Rettigheter ved annullert eksamen

En student som ikke vet om rettighetene sine etter at eksamen hennes ble annullert.

Dersom eksamen er annullert på bakgrunn av mistanke om fusk har du rett til å påklage og bestride vedtaket. Imidlertid har du bare rett på gratis advokat om du også er blitt utestengt eller risiker å bli utestengt. 

Annullering av eksamen

Det følger av Universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd at styret eller institusjonens nemnd for studentsaker kan annuller eksamen hvis kandidaten;

«a. ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller

b. forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføring av vedkommende kurs»

Det er altså adgang til å annullere eksamen i to hovedsakelige tilfeller. Den ene er tilfellene hvor studenten har skaffet seg en uberettiget adgang til eksamen, prøve eller kurs. Den andre er hvor det er fusket – eller i det minste der hvor utdanningsinstitusjonen er kommet fremt til dette. Les her om det objektive vilkår for fusk.

Hva er plagiat?

Klage på annullering av eksamen

Vedtak om annullering kan påklage i medhold av Universitets- og høyskoleloven § 4-7, 3. ledd. Klage sendes da normalt til Nemnd for studentsaker / klagenemnda ved aktuell studieinstitusjon. De klagebehandler saken først selv, og sender den deretter til klageorganet Felles klagenemnd om de ikke endrer vedtaket selv. 

Man må ikke bruke advokat på å klage på vedtak, selv om mange velger dette. 

Advokatkostnader ved klage på annullering av eksamen

Studenter har rett på at studieinstitusjonen dekker advokatutgiftene i saker som dreier seg om utestenging eller bortvisning. Derimot er det ingen slik rett for saker som bare dreier seg om annullering av eksamen. 

Dersom saken dreier seg om både annullering av eksamen og utestengelse vil derimot bistanden være dekket ettersom utestengelsesgrunnlaget alltid er det samme som annulleringsgrunnlaget. Det betyr at dersom eksamen er annullert og du er utestengt eller risikerer utestengelse så har en rett på gratis advokatbistand i saken. 

Dreier saken seg bare om annullering så må studenten i utgangspunktet dekke advokatbistand til dette etter egen regning. Imdlertid er det en adgang til å få disse utgiftene erstattet dersom man klarer å endre vedtaket , dvs. få opphevet annulleringen. 

Skikkethetsvurdering

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak, herunder dine klagemuligheter, om du har rett til gratis advokat og saken for øvrig. Vi har lang erfaring med sakstypen og vurderer raskt hva vi kan bistå med og hva det eventuelt vil koste. 

Har man rett til gratis advokat ved annullering av eksamen?

Etter reglene i Universitets- og høyskoleloven har man rett til advokatbistand dekket av studieinstitusjonen dersom saken dreier seg om utestengelse eller bortvisning. Dersom saken bare dreier seg om annullering av eksamen har man derfor ikke rett på gratis advokat.

Har man rett til gratis advokat ved utestengelse fra studier?

Om man er utestengt eller bortvist, eller risiker utestengelse eller bortvisning har man rett på gratis advokathjelp ifm. dette. Det vanligste er at studentene risikerer utestengelse på grunn av mistanke om fusk.

Hva betyr det at eksamen er annullert?

Når eksamen er blitt annullert innebærer det at eksamensresultatet slettes, og at studenten ikke får sensur. Normalt telles eksamens som et forsøk, og studenten må ta opp eksamen ved annen anledning.

 

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss