Rettigheter dersom du er utestengt fra studiet

En student som lurer på hvilken rettigheter han har etter at han ble utestengt fra studiet

Hvilke rettigheter har du dersom du etter mistanke om fusk har endt opp med å blitt utestengt fra studiet ditt? Så lenge vedtaket om utestengelse er aktiv har du adgang til å angripe vedtaket dersom du er uenig i grunnlaget for utestengelsen. Videre har du som student rett til gratis advokatbistand.

Utestengelse

Utgangspunktet for utestengelsen er at du er blitt funnet skyldig i fusk ved levering av eksamen, prøve, arbeidskrav eller tilsvarende tellende prøving av dine ferdigheter. Dette er utestengelse i medhold av Universitets- og høyskoleloven § 4-7, jf. § 4-8. Den lokale klagenemnd eller nemnd for studentsaker har i sin saksbehandling valgt å annullere din eksamen og i tillegg ilagt det utestengelse som reaksjon på regelovertredelsen. Utestengelsen kan være fra ett semester og opptil to semestre – ett år. Som følge av dette har du mistet retten til å studere ved landets Universiteter og høgskoler. Kanskje har også klagefristen på vedtaket løpt ut. Men fortvil ikke. Så lenge vedtaket virker, dvs. så lenge du faktisk er utestengt, så har du fortsatt klageinteresse og kan påklage og ev. saksøker skolen for å få vedtaket opphevet. 

Erstatning for urettmessig utestengelse

Klagefrist

Dersom du har mottatt vedtak som innebærer annullering og utestengelse fra studier har du tre ukers klagefrist fra dagen du mottok vedtaket. Klagens skal sendes til det organ som fattet vedtaket, normalt den lokale klagenemnd eller nemnd for studentsaker. Dersom du klager i tide vil først underinstansen (det organ som fattet vedtak i første omgang) behandle klagen og vurdere om de finner grunnlag for omgjøring. Dersom de ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket sender de saken videre til det nasjonale klageorgan som heter Felles Klagenemnd. 

Les også i vår artikkel om erstatning for urettmessig utestengelse her

Oversittelse klagefristen

I en del tilfeller kan studenten ha oversittet fristen, hvorpå da utgangspunktet er at det er for sent å påklage vedtaket selv om studenten mener vedtaket er uriktig. Det følger imidlertid av forvaltningspraksis at en har rett til å få behandlet klage på enkeltvedtak så lenge vedtaket virker. I det ligger at så lenge studenten fortsatt er utestengt så har en rett til å påklage vedtaket, og få det vurdert på nytt. 

Søksmålsfrist

Dersom det foreligger et endelig vedtak om utestengelse fra felles klagenemnd gjelder det en søksmålsfrist på tre måneder etter mottak av vedtaket. Som oftest vil uestengelsen på dette tidspunkt være ferdig gjennomført, dvs. at studenten ikke vil få gjenopprettet sin studierett som følge av søksmål. Søksmål i denne fasen av saken vil som oftest dreie seg om studenten ønsker å få rettskraftig dom på at utestengelsen var uriktig i den hensikt å i ettertid søke erstatning for det økonomiske tapet utestengelsen har medført.

Anklaget for ulovlig samarbeid under hjemmeeksamen

Rett til gratis advokatbistand

Som student har du rett til advokatbistand på universitetets eller høyskolen regning dersom du pga. fusk eller mistanke om fusk har blitt utestengt, eller risiker å bli utestengt. Det er dermed gratis advokatbistand for studenten.

Kontakt oss

Dersom du er blitt utestengt, risikerer å bli utestengt på grunn av mistanke om fusk anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Det er uforpliktende og kostnadsfritt å ta kontakt med oss på studenthjelpen.no. Vi vi raskt avklare om det er noe vi kan hjelpe deg med, samt om du har rett til gratis bistand i saken. Du kan lese mer om oss her.

Les mer i våre artikler om utestengelse her

Hva innebærer det å være utestengt?

Utestengelse innebærer tap av rett til å studere ved universiteter og høyskoler i Norge. Utestengelsen registreres i en database som heter RUST. Når det søkes om studierett og/eller eksamen blir studenten sjekket opp mot databasen i RUST. Dersom utestengelse er vedtatt og vedtaket fortsatt virker vil studenten bli nektet opptak og(eller eksamen.

Hvordan kan man bli utestengt?

Man kan bli utestengt på bakgrunn av at det foreligger vedtak hvor studenten er funnet å ha fusket ved eksamen. Utestengelsen er en straffpreget reaksjon som studenten ilegges og som er ment å virke allmennpreventivt ved å avskrekke andre studenter fra å fuske.

Hvor lenge varer en utestengelse?

Utestengelsen fastsettes konkret i hver sak. Generelt kan sies at man blir utestengt opptil ett semester ved grovt uaktsomt fuks og inntil to semestre ved forsettlig fusk.

Hva kan man gjøre med vedtak om utestengelse?

Dersom man er uenig i vedtak om utestengelse kan vedtaket påklages og eventuelt bringes inn for domstolen for overprøving.

Er det virkelig gratis advokatbistand ved utestengelse?

Det følger av Universitetets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd at studieinstitusjonen dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter dersom kandidater risikerer utestengelse eller er blitt utestengt.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss