Mistenkt for fusk ved OsloMet?

En student som er mistenkt for fusk ved OsloMet.

Om du er mistenkt for fusk ved OsloMet, Oslo Metropolian University, har du rett på gratis advokatbistand om OsloMet reiser sak om utestengelse fra studiene. Dine viktigste rettigheter dersom du er mistenkt for fusk kan du lese om her.

Rett til gratis advokat

Alle studenter ved OsloMet som mistenktes for fusk kan ha rett på gratis advokatbistand. Vilkåret for slik bistand er at OsloMet i tillegg til annullering av eksamen eller prøve også reiser sak om utestengelse fra videre studier. Utestengelse fra studier er en svært alvorlig og streng reaksjon mot studenter, og derfor har lovgiver lovfestet rett til å få advokatutgiftene dekket av studieinstitusjonen i slike tilfeller. Retten følger av Universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 4-8 femte ledd. 

I praksis sender advokaten regningen til OsloMet, uten egenandel eller at studenten må legge ut kostnaden selv. 

Studenter har rett på «rimelig og nødvendig» advokatbistand. Det er altså begrensninger i hvor mye tid som kan anvendes på saken, men studenthjelpen.no sin erfaring er at vi innenfor denne begrensningen får gjort jobben på en god og faglig betryggende måte.

Retten til å få advokatutgiftene dekket av OsloMet i saker om fusk har i utgangspunktet to vilkår;

 1. Saken må være oversendt eller varslet oversendt fra Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling til Nemnd for studentsaker ved OsloMet.
 2. Innstilt reaksjon må være utestengelse, ev. at Nemnd for studentsaker skal ta stilling til reaksjonen og studenten er anklaget for fusk ved grov uaktsomhet eller forsett.

Advokatbistanden som OsloMet dekker gjelder;

 1. Første behandling ved Nemnd for studentsaker ved OsloMet
 2. Klage på vedtak fra Nemnd for studentsaker ved OsloMet
 3. Klagesaksbehandling ved felles nasjonalt klageorgan, Felles Klagenemnd
 4. Domstolsprøving av vedtak i tingretten

Studenter har etter forvaltningsloven rett til å la seg bistå av advokat på ethvert trinn i prosessen. Så lenge studenten har klageretten eller søksmålsretten i behold vil hun eller han kunne engasjere en advokat for å la seg bistå i resten av prosessen. 

Eksamenen ble annullert – hva nå? En guide til dine muligheter

Rettigheter ved saksbehandling i fuskesaker hos OsloMet

 • Rett til forhåndsvarsel om at sak om fusk er under forberedelse, herunder rett til å uttale seg om dette, jf. forvaltningsloven § 16.
 • Rett til å la seg bistå av advokat, jf. forvaltningsloven § 12 første ledd.
 • Rett til at saksbehandlere ved OsloMet bevarer taushet om saken, jf. forvaltningsloven § 13.
 • Rett til at saksdokumentene i saken unntas fra offentligheten, jf. forvaltningsloven §13  og offentlighetsloven § 13.
 • Rett til å uttale seg skriftlig og/eller muntlig, herunder sende inn nye opplysninger i saken jf. forvaltningsloven §§ 17-18.
 • Rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18-20.
 • Rett til gratis advokatbistand når saken oversendes til Nemnd for studentsaker ved OsloMet, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. 

Hva anses som fusk ved OsloMet?

Hva som anses som fusk ved OsloMet kan utledes av studieforskriften, nettsidene til Oslomet samt emnebeskrivelser og eksamensregler for aktuell eksamen. I tillegg til gjengivelsene nedenfor bør derfor også dette undersøkes for den aktuelle eksamen.

Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet

Studieforskriften til OsloMet § 7-5 første ledd angir følgende regler for hva som blant annet anses som fusk;

«(1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes blant annet:

a. å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen

b. å presentere andres arbeid som sitt eget

c. å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger

d. ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper

e. å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den enkelte eksamen.»

OsloMet sine nettsider om fusk

OsloMet sine nettsider utfyller og supplerer reglene om fusk som følger av studieforskriften. De mest aktuelle eksemplene siteres under;

«Du oppgir ikke kilder eller markerer ikke sitat på riktig måte.

Du leverer en besvarelse som du eller andre allerede har levert ved tidligere innleveringer.

Noen andre enn deg selv har skrevet besvarelsen.

Samarbeid med andre studenter, med mindre det er en gruppeeksamen

Videre skriver OsloMet om indviduelle besvarelser at;

”Når det skal leveres individuelle besvarelser, vil et samarbeid med medstudenter som resulterer i svært like eller delvis identiske oppgaver kunne bli regnet som fusk. Dette gjelder selv når alle hjelpemidler er tillatt. Dersom to eller flere besvarelser i det alt vesentlige er svært like/identiske når det gjelder innhold og oppbygning, språk, faglige synspunkter, ev. misforståelser og feil, kildehenvisninger m.v., vil dette kunne være et uttrykk for et ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk/forsøk på fusk.»

Er ChatGPT eller kunstig intelligens fusk om den brukes ved eksamen?

Ressurser for studenter som er mistenkt for fusk ved OsloMet

På Studenthjelpen.no sine nettsider kan du finne svært mye relevant informasjon om hvordan jussen er å forstå i saker hvor studenter er mistenkt for fusk, og dette gjelder alle saker hvor studenter er mistenkt for fusk. I tillegg har vi her samlet relevante ressurser for studenter som er mistenkt for fusk ved OsloMet. Artikkelen er oppdatert 28.04.2023, og studenter oppfordres til å sjekke for endringer på OsloMet sine nettsider.

Kontakt oss for gratis sakvurdering

Vi bistår studenter ved OsloMet og for øvrig studenter over hele landet i saker hvor de på grunn av fusk eller andre forhold risikerer annullering av eksamen og/eller utestengelse fra studier. Det koster ingenting, og det er ikke forpliktende for studenten. Våre advokater har erfaring og kompetanse innen fuskesaker og vil raskt kunne svare deg på deg du måtte lure på, og dessuten tilby deg bistand i prosessen med OsloMet om du har rett på og ønsker advokatbistand. 

Henvendelser til oss er også fortrolige, vi deler ikke opplysninger om sak eller identitet med 3. parter. 

Hva skjer hvis man blir tatt for fusk ved OsloMet?

Om en blir «tatt» for fusk ved OsloMet må studenten påregne å få eksamen annullert, samt å bli utestengt ett til to semestre.

Har man rett til gratis advokat ved anklage om fusk ved OsloMet?

Studenter ved OsloMet har rett til gratis advokat om de er mistenkt for fusk og sak om utestengelse er reist for Nemnd for studentsaker ved Oslomet.

Hva er fusk ved OsloMet?

OsloMet gir regler om hva som er å anse som fusk i sin studieforskrift, på sine nettsider samt på emnebeskrivelser og eksamensoppgaver. Studenter må undersøke eksamensreglementet for hvert fag for å vite nøyaktig hva som gjelder for aktuell eksamen.

Kan man bli uskyldig dømt for fusk?

Hvert år fattes vedtak om utestengelse på grunn av fusk som senere blir omgjort til et gunstigere vedtak, eller opphevet i sin helhet. Det innebærer at studenten har fått en uriktig og for streng reaksjon. I tillegg finnes en rekke vedtak som ikke er omgjort, og som likevel kan være uriktige. Studenter kan derfor bli uskyldig funnet skyldig i fusk.

Hvilke rettigheter har jeg ved fusk på OsloMet?

Studenter har i hovedsak rettigheter etter forvaltningloven og Universitets- og høyskoleloven. I korte trekk er dette rett til innsyn, kontradiksjon og rett til gratis advokat om saken gjelder utestengelse.

Kilde

https://student.oslomet.no/fusk

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss