Mistenkt for ulovlig hjelpemiddel under eksamen?

En student som blir mistenkt for å bruke ulovlig hjelpemiddel under eksamen.

Dersom du er mistenkt for bruk av ulovlig hjelpemiddel under avleggelse av eksamen, arbeidskrav eller annen tellende prøve innebærer dette at du er mistenkt for fusk. Er du mistenkt for fusk risikerer en å få eksamen annullert, og dessuten utestengelse i opptil ett år. Vi kan hjelpe deg om du er mistenkt for bruk av ulovlig hjelpemiddel, og advokatbistand er gratis for studenter i slike saker.

Hva er et ulovlig hjelpemiddel?

Hva ulovlig hjelpemiddel er ligger i allerede i begrepet, det er et hjelpemiddel som ikke er tillatt. Dette betyr i saker om fusk at studieinstitusjonen tror en student har vært i besittelse av et ulovlig hjelpemiddel under gjennomføringen av en eksamen eller annen tellende prøve. 

Studenten er altså mistenkt for å ha hatt et hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen som er forbudt etter reglene for aktuell eksamen. Dette er hva som kalles det objektive vilkår for fusk, og som enkelt forklart innebærer at det er overtrådt en eksamensregel.

Hva som kan anses som et ulovlig hjelpemiddel bestemmes ut fra hvilke regler som gjaldt ved aktuell eksamen. Dersom regelen om hjelpemidler er at ingen hjelpemidler skal være tillatt innebærer det at ethvert objekt som tenkelig kan brukes til å oppnå en fordel ved eksamen er forbudt. De typiske eksemplene er mobiltelefon, egne notater og pensumslitteratur. 

Hvor finner man eksamensreglene?

Eksamensregler gis på flere forskjellige vis, de kan gis i form av en forskrift som enkelt forklart er Universitetets eller høyskolens lokale lov. Eksamensreglene kan også gis på fagets emneside på studiestedets nettsider, studiestedets øvrige nettsider eller for eksempel på selve eksamensoppgaven. Det er heller ikke uvanlig at eksamensregler gis eller presiseres på studiestedets internweb eller ved utsendelse til studentene pr. e-post.

Anklaget for ulovlig samarbeid under hjemmeeksamen

Gratis advokathjelp ved mistanke om bruk av ulovlig hjelpemiddel under eksamen

Studenter har rett på gratis advokathjelp dersom de på grunn av mistanken om bruk av ulovlig hjelpemiddel risikerer utestengelse. Det er Universitetet- eller høyskolen som betaler for denne bistanden, og advokathjelpen er derfor vederlagsfri for studenter. Retten til gratis advokat får klient når sak er reist for studiestedets lokale klagenemnd, gjerne kalt Nemnd for studentsaker eller Klagenemnda. Kontakt oss ved spørsmål om bruk av ulovlig hjelpemiddel under eksamen. 

Krav om klare regler om ulovlige hjelpemidler

For at en student skal kunne få sin eksamen annullert og i tillegg eventuelt bli utestengt er det krav om at eksamensreglene om hjelpemidlene er tilstrekkelig klare. I dette ligger at det må være tydelig beskrevet hva som er tillatt og hva som er forbudt, det bør ikke være adgang til å misforstå reglene. Dersom reglene faktisk er uklare og egnet for misforståelse kan det medføre at studenten frifinnes for mistanke om fusk og det på to ulike – men lignende måter. 

Det objektive vilkår for fusk ikke oppfylt

Studenten kan for det første frifinnes på det grunnlag at eksamensreglementet er så uklart at en ikke med klar sannsynlighetsovervekt kan si at hjelpemiddelet er omfattet av forbudet. Det innebærer i tilfellet at det objektive vilkår for fusk ikke er oppfylt. Da kan studenten verken få sin eksamen annullert eller bli utestengt.

Aktsom rettsvillfarelse

For det andre kan studenten ha befunnet seg i aktsom rettsvillfarelse. Dette ligner veldig på tilfeller hvor det objektive vilkår for fusk ikke er oppfylt, men er likevel i noen grad ulikt. Utgangspunktet ved aktsom rettsvillfarelse er da at man er kommet til at studenten har overtrådt en regel om hjelpemidler, men reglenes uklarhet – eller andre forhold som medfører at studenten misforstår – medfører at studenten ikke er å bebreide for misforståelsen. Dersom studenten blir funnet å ha vært i aktsom rettsvillfarelse vil studenten blir frikjent for mistanke om fusk, og annullering og utestengelse vil ikke være aktuelt.

Mistenkt for ulovlig samarbeid?

Utestengelse på grunn av bruk av ulovlig hjelpemiddel under eksamen

Dersom studieinstitusjonen fatter vedtak om at studenten har brukt ulovlig hjelpemiddel under eksamen vil dette regelmessig innebære at studenten får eksamen annullert og blir utesteng i ett til to semestre. Det innebærer i tilfelle tap av rett til å følge studiene samt tap av rett til å ta eksamen. Utestengelsen gjelder i slike tilfeller hele landet, for alle skoler som faller inn under Universitets- og høyskoleloven. Dersom det er lokal klagenemnd som har fattet vedtaket har studenten rett til å påklage vedtaket og få saken behandlet av klageorganet som heter Felles Klagenemnd. Er det Felles klagenemnd som har fattet vedtaket har studenten rett til å prøve vedtaket i domstolen.  

Kontakt oss for uforpliktende vurdering

Dersom du er mistenkt for fusk ved å ha brukt ulovlig hjelpemiddel under eksamen kan du kontakte oss for en uforpliktende vurdering av saken din, herunder om vi kan hjelpe deg i saken. Det samme gjelder dersom du allerede har fått vedtak om utestengelse på grunn av bruk av ulovlig hjelpemiddel under eksamen. Vi har lang og bred erfaring med sakstypen og vil raskt kunne avklare dine rettigheter i saken og bistå deg i den videre prosessen.

Hva er ulovlig hjelpemiddel ved eksamen?

Ulovlig hjelpemiddel ved eksamen er bruk av ethvert tenkelig hjelpemiddel som kan gi en fordel ved eksamen og som er forbudt etter eksamensreglementet.

Hvor kan man finne eksamensreglene?

Det er ingen bestemmelse som sier noe om hvor reglene skal befinne seg eller hvordan de skal publiseres. Eksamensregler finnes normalt i studieinstitusjonens forskrift og på deres hjemmesider. Eksamensregler gis også regelmessig via internweb, e-post og på selve eksamensoppgaven.

Har man rett på fri rettshjelp om man er mistenkt for bruk av ulovlig hjelpemiddel?

En studenter har rett på fri rettshjelp dersom vedkommende på grunn av mistanke om fusk ved bruk av ulovlig hjelpemiddel er blitt utestengt eller risikerer utestengelse. Studiestedet betaler advokaten for bistanden som ytes til studenten, og bistanden blir derfor gratis for studenter.

Kan man bli mistenkt for fusk når reglene er uklare?

Man kan bli mistenkt for fusk selv om reglene er rotete og uklare. Imidlertid skal studenten som utgangspunkt ikke få noen reaksjon for bruk av ulovlig hjelpemiddel eller annet fusk dersom eksamensreglementet er uklart og vanskelig og forstå. Vi kan bistå med å vurdere dette.

Kan man bli utestengt på grunn av bruk av ulovlig hjelpemiddel?

Man kan bli utestengt fra studier etter Universitets- og høyskoleloven i opptil ett år dersom man blir funnet å ha fusket ved bruk av ulovlig hjelpemiddel. Dersom man er anklaget for bruk av ulovlig hjelpemiddel bør man derfor vurdere å kontakte advokat for å bistand til å bestride anklagene.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss