Skikkethetsvurdering

Flere lærere snakker om skikkethetsvurdering.

Universiteter og høyskoler kan utestenge studenter på bakgrunn av såkalt «skikkehetssvurdering». Slik utestengelse kan deles i to hovedkategorier, og det er utestengelse begrunnet i straffbare forhold og utestenging begrunnet i at studenten mangler de nødvendige forutsetning for å kunne utøve yrket.

Skikkethetsvurdering på grunn av straffbare forhold 

Det følger av Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd at;

«Den som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i denne forbindelse.»

Dette er en helt konkret vurdering som må foretas av den enkelte student og den individuelle opplæring som gis. All kriminalitet kan i utgangspunktet være relevant for å bli vurdert som uskikket, men mest aktuelt formodes det å være om det dreier seg om forhold som omtalt i Politiregisterloven § 39 (barneomsorgsattest). Politiregisterloven § 39 dreier seg i hovedsak om volds- og seksuallovbrudd.

Det er studieinstitusjonens Nemnd for studentsaker eller lokale klagenemnd som fatter vedtak om uskikkethet begrunnet i straffbare forhold. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat på studieinstitusjonens regning fra sak om uskikkethet er reist.

Hva står det i Universitets- og høyskoleloven?

Skikkethetsvurdering på grunn av manglende forutsetning for yrkesutøvelse

For enkelte utdanninger skal studieinstitusjonen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket, og denne vurderingen skal pågå under hele studiet. Studenter i disse studiene får bare vitnemål utskrevet dersom de er vurdert som skikket for yrket. 

Den nærmere regulering av prosessen følger av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Av formålsbestemmelsen i § 2 første ledd andre punktum fremgår det at;

«En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket»

Innholdet under dette er nærmere regulert i nevnte forskrift. 

Skikkethetssak startes ved at det sendes tvilsmelding til institusjonsansvarlig som er oppnevnt av styret ved den aktuelle studieinstitusjonen. Universitetet- eller høyskolen har videre en egen skikkethetsnemnd som fatter eventuelle vedtak om uskikkethet. Studenten har rett til å få sine advokatutgifter betalt av studieinstitusjonen dersom sak om uskikkethet blir reist. 

Vedtak om utestengelse på grunn uskikkethet vedvarer i inntil fem år. Studenten blir da avskåret fra å utdanne seg innen aktuell studieretning i denne perioden, men kan studere andre studier som ikke omfattes av vedtaket.

Rettigheter dersom du er utestengt fra studiet

Omgjøring av vedtak om uskikkethet

Det fremgår av årsmeldingen til Felles klagenemnd at de omgjorde 5 av 5 klagesaker i 2022. Her fikk fire studenter opphevet vedtak om utestengelse på grunn av skikkethet, mens den femte studenten fikk utestengelsesperioden redusert. Det innebærer i praksis at vedtaket om utestengelse ble opphevet som ugyldig i fire av sakene, og reaksjonen redusert i den siste saken. Felles klagenemnd stiller med rette strenge krav til oppfølging og veiledning av studentene. Om studieinstitusjonen har sviktet i dette, eller ikke klarer å dokumentere at så er gjort vil det være adgang til både opphevelse av vedtak og reduksjon av utestengelsesperiode. Tatt i betraktning alvorlighetsgraden av slik utestengelse og antall omgjøringer bør ethvert vedtak om utestengelse på grunn av skikkethet påklages.

Rett til gratis advokat ved skikkethetssak

Dersom det reises sak om skikkethet mot en student, enten det er i skikkethetsnemnda eller utdanningsinstitusjonens Nemnd for studentsaker / lokale klagenemnd har studenten rett til å la seg bistå av advokat samt at utdanningsinstitusjonen betaler for dette. Bistanden er med andre ord gratis for studenten. 

Advokaten kan da bistå med forberedelse til nemndsbehandling og møte i nemnda sammen med studenten såfremt nemda aksepterer det. Advokaten kan videre bistå med å påklage vedtak om uskikkethet og prøve vedtaket for tingretten. Denne bistanden er da dekket av studieinstitusjonen. 

Skikkehethetssak er svært alvorlig og inngripende for den studenten som får sak reist mot seg. Studenten risikerer da lang tids utestengelse fra studier, som vedkommende da heller ikke har fått ferdigstilt. Det er derfor viktig at studenten får bistand til dette så tidlig som mulig.

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering

Vi har både taushets- og diskresjonsplikt. Du kan derfor trygt ta kontakt med oss. Vi vil da vurdere hva vi kan hjelpe deg med, herunder hvordan det ligger an med skikkethetsvurderingen, hva vi kan hjelpe med og om du har rett på vederlagsfri advokatbistand. Vi bistår studenter på alle trinn i prosessen, og studenten får ingen regning for bistand med mindre dette er konkret avtalt.

Les vår artikkel om erstatning for urettmessig utestengelse her

Hva er skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering er prøving av om studenten er egnet for yrket. Utgangspunktet for vurderingen er om studenten kan utgjøre noen form for helsemessig risiko for den gruppen av mennesker studenten skal jobbe med etter endte studier.

Når skjer skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering skal skje løpende under hele studiet. Skikkethetsvurderingen er ferdig fra utdanningsinstitusjonens side etter utskrevet vitnemål. Studenter som ikke anses skikket ved endt utdanning får ikke utskrevet vitnemål.

Kan man utestenges på grunn av at man er funnet uskikket?

Man kan utestenges fra konkrete studier og studieretninger dersom man har fått vedtak på at man er uskikket for yrket studieretningen er innsiktet på. Utestengelse innebærer at en ikke får følge undervisning og mister retten til å ta eksamen. Utestengelsen gjelder i hele Norge.

Hvor lenge kan man utestenges på grunn av uskikkethet?

Man kan som utgangspunkt utestenges i inntil fem år på grunn manglende skikkethet til yrket.

Har man rett på gratis advokat i sak om uskikkethet?

Studenter som er funnet uskikket eller som har fått sak om skikkethet reist mot seg har rett til gratis advokathjelp i saken. Advokatutgiftene dekkes av studieinstitusjonen.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss