføre fusk ved BI.

Les om fusk ved BI her

Selvplagiat ved UiB

Forskrift om opptak mv. ved UiB har ingen redegjørelse for hva som anses som fusk, ei heller om selvplagiat. UiBs nettsider har imidlertid informasjon om at selvplagiat vil bli ansett som fusk;

“Å bruke en besvarelse som tidligere er brukt av en annen person, eller av studenten selv ved en tidligere eksamen/innlevering”

Selvplagiat kan derfor bli betraktet som fusk ved UiB.

Les om fusk ved UiB her

Selvplagiat ved UiT

I forskrift om studier og eksamener ved UiT § 45 første ledd bokstav c og d er det inntatt bestemmelser som kan medføre at selvplagiat vil bli ansett som fusk;

“c. å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
d. å levere en eksamensbesvarelse som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved UiT eller andre institusjoner for høyere utdanning”

I tillegg fremgår det av UiT sine nettsider for ansatte at selvplagiat anses som fusk.

UiT har regelverk som vil kunne ramme tilfeller av selvplagiat.

Les om juks ved UiT her

Selvplagiat ved USN

Forskrift om studier og eksamen ved USN § 8-8 andre ledd bokstav c har følgende eksemplifikasjon av forhold de betrakter som fusk;

“c. plagiering:
– presentere andres arbeid som sitt eget uten tilstrekkelig kildehenvisning
– presentere eget, tidligere arbeid som nytt arbeid uten å oppgi kilde
– manglende markering av sitat
– parafrasering ved å benytte seg av andres materiale, men selv bearbeide materialet i noen grad uten å oppgi kilde”

Universitetet i Sørøst-Norge har derfor forbudt selvplagiat i sitt eksamensreglement.

Kontakt oss for uforpliktende saksvurdering

Dersom du er mistenkt for fusk ved selvplagiat eller annet kan du kontakte oss for en uforpliktende saksvurdering. Der hvor studenter risikerer utestengelse eller allerede har blitt utestengt har man rett på å få advokatutgifter dekket av studieinstitusjonen. Vi er spesialiser i fagfeltet og vil raskt avklare saken din, herunder hvordan det ligger an, om du har rett på gratis advokat og hva vi kan hjelpe deg med. Vi har vårt hovedkontor i Oslo, men bistår med advokatbistand til en hver tid over hele landet.

Vanlige spørsmål

Er selvplagiat fusk ved NTNU?

Selvplagiat er regulert som fusk ved NTNU og kan dermed medføre reaksjon som annullering av eksamen og utestengelse.

Er selvplagiat fusk ved UiO

UiO betrakter selvplagiat som fusk. Gjenbruk av tidligere innleverte tekster vil derfor kunne medføre mistanke om fusk.

Er selvplagiat fusk ved OsloMet?

Manglende kildereferanse til eget arbeid anses som fusk ved Oslomet. Studenter kan derfor bli mistenkt for fusk ved selvplagiat ifm. eksamen eller arbeidskrav ved OsloMet.

Er selvplagiat fusk ved BI?

Selvplagiat er betraktet som fusk iht. BI sin studieforskrift. Selvplagiat ved BI kan derfor medføre mistanke om fusk.

Er selvplagiat fusk ved UiB?

UiB sine nettsider opplyser om at selvplagiat blir ansett som fusk. Selvplagiat ved UiB kan derfor medføre anklage om fusk.

Er selvplagiat fusk ved UiT?

UiT opplyser på sine nettsider at selvplagiat blir betraktet som fusk. Selvplagiat kan og sanksjoneres av deres studieforskrift. Selvplagiat kan derfor medføre mistanke om fusk ved UiT.

Er selvplagiat fusk ved USN?

USN anser ifølge sin studieforskrift selvplagiat som fusk. Selvplagiat ved USN medfører derfor risiko for mistanke om fusk.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss