Mistenkt for fusk ved Høgskulen på Vestlandet?

En student som er mistenkt for fusk ved Høgskulen på Vestlandet.

Er du mistenkt for fusk ved Høgskulen på Vestlandet har du en rekke rettigheter for å ivareta din rettssikkerhet. Dette inkluderer rettigheter i saksbehandlingen, og dessuten rett til advokatbistand dekket av Høgskulen. Vi hjelper deg!

Når har du rett på gratis advokat?

Enhver student ved Høgskulen på Vestlandet som på bakgrunn av mistanke eller anklage om fusk risikerer å bli utestengt fra studiene har rett på advokatbistand betalt av Høgskulen på Vestlandet. Dette er en rettighet studenter bør benytte seg av om de er mistenkt for fusk, da dette kan ha alvorlige konsekvenser for det videre studieløpet.

Retten til å få advokatbistand dekket av Høgskulen på Vestlandet oppstår når Høgskulen, normalt ved Enhet for eksamen, etter innledende undersøkelser mener fusk har funnet sted og sender saken til Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin nemnd for studentsaker. Dette følger av Universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 4-8 femte ledd. 

Høgskulen på Vestlandet dekker fra ovennevnte tidspunkt rimelige og nødvendige advokatutgifter til behandling for HVL sin nemnd for studentsaker, klage til Felles klagenemnd og ev. domstolsprøving av vedtak om utestengelse dersom det er utfallet av den forvaltningsrettslige behandlingen av saken.

Lurer du på om du har rett til gratis advokat? Det vet vi, så da er det bare å kontakte oss.

Hvordan er det å være bistått av advokat hos Studenthjelpen.no?

Alle saker er ulike, men saksbehandlingen er forholdsvis lik. Vi innhenter alle relevante saksdokumenter og gjennomgår dette. Deretter drøfter vi saken med studenten for å få utfyllende informasjon, avklare om det finner ytterligere bevis, veilede om prosessen videre mv. Deretter sender vi normalt et partsinnlegg som redegjør for studentens syn, legger frem ev. bevis og sakens rettslige side. Dernest deltar vi på selve behandlingsmøtet for HVL sin nemnd for studentsaker, om nemnda tillater dette. Siden vi holder til i Oslo gjør vi normalt dette på videolink eller telefon. 

Om vedtaket fortsatt fremstår uriktig så påklager vi dette til felles klagenemnd, et felles nasjonalt klageorgan med ansvar for klagesaksbehandling av saker som gjelder mistanke om fusk. Om vedtaket fortsatt er ugunstig og vi ser grunnlag for det bistår vi og med domstolsbehandling av saken. 

Uansett hvor lenge saken blir behandlet hos oss får studenten den veiledningen som trengs til prosessen og omliggende problemstillinger. 

Studenten betaler ingen egenandel, og legger heller ikke ut for bistanden. Faktura sendes direkte til Høgskulen på Vestlandet.

Hvilke rettigheter han man ved mistanke om fusk ved Høgskulen på Vestlandet?

 • Studenten har rett til å fortsette studiene helt frem til det eventuelt foreligger vedtak om utestengelse fra nemnd for studentsaker hos Høgskulen på Vestlandet. Dette anbefaler vi da og på det sterkeste at studenten gjør.
 • Studenter har fulle rettigheter etter forvaltningsloven. Dette er et omfattende regelverk med en rekke rettigheter, hvorav de mest sentrale er at studenten har;
  • Rett til se sakens dokumenter
  • Rett til å forklare seg skriftlig og/eller muntlig
  • Rett til å ikke forklare seg
  • Rett til at Høgskulen på Vestlandet bevarer taushet om saken
  • Rett til å påklage vedtak om annullering og/eller utestengelse
 • Rett til å bruke advokat på Høgskulen på Vestlandet sin regning fra sak om utestengelse er reist for nemnd for studentsaker. 

Hva er fusk eller juks ved Høgskulen på Vestlandet?

I forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 12-1 første ledd er det det gitt følgende regler om forhold som bland annet regnes som fusk;

«§ 12-1.Fusk og forsøk på fusk

(1) Som fusk reknar ein mellom anna:

a. å ha ulovlege hjelpemiddel tilgjengeleg under eksamen.

b. å legge fram andre sitt arbeid som sitt eige (plagiat).

c. å sitere kjelder eller på annan måte nytte kjelder i skriftlege arbeid utan tilstrekkelege kjeldetilvisingar (plagiat).

d. å sitere eller på annan måte nytte eigne tidlegare eksamensarbeid utan tilstrekkeleg kjeldetilvising (sjølvplagiat).

e. å skaffe seg tilgjenge til eksamen ved å fuske på ein obligatorisk læringsaktivitet, eller på urett grunnlag få godkjent deltaking til slik aktivitet.

f. å tileigne seg fordelar ein ikkje har rett til ved eksamen eller kurs.

g. ulovleg kommunikasjon mellom studentar eller grupper (ulovleg samarbeid).

h. å la ein annan gjennomføre eksamen for seg.»

Merk at det er opp til Høgskulen på Vestlandet å definere hva som skal anses som fusk eller forsøk på fusk, og eksemplene angitt i forskriften kan være nærmere definert på nettsidene til Høgskulen på Vestlandet – for eksempel på emnesider, eksamensoppgaver i Wiseflow osv. I tillegg kan det gjelder regler som ikke fremgår av forskriften ettersom denne ikke er utfyllende. 

Ressurser for studenter som er mistenkt for fusk ved Høgskulen på Vestlandet

På våre nettsider vil du finne en rekke artikler som redegjør for de ulike rettslige sidene av sak om fusk og utestengelse som og gjelder ved Høgskulen på Vestlandet. I tillegg har vi her samlet lenker til en rekke nettsteder som inneholder relevant informasjon for studenter Høgskulen på Vestlandet.

Ønsker du en uforpliktende saksvurdering?

Bistand i saker om fusk krever sjelden eller aldri lokal tilstedeværelse, derfor bistår vi studenter over hele landet – også ved Høgskulen på Vestlandet. Hos oss koster det ingenting å ta kontakt, og vi vil kunne vurdere saken din og gi deg tilbud om bistand i den videre prosessen. Henvendelser behandles for øvrig fortrolig, og ingen uvedkommende får kjennskap til innholdet i henvendelsen. Du kan også lese mer om dine rettigheter ved mistanke om fusk på eksamen her.

Vanlige spørsmål

Hva skjer om man blir tatt for fusk?

Dersom man blir tatt for fusk vil eksamensoppgaven bli annullert, og man kan i tillegg bli utestengt fra alle landets studieinstitusjoner i opptil ett år.

Når får man vite om mistanke om fusk?

Man merker dette svært tydelig dersom mistanke oppstår under eksamen, for eksempel ved konfrontasjon med eksamensvakt eller lignende. I andre tilfeller vil man motta et forhåndsvarsel fra studieinstitusjonen, gjerne med oppfordring om å forklare seg.

Er det mulig å plagiere seg selv?

Utenfor studiesituasjonen er selvplagiat sjelden noe problem da det ofte er vanlig og akseptert å gjenbruke eget materiale uten kildehenvisning. Ved studieinstitusjonene blir derimot gjenbruk av eget materiale uten kildehenvisning regelmessig ansett som plagiat og dermed og fusk.

Kommer fusk på rullebladet?

Fusk blir ikke anmerket på politiattest etc., med mindre de samme forhold også utgjør et brudd på straffelovens bestemmelser. Det gjør det svært sjelden. Imidlertid registreres fusk i et register som heter RUST og som studieinstitusjonene bruker til å registrere studenter som er utestengt fra studier. Registreringen slettes så snart utestengelsesperioden er over.

Er det lov å samarbeide på eksamen?

Som utgangspunkt er ikke samarbeid lov på eksamen, med mindre aktuelt fag eller eksamen uttalt opplyser at dette er lov. Eksamensreglene må utledes av studieinstitusjonens regler, herunder forskrift, nettsider og selve eksamensoppgaven.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss