Advokatbistand ved mistanke om fusk på eksamen

Advokatbistand ved mistanke om fusk på eksamen.

Ved mistanke om fusk på eksamen har du rett på advokatbistand i alle faser av saksbehandlingen. Vi forstår at en anklage om fusk på eksamen kan være svært belastende og skremmende. Ta kontakt med vårt advokatfirma i dag for å få den hjelpen du trenger.

Hvordan avdekkes fusk ved eksamen?

Det er viktig å forstå hva som defineres som fusk på eksamen. Fusk kan variere fra å plagiere ditt eget eller andres tidligere arbeid, bruke eller ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på eksamen eller levere en oppgave med manglende eller mangelfulle kildehenvisninger. Konsekvensene av å bli funnet skyldig i fusk kan være alvorlige, inkludert annullering av eksamen og utestengelse fra utdanningsinstitusjonen i inntil to semester.

For å avdekke fusk i form av plagiat bruker studiestedene plagieringskontrollverktøy som Ouriginal (URKUND) og Devilry. Videre er det strenge regler for hvilke hjelpemidler man kan ha tilgjengelig under eksamen, og det kan regnes som fusk å ha tilgjengelig et ulovlig hjelpemiddel før eller under eksamen. Likevel er det slik at feil kan skje, og det kan også oppstå urimelige eller feilaktige anklager om fusk på eksamen. Advokatbistand kan i slike tilfeller være til stor hjelp for å sikre en rettferdig behandling av saken. 

Hvor lang tid tar det å behandle en mistanke om juks på eksamen?

Beviskrav

Når domstolene overprøver forvaltningsvedtak er utgangspunktet et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det innebærer at beviskravet er oppfylt i tilfeller der det er mer en 50 % sannsynlig at det foreligger fusk. Tingrettene har i noen saker vist til at saker om utestengelse har et preg av straff, og lagt til grunn et skjerpet beviskrav i sin overprøving av vedtak fra Felles Klagenemd. Det er litt usikkert hvilket beviskrav som gjelder, da spørsmålet ikke er avklart av Høyesterett (Felles Klagenemd, Årsmelding 2021 s. 9). Det er likevel slik at en advokat vil kunne hjelpe deg å vurdere om kravene synes å være oppfylt i din sak. Ikke undervurder viktigheten av å søke juridisk bistand når du står overfor mistanke om fusk på eksamen. Våre advokater har lang erfaring med håndtering av fuskesaker, og vil være der for å veilede deg gjennom hele prosessen.

I fuskesaker stilles det krav til både objektiv og subjektiv skyld. 

Objektiv skyld innebærer at man faktisk har utført en handling som er i strid med eksamensreglementet. Subjektiv skyld innebærer at man “forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket”, i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) (b). Å handle “forsettlig” betyr å gjøre noe med viten og vilje. “Grov uaktsomhet” refererer til handlinger som er sterkt klanderverdige. Det er viktig å merke seg at det er studiestedet som må bevise at kravene er oppfylt, og enhver tvil skal komme studenten til gode. Husk at våre dyktige advokater er tilgjengelige, for å sikre at dine rettigheter ivaretas på best mulig måte.

Hvordan unngå plagiat på eksamen: en guide til kildebruk og kildehenvisning

Hvorfor søke advokatbistand?

En av de viktigste fordelene med å søke advokatbistand er rettssikkerheten det gir. Å ha en advokat ved din side sikrer at alle aspekter av saken blir nøye vurdert og at dine interesser blir tatt hensyn til. Advokaten vil kunne hjelpe deg å ta stilling til bevisene i saken, påse at dine rettigheter etter forvaltningsloven ivaretas og arbeide for å sikre at du får en rettferdig behandling gjennom hele prosessen.

Når du står overfor mistanke om fusk på eksamen, er det viktig å kjenne dine rettigheter. Du har rett til å bli informert om mistanken om fusk og få innsyn i sakens dokumenter. En erfaren advokat kan veilede deg gjennom de rettslige rammer som gjelder for slike saker og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Dersom det blir fattet vedtak om fusk kan dette lede til annullering av eksamen og utestengelse fra studiestedet i inntil to semester. Ved slike vedtak har du rett til å klage. Ved å klage på vedtaket vil saken din bli gjenopptatt og behandlet på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes etter den nye behandlingen i den lokale klagenemda, vil klagen din bli sendt videre til det overordnede organet, Felles klagenemnd, for ytterligere vurdering og behandling. Vi står klare til å hjelpe deg i klageprosessen, som kan være utfordrende å stå i alene. 

Slik fungerer klagenemda i en fuskesak på eksamen

Du har rett på advokatbistand

Ved mistanke om fusk på eksamen har du rett på advokatbistand i alle faser av saksbehandlingen. Dette følger av forvaltningsloven § 12. Hvis det opprettes sak om utestengelse har du også rett til å få dine utgifter til advokat dekket av studiestedet. Dette gir deg ekstra trygghet og støtte underveis.

Etter en hektisk periode med eksamen og forberedelser kan det være overveldende å håndtere en anklage om fusk på eksamen. Vi forstår at du kan føle deg fanget og usikker på hva du skal gjøre. Derfor er det viktig å vite at du ikke er alene i denne situasjonen, og at det finnes profesjonell hjelp tilgjengelig for å veilede deg gjennom prosessen. Ikke nøl med å ta kontakt med våre dyktige advokater for bistand og veiledning.

Vårt team av erfarne og forståelsesfulle advokater står klare til å hjelpe deg. Vi er dedikert til å beskytte dine rettigheter og sikre en rettferdig behandling av din sak. Vår erfaring og kunnskap innenfor dette feltet gjør oss i stand til å tilby deg den beste mulige juridiske bistanden og representasjon.

Vanlige spørsmål

Hva er rettighetene til en student ved mistanke om fusk på eksamen?

En student har rett til advokatbistand i alle faser av saksbehandlingen og kan få dekket utgiftene til advokat hvis det opprettes sak om utestengelse.

Hvorfor er det viktig å søke advokatbistand i en fuskesak?

Advokatbistand sikrer rettssikkerheten og hjelper med å vurdere bevisene, ivareta rettighetene og sikre en rettferdig behandling gjennom hele prosessen.

Hva skjer hvis det blir fattet vedtak om fusk?

Vedtak om fusk kan føre til annullering av eksamen og/eller utestengelse fra studiestedet, men studenten har rett til å klage og få saken behandlet på nytt.

Kilder

Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling ved Campus BLÅ Fagskole AS. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-223/KAPITTEL_5#%C2%A75-1) 

Forvaltningsloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A712

Universitets og høyskoleloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-8

Tønnessen, E (2021, 13. desember). Klagesaker i kø, studenter venter 15 måneder på svar. Khrono. https://khrono.no/klagesaker-i-ko-studenter-venter-15-maneder-pa-svar/640365 (lest 30. juni 2023).

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss