Slik fungerer klagenemda i en fuskesak på eksamen

En advokat som forklarer en student om hvordan klagenemnda i en fuskesaker fungerer.

Ønsker du å klage på en avgjørelse i en fuskesak på eksamen? Lær hvordan klagenemden fungerer, og hvilke rettigheter du har som student i henhold til forvaltningsloven. Ta kontakt med våre dyktige advokater for videre veiledning om klageprosessen og om hvordan du kan sikre en rettferdig behandling av din klage. 

To klagenemnder 

I fuskesaker finnes det to klagenemder. Den første er klagenemda ved ditt eget studiested, dette er det som kalles førsteinstansen. Videre finnes det en nasjonal klagenemd kalt “Felles klagenemd». Dette er et overordnet organ til den lokale klagenemda ved studiestedet, og er det som kalles andreinstansen. Vedtak fra den lokale klagenemda ved studiestedet kan påklages til Felles klagenemd. Det er viktig å være klar over at vedtaket fra Felles klagenemd er endelig og ikke kan påklages videre. Imidlertid kan du i visse tilfeller klage til sivilombudet dersom du mener at vedtaket fra Felles klagenemd er feilaktig. Videre kan vedtak om utestengelse ved mistanke om fusk bringes for domstolene også etter at det er fattet endelig vedtak fra Felles klagenemd.

Hva gjør nemda i klagesakene?

Når du klager på en avgjørelse, vil klagenemda vurdere om vedtaket er truffet i samsvar med gjeldende forskrifter og lover. Den kan også vurdere skjønnsutøvelsen i saker der det er foretatt faglige vurderinger eller rimelighetsvurderinger (Den sentrale klagenemd ved Universitetet i Oslo, Årsmelding 2018). Klagen vil først behandles av den lokale klagenemda ved ditt eget studiested. Den lokale klagenemda har mulighet til å endre eller omgjøre sitt eget vedtak i henhold til forvaltningsloven § 33. Dersom den lokale klagenemda opprettholder sitt opprinnelige vedtak, vil klagen bli sendt videre til Felles klagenemd for ny behandling. Husk at du har rett til advokatbistand. Ta kontakt med oss om du trenger råd og veiledning.

Mistenkt for juks ved UiT?

Plikt til å følge forvaltningslovens regler

Klagenemda må følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Dette betyr at nemda har en rekke plikter overfor den vedtaket rettes mot. Blant disse er plikten til å gi forhåndsvarsel, veilede parten, underrette om vedtaket, og gi en grundig begrunnelse for avgjørelsen. De skal også informere om retten til advokatbistand (Forvaltningsloven og Årsmelding for 2021 – Felles klagenemd).

Plikt til å forhåndsvarsle

Forhåndsvarsel innebærer at du som student skal få en skriftlig melding før det treffes vedtak i saken. Du skal gis en konkret frist for å uttale deg, slik at du har tilstrekkelig tid til å ivareta dine interesser (Årsmelding for 2021 – Felles klagenemd s. 39). Plikten til å gi forhåndsvarsel følger av forvaltningsloven § 16. Poenget med varselet er å gi «parten en oppfordring og en mulighet til å ivareta sine interesser, blant annet ved å kunne fremsette innsigelser som er relevante i forhold til vurderingstemaet i saken» jf. Rt-2011-1393 avsnitt 44. Plikten til å gi forhåndsvarsel gjelder ikke der parten allerede har uttalt seg i saken. 

Anklaget for å ha brukt jukselapp under eksamen? Dette må du vite

Plikt til å veilede 

Veiledningsplikten følger av forvaltningsloven § 11. Det er ikke nødvendig å selv be om veiledning, institusjonen skal «av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning» etter forvaltningsloven § 11 andre ledd første punktum. Klagenemda har en plikt til å veilede deg om gjeldende lover og forskrifter, vanlig praksis på området, saksbehandlingsregler, og dine rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. De skal også informere deg om muligheten til å klage og gi deg innsyn i saksdokumentene. De bør også gjøre deg oppmerksom på eventuelle omstendigheter i saken som kan ha en særlig betydning for resultatet hvis dette er mulig å gi.  

Plikt til å underrette 

Når klagenemda har fattet vedtak, har de plikt til å underrette deg så snart som mulig etter forvaltningsloven § 27 første ledd første punktum. I praksis betyr dette at du umiddelbart skal underrettes. Dette fremgå av forarbeidene til ny lov om universiteter og høyskoler (NOU 2019: 5 punkt 23.3.1). En slik underrettelse skal inneholde en begrunnelse for vedtaket, informasjon om klagebehandlingsprosessen, gjeldende frister, hvilken instans som er klageinstans, og din rett til innsyn i saksdokumentene.

Mistenkt for juks ved UiT?

Rett til bistand fra advokat

Som student har du rett til å la deg bistå av advokat eller fullmektig gjennom hele klagebehandlingsprosessen. Det følger av forvaltningsloven § 12 første ledd. Dette gir deg ekstra trygghet og støtte underveis. Ikke nøl med å ta kontakt med våre dyktige advokater for bistand i din prosess. Vær imidlertid oppmerksom på at denne retten ikke er det samme som retten til å få dekket advokatutgifter etter Universitets- og høyskoleloven §§ 4-8 til 4-10. Denne retten gjelder først når det er reist sak om utestengelse. Er det reist sak om utestengelse ved mistanke om fusk på eksamen har du derimot rett til å få dekket utgifter til advokatbistand. Ta kontakt med oss for veiledning i din prosess. 

Plikt til å gi begrunnelse

En viktig plikt for klagenemda er å gi en grundig begrunnelse for vedtaket samtidig som det treffes. Dette følger av forvaltningsloven § 24 første ledd. I henhold til forvaltningsloven § 25 første og andre ledd skal begrunnelsen skal klart vise hvilke regler og faktiske forhold vedtaket bygger på. Det er avgjørende at begrunnelsen gir deg tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om du ønsker å klage på vedtaket (Årsmelding for 2021 – Felles klagenemd s. 41). Ta kontakt med oss om du trenger veiledning for å forstå begrunnelsen for ditt vedtak og om du bør klage på vedtaket. 

Mistenkt for juks ved UiT?

Vi er her for å hjelpe deg

Klagenemda og Felles klagenemd spiller en avgjørende rolle i å sikre at klagesaker i fuskesaker på eksamen blir behandlet på en rettferdig og korrekt måte. Ved å kjenne dine rettigheter og plikter i henhold til forvaltningsloven, kan du sikre at klagen din blir gitt en riktig vurdering og at dine interesser blir ivaretatt. Les mer om gratis advokat i fuskesaker her.

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer klageprosessen i en fuskesak på eksamen?

Klagenemden ved studiestedet behandler klagen før den eventuelt sendes videre til Felles klagenemd, som fatter endelige vedtak.

Hvilke rettigheter har du som student i klageprosessen?

Du har rett til forhåndsvarsel, veiledning, advokatbistand, begrunnelse for vedtaket, og informasjon om klagefrister og innsynsrett.

Hva er den nasjonale klagenemden Felles klagenemd og hva behandler de?

Felles klagenemd består av syv medlemmer og behandler blant annet vedtak om eksamensannullering, utestengelse og bortvisning fra studiestedet.

Kilder

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse https://hkdir.no/om-oss/juridisk-informasjon/felles-klagenemnd-for-behandling-av-klagesaker-etter-lov-om-universiteter-og-hoyskoler (lest 27 juni 2023).

Universitets og høyskoleloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-8

Forvaltningsloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A712

NOU 2023:3 Ny lov om universiteter og høyskoler https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2020-3/KAPITTEL_24-3-4, (lest 27 juni 2023).

Den sentrale klagenemd ved Universitetet i Oslo, Årsmelding 2018, s. 12 og 13, https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/klagenemnda/KL%20%C3%A5rsmelding%202018.pdf=, (lest 27 juni 2023).

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss