Er du mistenkt for fusk ved UiB?

En student som er mistenkt for fusk ved UiB.

Er du under mistanke for fusk ved Universitetet i Bergen har du en rekke rettigheter, hvorav de viktigste er rett til å uttale deg samt rett til gratis advokat om saken også gjelder utestengelse. Her gjennomgår vi dine viktigste rettigheter, om du er student ved UiB og er mistenkt for fusk. 

Rettigheter i forbindelse med saksbehandling av mistanke om fusk ved UiB

Dersom mistanke om fusk er oppstått ved Universitet i Bergen har studenten en rekke rettigheter etter forvaltningsloven og etter Univeristets- og høyskoleloven (uhl.). I tillegg har hver enkelt studieinstitusjon behandlingspraksis som kan avvike fra den ene studieinstitusjonen til den annen. Her går vi gjennom de viktigste regler og rutiner som gjelder ved UiB. Studenter har under sakens innledende fase, saksforberedelsen;

 • Rett til å se saksdokumentene
 • Rett til å forklare seg
 • Rett til å ikke forklare seg
 • Gi uttalelse om sin mening, muntlig og skriftlig
 • Rett til å bruke advokat eller annen medhjelper for egen regning
 • Rett til at UiB sine ansatte bevarer taushet om saken

Dersom saken sendes til UiB sin lokale klagenemnd for studentsaker – den sentrale klagenemnd – for vedtak har studenten rett til;

 • Advokat på UiB sin regning såfremt studenten ved saken risikerer utestengelse
 • Rett til å se saksdokumentene
 • Rett til å uttale seg skriftlig
 • Rett til samtale med den sentrale klagenemnds sekretær for muntlig uttalelse
 • Rett til at UiB sine ansatte bevarer taushet om saken
 • Rett til å påklage vedtak om annullering og/eller utestengelse til den nasjonale Felles klagenemnd for studentsaker
 • Dersom Felles Klagenemnd opprettholder UiB sitt vedtak om utestengelse og/eller annullering  har studenten rett til å prøve vedtaket  i tingretten, jf. uhl. §4-11.

pastedGraphic.png

Rett til fri advokat på UiB sin regning

Studenter ved UiB som risikerer utestengelse eller bortvisning, pga. juks, fusk eller annet har rett til gratis bistand av advokat. Denne rettigheten er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. Rettigheten gjelder ikke tilfeller hvor studenten bare risikerer annullering av eksamen.

Retten oppstår fra det tidspunkt instituttet eller fakultet oversender saken til den sentrale klagenemnd for vurdering. Det betyr i praksis at saken er fremmet for den sentrale klagenemnd, og fra dette tidspunkt er det sikkert at studenten risikerer sanksjoner pga. mistanken. 

Retten til advokat knytter seg etter loven til de tilfeller hvor mistanken om fusk er av en slik karakter at utestengelse er den vanlige reaksjonen, eller dersom instituttet eller fakultetet har bedt om slik reaksjon. 

Studentens adgang til å nytte advokatbistand på UiB sin regning gjelder da den første behandlingen ved den sentrale klagenemnd. Deretter gjelder den klage på vedtak fra den sentrale klagenemnd. Dersom den sentrale klagenemnd opprettholder sitt første vedtak sendes saken videre til det felles nasjonale klageorganet Felles klagenemnd. Retten til advokatbistand gjelder også her. Om vedtaket stadig lyder på utestengelse og studenten ønsker å utfordre vedtaket videre gjelder retten også domstolsprøving av vedtaket i tingretten i én instans. Dvs. at studenten kan prøve saken sin i tingretten, men om saken tapes har ikke studenten rett til gratis advokat i en ankebehandling for lagmannsretten. 

Rettigheten er ikke ubegrenset. Mengden advokatbistand, i praksis tiden advokaten kan bruke på saken, må være innenfor hva UiB anser for «rimelig og nødvendig», jf. Uhl. § 4-8 femte ledd. 

Advokatene i studenthjelpen.no er spesialister på saker om fusk og juks. Vi kan reglene som gjelder ved din studieinstitusjon, og vil kunne gi deg den hjelpen som trengs innenfor de rammene som lovgiver og UiB har satt opp. Vi fakturer og og UiB direkte for den bistand vi yter, uten egenandel eller at studenten må legge ut for bistanden.

Hva er juks eller fusk ved UiB?

UiB har ikke angitt hva som anses som fusk i sin studieforskrift. Studentene må derfor se hen til UiB sitt eksamensreglement andre steder, herunder på deres nettsider. Veiledning kan og bør finnes på instituttets sider, fakultetets sider på emnebeskrivelser og på selve eksamens- eller innleveringsoppgaven. UiO har på sin generelle nettside med informasjon om fusk gitt følgende eksempler på hva som typisk kan anses som fusk;

 • «Å ikke oppgi kilder
 • Å oppgi fiktive kilder
 • Å ikke klart markere gjengivelser fra andre som sitater (plagiat)
 • Å hente en besvarelse fra internett eller andre kilder og utgi den som sin egen.
 • Å bruke en besvarelse som tidligere er brukt av en annen person, eller av studenten selv ved en tidligere eksamen/innlevering
 • Å bruke en besvarelse som helt eller delvis er laget av en annen person enn studenten selv
 • Å bryte regler om samarbeid
 • Å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt (for eksempel lapper og ark med faglig innhold, mobiltelefoner, smartklokker)
 • Å legge ikke tillatt fagstoff inn i tillatte hjelpemidler
 • Å ha tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt (selv om de ikke er brukt)
 • Å medvirke til fusk
 • Forsøk på fusk kan også føre til de samme reaksjonene som gjennomført fusk.»

Mistenkt for fusk ved OsloMet?

Ressurser

Under finner du linker til de mest relevante ressursene for studenter som er mistenkt for fusk ved Universitetet i Bergen. I tillegg kan vi anbefale gjennomgang av relevante artikler her på studenthjelpen. no, som da mer utdypende behandler de juridiske sidene av saker om juks og fusk. 

Kontakt oss for uforpliktende vurdering

Kontakt oss i studenthjelpen om du er mistenkt for fusk ved UiB og lurer på hva du har rett til, og hva vi kan hjelpe deg med. Det koster ingenting å kontakte oss, og vi kan med vår erfaring svare deg på det du måtte ha spørsmål om. Om du har rett på gratis advokat ifm. mistanken som er rettet mot deg bistår vi deg gjerne med å forsvare deg mot mistanken. Vi har for øvrig taushetsplikt, og behandler alle henvendelser til oss konfidensielt. 

Vanlige spørsmål

Hvilken plagiatkontroll bruker UiB?

UiB bruker Ouriginal for å sjekke eksamensoppgaver eller andre innleveringsoppgaver for tekstsammenfall som kan være plagiat.

Er Chatbot som feks. ChatGPT å anse som juks ved UiB?

UiB har gjennomgående regelverk som kan medføre at direkte anvendelse av datagenerert tekst via ChatGPT eller annen kunstig intelligens anses som juks. Studenter bør derfor sjekke eksamensreglene nøye før slik bruk av kunstig intelligens.

Har man rett til gratis advokat ved mistanke om juks ved UiB?

Alle studenter som mistenkes for juks eller fusk, og som pga. mistanken risikerer å bli utestengt fra studiene har rett til advokatbistand på UiB sin regning, altså gratis for studenten.

Bør man bruke advokat om man er mistenkt for fusk ved UiB?

Dersom man har rett til advokatbistand dekket av UiB bør studenter benytte seg av denne rettigheten. Dette er en rettssikkerhetsgaranti utarbeidet av lovgiver for å sørge for at studenter får en rettferdig saksbehandling, og at det er balanse mellom partene – dvs. studenten og vedkommende sin advokat utgjør motvekt mot studieinstitusjonen.

Hva anses som juks eller fusk ved UiB?

UiB har ikke et generelt regelsett som gjelder unntaksfritt for alle eksamen eller tellende prøve. Studenten må derfor undersøke med instituttet eller fakultetet, emnebeskrivelsen til faget og aktuelle eksamens- eller innleveringsoppgave.

Kilde

https://www.uib.no/studiekvalitet/77864/hva-er-fusk-og-hvilke-konsekvenser-f%C3%A5r-det

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss