Eksamenen ble annullert – hva nå? En guide til dine muligheter

En student som har fått annulert eksamen.

Annullering av eksamen kan være skremmende, men ikke få panikk. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hva det innebærer, hvorfor det kan skje, og hvordan du kan håndtere det på en god måte.

Hva innebærer annullering av eksamen?

Universitets- og høyskoleloven § 4-7 bestemmer når det er adgang til å annullere eksamen eller prøve. Styret ved studiestedet eller studiestedets klagenemd har myndighet til å annullere eksamen i tilfeller av fusk, bruk av falskt vitnemål eller annen uredelig opptreden jf. bestemmelsens første ledd. Annullering av eksamen betyr at den annullerte eksamenen ikke regnes som gyldig. Den aktuelle eksamenen må dermed tas på nytt.

Hva kan være årsaker til annullering av eksamen?

Tilfeller av fusk kan danne grunnlag for annullering av eksamen. Eksempler på fusk er utilstrekkelige eller feilaktige kildehenvisninger, selvplagiering, bruk av eller tilgang til ulovlige hjelpemidler under eksamen, ulovlig samarbeid og innlevering av besvarelser som viser betydelige likheter med andre besvarelser. Det er viktig å merke seg at disse eksemplene kun er vanlige eksempler på hva som regnes som fusk. Det er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å fastsette de konkrete retningslinjene for hva som utgjør fusk i deres reglement. Sett deg derfor nøye inn i hvilke regler som gjelder ved ditt studiested før du går opp til eksamen. 

Anklaget for å ha brukt jukselapp under eksamen? Dette må du vite

Hvilke rettigheter og plikter har man dersom eksamen er blitt annullert?

Annullering av eksamen regnes som enkeltvedtak. Det betyr at du har en rekke rettigheter etter forvaltningsloven i tilfelle av annullering av eksamen. Du har blant annet rett på en tilstrekkelig begrunnelse for vedtaket. Begrunnelsen er viktig fordi den gir deg mulighet til å vurdere om du vil påklage vedtaket. Du har nemlig rett til å påklage vedtaket slik at det blir tatt opp til ny behandling. Dersom den lokale klagenemda ved studiestedet kommer til samme resultat etter ny behandling av saken blir klagen sendt videre til, og behandlet på nytt, i felles klagenemd. Husk at du har rett på advokatbistand. I tilfeller av annullering har du ikke rett til å få dekket utgifter til advokatbistand, da denne rettigheten er forbeholdt studenter som er blitt eller kan bli utestengt. Men du har fortsatt rett til å la deg representere av en advokat. Vi kan hjelpe deg å vurdere dine muligheter, og ivareta dine interesser i en eventuell klage på vedtaket. Dersom for eksempel behandlingstiden i din sak har vært for lang kan dette i noen tilfeller danne grunnlag for mildere konsekvenser. Les mer om hvor lang tid det tar å behandle en mistanke om juks på eksamen her.

Når klagenemda har fattet vedtak, har de plikt til å underrette deg så snart som mulig. Dette følger av forvaltningsloven § 27 første ledd første punktum. I praksis betyr dette at du umiddelbart skal underrettes. Du skal også få informasjon om klagebehandlingsprosessen, gjeldende frister, hvilken instans som er klageinstans, og retten du har til innsyn i saksdokumentene.

Medvirket til fusk på eksamen? Dette kan være konsekvensene

Klage på vedtak om annullering av eksamen 

Dersom din eksamen er blitt annullert har du rett til å klage på vedtaket. Da er det viktig at du husker å klage innen klagefristen er gått ut. Fristen kan variere mellom ulike institusjoner, men vanligvis er klagefristen på tre uker. Det er lurt å sjekke reglene for klagefrist ved ditt studiested med det samme du mottar vedtak om fusk. Studiestedet skal også opplyse deg om klagefristen når du mottar vedtaket. Les mer her om klagefrist ved vedtak om fusk på eksamen.

Klagefristen begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar det formelle vedtaket. Hvis du overskrider denne fristen, vil du kunne miste retten til å klage på vedtaket. Merk imidlertid at man kan ha rett til å få klagen behandlet selv om fristen er oversittet, så det anbefales å innlevere klage selv om en er kommet til skade for å oversitte klagefristen. Det vises bl.a. til forvaltningsloven § 31.

Ved usikkerhet rundt klageprosessen eller klagefristen, er det sterkt anbefalt å søke råd fra en advokat. Dette kan hjelpe til å sikre at klagen blir behandlet rettferdig og i henhold til riktig prosedyre. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi er her for å hjelpe deg.

Slik fungerer klagenemda i en fuskesak på eksamen

Bruk av juridisk hjelp

Dersom du ønsker å klage på et vedtak om annullering av eksamen kan prosessen være komplisert og stressende, spesielt når konsekvensene er så alvorlige for studiene og studieprogresjonen. I slike tilfeller kan det være nyttig å søke juridisk hjelp. Her er noen måter en advokat kan hjelpe til i prosessen:

En advokat som er godt kjent med reglene for annullering av eksamen kan hjelpe deg med å forstå klageprosessen og hvilke rettigheter du har som student. Dette kan inkludere å forklare viktige begreper og regler, og gi deg en idé om hva du kan forvente i behandlingen av din sak.

En advokat kan hjelpe deg med å utforme klagen din, sørge for at du inkluderer alle nødvendige opplysninger og argumenter, og at du presenterer saken din på en klar og overbevisende måte. Vi kan også hjelpe deg med å vurdere studiestedets bevisføring, og om det er grunnlag for å si at vilkårene for annullering er oppfylt.

Hvis vedtaket opprettholdes og du ikke er fornøyd med utfallet, kan en advokat hjelpe deg med å vurdere dine videre alternativer.

Selv om du ikke har rett til å få utgifter til advokat dekket ved vedtak om annullering er det viktig å huske at du fortsatt har rett på advokatbistand. Videre har man som utgangspunkt rett til få sine advokatutgifter erstattet at studieinstitusjonen hvis klage på vedtak fører frem, dvs. at annullering av eksamen oppheves. Det vises til forvaltningsloven § 36.

Vi hjelper deg

Vi har lang erfaring med å representere studenter i saken om annullering av eksamen, og vi kan sørge for at dine rettigheter blir beskyttet under hele prosessen. Vår tilnærming er alltid å arbeide tett sammen med deg, for å forstå din situasjon og hjelpe deg å sikre at dine rettigheter ivaretas.

Hvis du står overfor et vedtak om annullering av eksamen, eller har bekymringer om prosessen, er vi bare en e-post eller telefonsamtale unna. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om din sak. Husk, vi er her for å hjelpe deg.

Les også: Advokatbistand ved mistanke om fusk på eksamen

Vanlige spørsmål

Hva betyr det når en eksamen blir annulert?

Annullering av en eksamen betyr at den annullerte eksamenen ikke er gyldig og må derfor tas på nytt.

Hva kan være årsaker til annullering av en eksamen?

Årsaker til annullering kan være fusk, bruk av falske vitnemål eller annen uredelig opptreden i henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-7.

Hvilke rettigheter har en student hvis deres eksamen blir annulert?

Studenter rett på en begrunnelse for vedtaket, samt rett til å klage på vedtaket innen en gitt frist. Studenten har også rett til å få advokatbistand, men i vedtak om annullering har man ikke rett til å få dekket utgiftene til advokat. En slik rett har man kun i saker om utestengelse.

Kilder

Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Campus BLÅ Fagskole AS. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-223/KAPITTEL_5#%C2%A75-1) 

Forvaltningsloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A712

Universitets og høyskoleloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-8

Tønnessen, E (2021, 13. desember). Klagesaker i kø, studenter venter 15 måneder på svar. Khrono. https://khrono.no/klagesaker-i-ko-studenter-venter-15-maneder-pa-svar/640365 (lest 30. juni 2023).

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss