Medvirket til fusk på eksamen? Dette kan være konsekvensene

En elev som har medvirket til fusk på eksamen.

Å bidra til juks på eksamen kan medføre alvorlige konsekvenser, inkludert utestengelse fra studiested og tap av eksamensrettigheter. Her er hva du trenger å vite:

Hva kan anses som medvirkning til fusk?

Medvirkning til juks kan komme i flere former. Det kan innebære å låne ut et svar til en medstudent i den hensikt at medstudenten skal kopiere besvarelsen. Dette anses som medvirkning til plagiat. Kommunikasjon med en medstudent under eksamen eller å utgi seg for å være en annen kandidat, for eksempel ved å vise falsk ID eller logge på en digital eksamen med en annen students brukeridentitet, er også eksempler på handlinger som kan tolkes som medvirkning til fusk. Hvis du er mistenkt for medvirkning til fusk på eksamen, har du rett til advokatbistand. 

Krav om forsett

Forsett, det vil si at man med viten og vilje har bidratt til juks, er nødvendig for at medvirkning skal føre til sanksjoner som utestenging og tap av retten til å gå opp til eksamen. Også i tilfeller der medvirkeren var klar over at handlingen «sikkert eller mest sannsynlig» bidro til juks, oppfylles forsettkravet (jf. NOU 2023:3 punkt 22.3.4). Det er verdt å merke seg at grov uaktsomhet ikke er tilstrekkelig for straffbar medvirkning. Det kan være vanskelig å vurdere skyldspørsmålet i tilfeller av mulig medvirkning. Derfor er det viktig å være klar over retten til å la seg representere av en advokat som kan bidra til å sikre en rettferdig og korrekt behandling av din sak. 

Anklaget for å ha brukt jukselapp under eksamen? Dette må du vite

Hvilke konsekvenser kan medvirkning til fusk få?

Det er viktig å være klar over at medvirkning til fusk ikke fører til annullering av eksamen for den som mistenkes for medvirkning. Kun den som har jukset på sin egen eksamen kan få eksamensresultatet sitt annullert (jf. NOU 2023:3 punkt 22.3.4 og Ot.prp. nr. 85 (1993-1994) s. 80).

Imidlertid kan medvirkning til fusk lede til utestengelse fra studiestedet i inntil to semester. Vedkommende vil da tape retten til å gå opp til eksamen fra tidspunktet vedtaket fattes.

Saker om utestengelse er svært alvorlige og griper inn i dine rettigheter som student. Det er viktig å være klar over at det derfor stilles strenge krav til saksbehandling, rettferdig prosess og vurdering av bevis, som diskutert i artikkelen «Eksamensfusk ved universiteter og høyskoler» av Inge Unneberg. Det er også svært viktig å være klar over retten til advokathjelp i slike saker. I saker som gjelder utestengelse skal institusjonen dekke advokatkostnadene i samsvar med universitets- og høyskoleloven § 4-8 (5).

Dersom du mistenkes for medvirkning til juks, vil det bli avholdt møter der du får mulighet til å forklare deg muntlig. En sak om mulig utestengelse vil først behandles av styret eller klagenemden ved din utdanningsinstitusjon i samsvar med universitets- og høyskoleloven § 4-7 (2) og § 4-8 (4). Disse organene fatter det som kalles et “enkelvedtak” i saken din. Før et slikt vedtak blir fattet, har du rett til å gi din forklaring og fremme ditt forsvar. Du har rett til bistand fra advokat under hele prosessen. 

Etter at vedtaket er fattet, har du rett til å klage på vedtaket i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (3). Klagefristen ved vedtak om fusk på eksamen er på tre uker etter at vedtaket er mottatt. Saken din vil da bli gjenopptatt og vurdert på nytt. Hvis vedtaket ikke blir endret etter at du har klaget, vil saken bli oversendt til en felles nasjonal klagenemd som behandler studentsaker. Denne klagenemden, kjent som “Felles klagenemd for behandling av klagesaker”, fatter endelige vedtak. Det betyr at du ikke kan påklage deres avgjørelse. Dette gjelder også for klagebehandlingen.

Skulle utestengelsen bli opprettholdt av Felles klagenemd, kan du fremdeles ta saken til tingretten. Du har rett til å få dekket kostnadene knyttet til rettssaken, inkludert advokatutgifter, av studieinstitusjonen i henhold til universitets- og høyskoleloven.

Mistenkt for fusk ved Høgskulen på Vestlandet?

Advokatbistand i saker som omhandler fusk

I saker om utestengelse, som medvirkning til fusk kan lede til, har du rett til gratis advokatbistand, og til å få dekket utgiftene dette medfører. Det er viktig å være oppmerksom på at hele prosessen rundt anklager om mobilbruk under eksamen er juridisk kompleks. Det anbefales sterkt å søke juridisk rådgivning for å sikre dine rettigheter og for effektiv håndtering av saken. Vårt erfarne advokatteam står klart til å bistå deg gjennom hele prosessen, fra intern klagebehandling ved studiestedet til eventuell rettssak.

Husk at det er viktig å ta anklager om fusk på alvor og håndtere saken på en korrekt måte. Ved å være godt informert om dine rettigheter og prosessen, kan du bedre håndtere anklagene og sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi håper at denne veiledningen har vært til hjelp. Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, ikke nøl med å kontakte oss for en uforpliktende prat.

Lykke til med håndteringen av saken din!

Vanlige spørsmål

Hva kan anses som medvirkning til fusk på eksamen?

Medvirkning kan være å låne ut et svar til en medstudent, kommunisere med en medstudent under eksamen, eller utgi seg for å være en annen kandidat.

Hvilket krav må oppfylles for at medvirkning til fusk skal føre til sanksjoner som utestenging og tap av eksamensrettigheter?

Forsett, det vil si at man med viten og vilje har bidratt til juks, er nødvendig for straffbare handlinger.

Hvilke konsekvenser kan medvirkning til fusk føre til?

Medvirkning kan lede til utestengelse fra studiestedet i inntil to semester, og tap av retten til å gå opp til eksamen.

Hva kan du gjøre hvis du mistenkes for medvirkning til fusk?

Du har rett til advokatbistand og til å forklare deg muntlig. Du kan også klage på vedtaket, og hvis nødvendig, ta saken til tingretten.

Kilder

NOU 2023:3 Ny lov om universiteter og høyskoler https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2020-3/KAPITTEL_24-3-4

Universitets- og høyskoleloven https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15

Unnberg, Inge. Eksamensfusk ved universiteter og høyskoler, Lov og Rett 2012 s. 491-510. https://lovdata.no/pro/#document/JUS/unneberg-i-2012-01

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss