Mistenkt for fusk ved BI?

En student som er mistenkt for fusk ved BI.

Hvis du er mistenkt for fusk eller juks ved Handelshøyskolen BI har du en rekke rettigheter, herunder kan du ha rett på gratis advokatbistand om saken også dreier seg om utestengelse. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste rettigheter og regler for studenter som er mistenkt for eller utestengt for fusk og juks ved BI.

Rett til å få advokatutgifter betalt av BI

Enhver student ved BI som blir anklaget for fusk eller juks vil ha rett til gratis advokatbistand i saken, såfremt studenten som følge av saksanlegget risikerer å bli utestengt fra studiene. Dette følger av Universitets- og høgskoleloven (uhl.) § 4-8 femte ledd. 

Rett til dekning av advokatutgiftene oppstår fra sak om utestengelse er reist for BI sin Nemnd for studentsaker. I dette ligger at det er risiko for at studenten får utestengelse som reaksjon på bakgrunn av mistanke om fusk – i tillegg til annullering av aktuell eksamen eller prøve.

Studenter ved BI eller andre skoler betaler ikke egenandel for advokatbistanden. Hos Studenthjelpen.no fakturer vi også studieinstitusjonen direkte slik at studenten ikke trenger å legge ut, og etterpå søke refusjon. 

Retten til dekning av advokat i fuskesaker gjelder «rimelige og nødvendige» utgifter. Retten til bistand er derfor ikke ubegrenset. Likevel slik at reglen ved de fleste av landets studieinstitusjoner, herunder også BI etter vår erfaring, håndteres slik at studenten får fullverdig advokatbistand.

Etter vår oppfatning burde studenter benytte seg av denne rettigheten dersom mistanke om fusk med risiko for utestengelse oppstår. Da får studenten uten kostnad og risiko med seg en kompetent fagperson som undersøker og taler deres sak. 

Eksamenen ble annullert – hva nå? En guide til dine muligheter

Rettigheter ved saksbehandling av saker om fusk ved BI

Handelshøyskolen er underlagt forvaltningsloven (fvl.) og Universitets- og høyskoleloven.  I medhold av de nevnte lover har derfor studenten bl.a. rett til;

 • Å motta veiledning, jf. fvl. § 11
 • Å bruke advokat, jf. fvl. § 12
 • Rett til kostnadsfri advokat om saken dreier seg om utestengelse, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd
 • At BI bevarer taushet om saken, jf.v fvl. § 13
 • Å motta forhåndsvarsel om vedtak med anledning til å uttale seg, jf. fvl. § 16
 • At BI utreder saken, herunder også studentens anførsler, jf. fvl. § 17
 • Innsyn i sakens dokumenter, jf. fvl. § 18
 • Rett til å påklage vedtak om annullering og/eller utestengelse, jf. fvl. § 28 og Universitets- og høyskoleloven § 5-1 femte ledd.
 • Rett til domstolsprøving av vedtak om bortvisning, skikkethetsvurdering og utestengelse, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-11

Merk at retten til vederlagsfri advokat som utgangspunkt oppstår når BI reiser sak om utestengelse for BI sin Nemnd for studentsaker. Det innebærer i praksis at studenter ikke har denne retten i BI sin innledende utredning av saken. Imidlertid gjelder alle andre rettigheter. Om en som student er usikker på dette kan en kontakte oss i Studenthjelpen.no eller saksbehandlende instans hos BI for avklaring av dette. 

Hva anses som juks eller fusk ved BI?

Handelshøyskolen BI har regler for hva som anses som fusk i sin studieforskrift, Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. De mest sentrale reglene fremgår av studieforskriftens § 5-15 andre og tredje ledd som er inntatt under;

«(2) For Handelshøyskolen BI gjelder i tillegg følgende bestemmelser:

a. Som fusk regnes brudd på bestemmelsene som fremgår i kapittel 5 i denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av denne, samt andre uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved vurderingen. Også handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, blir betraktet som fusk. Endelig regnes det som fusk når kandidaten har fått kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter, eller har manipulert eksamensbesvarelsen etter at den er levert.

b. Fuskereglene i denne forskrift gjelder også for opplæringsdelen for ph.d.-kandidater. I tillegg gjelder særskilte regler i egen forskrift om ph.d. ved Handelshøyskolen BI.

(3) Hovedområder som betraktes som fusk er: Bruk av eller tilgang til ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat, selvplagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten fremstår som kandidatens egen.»

Av andre ledd fremgår det brudd på enhver bestemmelse inntatt i studieforskriftens kapittel 5 anses som fusk. Henvisningen til øvrig regelverk er forståelig, men en kan vanskelig se at alle regelbrudd under studieforskriftens kapittel 5 skal kunne medføre mistanke om fusk. Imidlertid er det enkelte bestemmelser som gir relevante regler. For eksempel heter det i studieforskriftens § 5-9 at;

«3) Det er ikke tillatt å medbringe eller ha tilgjengelig hjelpemidler som ikke er godkjent inn i eksamenslokalet i eksamenstiden. Kandidatene kan heller ikke låne hjelpemidler under eksamen. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for å ha satt seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler for den aktuelle eksamen og retningslinjer for bruk av disse. Se utfyllende bestemmelser på BIs studentportal. Mobiltelefoner, armbåndsur eller andre former for klokker, eller andre kommunikasjonsverktøy, tillates ikke»

8) Under eksamen plikter kandidaten å rette seg etter eksamensvaktenes anvisninger, både i og utenfor eksamenslokalet. Kandidaten skal ikke kommunisere med andre enn eksamensvaktene eller forlate eksamenslokalets nærmeste omgivelser»

Forsøk på fusk og medvirkning til at en annen student fusker er forbudt etter studieforskriften § 1-3 andre ledd.

Regelgjennomgangen her er ikke komplett, kun et utdrag av de mest relevante eksamensreglene ved BI. Studenter anbefales på det sterkeste å sette seg inn i studieforskriften til BI og BI sin studentportal.

Regler om selvplagiat ved de forskjellige studieinstitusjonene

Ressurser for studenter ved Handelshøyskolen BI

I tillegg til artikler på studenthjelpen.no har vi nedenfor lenket til de viktigste ressursene som vil være relevante for studenter som er mistenkt for fusk eller juks ved Handelshøyskolen BI, enten saken gjelder annullering eller utestengelse.

Artikkelen er oppdatert 24.05.2023.

Kontakt oss for saksvurdering

Dersom du er mistenkt for fusk eller utestengt for fusk ved BI kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av saken din. Det samme gjelder for øvrig ved tilfelle av bortvisning og skikkethetsvurdering. Dersom du på bakgrunn av mistanken om fuks risikerer utestengelse så vil du ha rett på advokatbistand dekket av BI. Vi har erfaring og kompetanse med sakstypen, og vil uten kostnad for deg svare deg på hvordan saken din ligger an, og hva vi kan hjelpe deg med.

Alle henvendelser behandles fortrolig.

Vanlige spørsmål

Hva er reaksjonen om en blir tatt i fusk ved BI?

Studenter som får vedtak om fusk ved BI vil regelmessig bli utestengt fra ett til to semestre, men aldri mer enn ett år. I tillegg vil eksamen bli annullert.

Har man rett til advokat ved anklage om fusk på BI?

Studenter kan bruke advokat på ethvert tidspunkt i saken. BI vil betale utgiftene dersom det er reist sak om utestengelse.

Bistår studenthjelpen.no studenter ved BI?

Studenthjelpen.no sine advokater bistår studenter over hele landet, herunder også BI.

Hva anses som juks ved BI?

BI har et omfattende eksamensreglement, og det er flere forskjellige forhold som kan anses som fusk. De viktigste reguleringene finnes i BI sin studieforskrift kapittel 5.

Kan man klage på vedtak om fusk ved BI?

Man kan klage på vedtak om fusk. Saken blir da behandlet én gang til BI sin Nemnd for studentsaker. Om vedtaket opprettholdes sendes saken for klagebehandling i Felles Klagenemnd.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss