Anklaget for ulovlig samarbeid under hjemmeeksamen

To studenter som er anklaget for ulovlig samarbeid under hjemmeeksamen

Under hjemmeeksamen er det vanlig at alle hjelpemidler er tillatt – unntatt å samarbeide med medstudenter. Ofte er reglene utformet slik at det er forbudt å kommunisere rundt oppgaveløsningen eller tilsvarende, dette anses som fusk. Samtidig som det kan være tillatt å drøfte hvordan selve eksamensoppgaven er å forstå. Dette, sammen med det som er opplagt fusk, fører med jevne mellomrom til at studenter anklages for fusk under hjemmeeksamen.

Hva er ulovlig samarbeid?

Hva som utgjør ulovlig samarbeid følger av universitetets eller høyskolen lokale regler, gitt i forskrift, som eksamensreglement eller som reglement som følger av selve eksamensoppgaven. Dette kan være ulikt fra studieinstitusjon til studieinstitusjon. 

Fellesnevneren er likevel at det som oftest er forbudt å drøfte selve oppgaveløsningen, dvs. det som skal være svaret på eksamen, prøven eller arbeidskravet. Utgangspunktet ved de fleste eksamener er at studentene skal få en individuell vurdering av sin ferdighet – og dette vil naturligvis ikke være tilfellet om en eller flere samarbeider om besvarelsen. I noen tilfeller er det akseptert å levere inn besvarelse som gruppe, men da følger dette eksplisitt av reglementet for den aktuelle eksamen.

Hva står det i Universitets- og høyskoleloven?

Hvordan avdekkes ulovlig samarbeid?

Ulovlig samarbeid avdekkes på flere måter. Normalt blir alle besvarelser kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, ofte kalt plagiatkontroll. Funksjonen til programmet er å finne tekstsammenfall, både mellom oppgaver levert inn under aktuelle eksamen men også sjekk opp mot tidligere innleverte eksamener og øvrige kilder som pensum, internett mv. Dersom programvaren, for eksempel Ouriginal, avdekker et høyt prosentuelt tekstsammenfall mellom to oppgaver så vil sensor få en rapport på dette. Deretter vil sensor typisk forestå en manuell vurdering for å avklare om en muligens har med plagiat/ulovlig samarbeid å gjøre eller om tekstsammenfallet har en annen naturlig og ikke-mistenkelig forklaring. 

Andre ganger så kan det være at oppgaveløsningen er så unik at sensor reagerer, for eksempel om to eller flere studenter bruker en metode som adskiller seg stort fra den det er undervist i. Et annet eksempel er at det foreligger like og unike feil. Et tredje eksempel kan være skrivefeil, for eksempel at en unik og spesiell skrivefeil fremgår helt likt i to oppgaver. 

Kan lovlig samarbeid lede til mistanke om ulovlig samarbeid?

Lovlig samarbeid fører etter vår erfaring av og til at det oppstår mistanke om ulovlig samarbeid. Som nevnt innledningsvis er det ved noen studiesteder tillatt å drøfte forståelsen av oppgaven men altså ikke løsningen. To eller flere studenter kan på flere måter havne i et uføre her. For det første kan det være at studentene forstår oppgaven på en unik og avvikende måte sammenlignet med de øvrige kandidatene. Allerede her vil studentene skille seg ut i sine innleveringer, som da vil avvike markant fra de øvrige. 

For det andre så er det fort gjort for studenter som drøfter forståelsen av oppgaven og nærmest ubevisst gli over i løsningsfasen. En kan se for seg eksemplet hvor studentene er enige om å møtes på Zoom, Teams, Discord eller lignende ved eksamensutlevering for å drøfte oppgaveforståelsen. Her kan det veldig fort hende at en eller flere studenter begynner å snakke om løsning av oppgaven, hvilket altså ikke er tillatt. Når man så logger av for å skrive sin egen eksamen har alle som deltok bevisst eller underbevisst svaret på det som ble omtalt. Dette kan lede til mistanke om fusk, selv om ingen av studentene hadde fusk til hensikt.

Les også vår artikkel om erstatning for urettmessig utestengelse her

Hva innebærer det å være mistenkt for ulovlig samarbeid?

Dersom du er mistenkt for ulovlig samarbeid ved eksamen, prøve, arbeidskrav eller annen tellende prestasjon innebærer det at du er mistenkt for fusk. I slikt tilfelle risikerer du at din eksamen annulleres, men du risikerer også utestengelse i opptil to semestre. Annullering innebærer her at du ikke får karakter i faget og/eller eksamen som mistanken knytter seg til. Utestengelse innebærer at du mister din studierett ved landets universiteter og høyskoler. Les mer om å være mistenkt for fusk ved arbeidskrav her.

Hva kan du gjøre om du er mistenkt for ulovlig samarbeid?

Dersom mistanke om ulovlig samarbeid har oppstått vil studieinstitusjonen utrede saken. Dersom de finner at det er grunnlag for anklage om ulovlig samarbeid vil sak kunne bli fremmet for studieinstitusjonens lokale klagenemnd, gjerne kalt nemnd for studentsaker. 

I slik situasjon handler det i første rekke om å forsøke å overbevise studieinstitusjonen om at det ikke foreligger ulovlig samarbeid. Dette kan en advokat bistå deg med, og studenter har rett på gratis advokatbistand dersom studenten risiker utestengelse på grunn av forholdet. 

Mistenkt for juks ved UiT?

Hvordan kan en advokat bistå?

En advokat kan bistå med å forsøke å skaffe til veie beviser som underbygger studentens forklaring om hva som har skjedd i forbindelse med eksamensgjennomføringen. Dette kan være alt fra ulike dokumentbevis, ip-logger og til skriftlige vitneuttalelser.

Noen ganger kan det som har begrunnet mistanken ha helt naturlige forklaringer, men som trenger å bli presentert for studieinstitusjonen på en ryddig og oversiktlig måte. 

Advokatbistand er gratis dersom det er risiko for utestengelse

Dersom studenten er mistenkt for ulovlig samarbeid vil studieinstitusjonen ofte mene at studenten enten forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket under eksamensgjennomføringen. Etter forvaltningspraksis innebærer dette i prinsippet at studenten risikerer fra ett til to semestre med utestengelse. Kontakt oss gjerne om du har blitt anklaget for ulovlig samarbeid under hjemmeeksamen. En vurdering fra oss på studenthjelpen.no vil alltid være gratis.

Hva er forsettlig fusk?

Forsettsbegrepet handler om studentens bevishetsgrad rundt handlingen som utgjør fusk. På folkemunne kan en si at det handler om hvorvidt studenten hadde kunnskap om handlingen som er ansett som fusk.

Hva er grovt uaktsomt fusk?

Grovt uaktsomt fusk er en fuskehandling som studenten ikke har forstått at var fusk. Det handler om en mangel på bevissthet rundt den forbudte handlingen, men hvor studenten ifølge studieinstitusjonen burde forstått at handlingen kan utgjøre fusk.

Hva er fusk?

Fusk er en forbudt handling egnet til å gi en uberettiget fordel ved innlevering av eksamen, prøve eller annen tellende måling av studentens ferdighet eller kunnskap.

Hva er ulovlig samarbeid?

Ulovlig samarbeid er samarbeid mellom studenter som ikke er tillatt etter lov, forskrift eller eksamensreglement.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss