Dine rettigheter ved mistanke om fusk på eksamen

En student som leser om sine rettigheter ved mistanke om fusk på eksamen.

Mistenkt for fusk på eksamen? Denne artikkelen gir deg en grundig oversikt over dine rettigheter. Fra definisjonen av fusk, til din retten til juridisk bistand og innsyn. Vi er her for å guide deg gjennom hele prosessen.

Hva regnes som fusk på eksamen?

Når du blir mistenkt for fusk på eksamen, er det viktig å ha kunnskap om hva som faktisk kan klassifiseres som fusk. Det finnes ingen allmenngyldig lovfestet definisjon av hva som er fusk eller juks, da hver utdanningsinstitusjon har sitt eget eksamensreglement som fastsetter hva som anses som fusk i deres tilfelle. Det er derfor avgjørende for studenter å grundig gjøre seg kjent med reglene som gjelder for deres eksamener, slik at de er klar over hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Du har rett til advokatbistand ved mistanke om fusk på eksamen. Ikke nøl med å ta kontakt. 

Eksempler på fusk kan inkludere utilstrekkelige eller feilaktige kildehenvisninger, selvplagiering, bruk av eller tilgang til ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid og innlevering av besvarelser som viser betydelige likheter med andre besvarelser. Det er viktig å merke seg at disse eksemplene kun er illustrative, og det er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å fastsette de konkrete retningslinjene for hva som utgjør fusk i deres reglement.

Medvirket til fusk på eksamen? Dette kan være konsekvensene

Dine rettigheter

Hvis du er mistenkt for fusk på eksamen, har du visse rettigheter som du bør være klar over og benytte deg av. Først og fremst har du rett til å få informasjon om hva mistanken konkret går ut på. Du har også rett til å få kjennskap til hva som ligger til grunn for mistanken. Det er institusjonens ansvar å kunne bevise at det faktisk har funnet sted fusk når en mistanke er reist. Hvis du blir mistenkt for fusk på eksamen, har du også rett til å bli informert om dine rettigheter. All informasjon du har krav på har du rett til å få skriftlig, slik at du har dokumentasjon på prosessen. Du har også rett til innsyn i alle dokumenter i din sak jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 20.

Det er viktig å merke seg at du har rett til å diskutere saken din med fakultetet eller instituttet ved mistanke om fusk på eksamen. Du har rett til å få et møte der du kan presentere din versjon av hendelsesforløpet og de faktiske omstendighetene rundt mistanken om fusk. I alle faser av saksbehandlingen, inkludert disse møtene, har du rett til å få juridisk bistand fra en advokat eller annen fullmektig jf. Forvaltningsloven § 12. Denne juridiske støtten er tilgjengelig for deg etter de offentlige satsene, slik at du ikke skal være økonomisk ugunstigstilt i forsøket på å forsvare dine rettigheter og interesser. Hvis du velger å benytte en fullmektig i din sak vil all kommunikasjon i saken skje via fullmektigen.

Du har rett til å få informasjon om tid og sted for behandling av din sak når saken din er mottatt av studiestedets klagenemd. Klagenemden vil foreta en helhetsvurdering av din sak og fatte et vedtak.

Hvis det blir fattet et vedtak om annullering av eksamen og/eller utestengelse, har du rett til å påklage dette vedtaket. Ved å klage på vedtaket vil saken din bli gjenopptatt og behandlet på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes etter den nye behandlingen, vil klagen din bli sendt videre til det overordnede organet, Felles klagenemnd, for ytterligere vurdering og behandling.

Selv om et vedtak om utestengelse blir opprettholdt av Felles klagenemnd, har du fortsatt muligheten til å bringe saken inn for tingretten. Universitets- og høyskoleloven sikrer at du har rett til å få dekket kostnadene knyttet til rettssaken, herunder advokatutgifter, av studieinstitusjonen jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-11. Du må reise sak innen tre måneder etter at endelig vedtak er fattet av Felles klagenemd. 

Det er viktig å være klar over at du har rett til å være til stede i klagenemndas behandling av saken din. Så lenge saken din er under behandling, har du også rett til å fullføre all undervisning og gjennomføre alle eksamener som normalt. Ved et vedtak om annullering av eksamen, vil kun den eksamenen du er mistenkt for å ha fusket på bli annullert. De øvrige eksamenene du har avlagt, kan ikke bli påvirket av denne annulleringen, i henhold til universitets- og høyskoleloven paragraf 4-7 (1).

Mistenkt for juks ved USN – Universitetet i Sørøst-Norge

Vi er her for å hjelpe deg

Hele prosessen rundt anklager om fusk på eksamen er juridisk og kompleks. Det anbefales sterkt å søke juridisk rådgivning for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt og for å få nødvendig hjelp til å håndtere saken på en effektiv måte. Vi tilstår deg gjerne med advokatbistand i saken  Våre erfarne advokater står klare til å bistå deg gjennom hele prosessen, fra intern klagebehandling på studiestedet til en eventuell rettssak.

Husk at det er viktig å ta anklager om fusk på alvor og håndtere saken på riktig måte. Ved å være godt informert om dine rettigheter og forstå prosessen som følger, kan du bedre håndtere anklagene og sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi håper at denne veiledningen har vært nyttig for deg. Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, nøl ikke med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Lykke til med håndteringen av saken din!

Vanlige spørsmål

Hvilke konsekvenser kan fusking på eksamen føre til?

Fusking på eksamen kan resultere i annullering av eksamen eller utestengelse fra studiestedet i en periode på opptil to semestre.

Hva har du rett til som mistenkt for fusk på eksamen?

Som mistenkt for fusk på eksamen har du rett til å få informasjon om mistanken og hva som ligger til grunn for den. Du har også rett til å bli informert om dine rettigheter, få juridisk bistand og forklare din side av saken for fakultetet eller instituttet.

Hvordan kan du klage på vedtak om annullering av eksamen eller utestengelse?

Hvis det blir fattet et vedtak om annullering av eksamen eller utestengelse, har du rett til å klage på vedtaket. Saken vil bli behandlet på nytt, og hvis vedtaket opprettholdes, vil saken din bli sendt videre til det overordnede organet, Felles klagenemnd, for ytterligere vurdering og behandling. Ved vedtak om utestengelse kan du også reise sak for tingretten.

Kilder

Universitets og høyskoleloven: https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-1

Forvaltningsloven: https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A712

UiO: https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/saksbehandlingsrutiner.html

Felles klagenemd for behandling av klagesaker: https://hkdir.no/vaare-tenester/felles-klagenemnd-for-behandling-av-klagesaker#content-section-6

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss