Anklaget for mobilbruk under eksamen? Slik håndterer du saken

En student som er anklaget for mobilbruk under eksamen.

Anklaget for mobilbruk under eksamen? Lær hvordan du håndterer anklager om fusk, forstå reglene og konsekvensene, og få oversikt over dine rettigheter. Våre erfarne advokater er klare til å veilede deg gjennom hele prosessen og sikre at dine interesser blir ivaretatt.

Når blir mobilbruk ansett som fusk under eksamen?

I situasjoner der studenter er anklaget for mobilbruk på eksamen, er det avgjørende å forstå hvilke handlinger som kan bli ansett som fusk. Det er ingen lovbestemt definisjon av fusk. Hvert enkelt lærested fastsetter sine egne regler for hva som anses som fusk i sitt eksamensreglement. Det er viktig at studenter setter seg inn i disse reglene. Vanligvis blir det å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen ansett som fusk i slike reglementer.

Hvis du blir anklaget for mobilbruk, er det viktig å undersøke hvilke regler som gjelder ved ditt studiested. I tillegg krever universitets- og høyskoleloven § 3-9 (1) at studiestedet skal sørge for at “kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en […] faglig betryggende måte”. Enhver handling som hindrer at eksamen tester kunnskap og ferdigheter på en faglig betryggende måte, kan bli ansett som fusk. Husk at du har rett til bistand fra advokat hvis du er mistenkt for mobilbruk under eksamen.

Hvilke krav må oppfylles for at man har handlet i strid med eksamensreglementet?

Det stilles krav til både objektiv og subjektiv skyld. 

Objektiv skyld innebærer at du faktisk har utført en handling som er i strid med eksamensreglementet. Kravet til objektiv skyld vil være oppfylt hvis du hadde mobiltelefonen tilgjengelig under eksamen.

Subjektiv skyld innebærer at du “forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket”, i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) (b). Å handle “forsettlig” betyr at du gjorde det med viten og vilje. “Grov uaktsomhet” refererer til handlinger som er sterkt klanderverdige. Når det gjelder anklager om mobilbruk, vil kravet til forsettlig fusk være oppfylt hvis institusjonen kan bevise at du bevisst forsøkte å bruke mobiltelefonen under eksamen eller hvis du var klar over at du hadde den tilgjengelig. For at kravet til grov uaktsomhet skal være oppfylt, må det ha vært sterkt klanderverdig å ha mobiltelefonen tilgjengelig. Det er viktig å merke seg at det er studiestedet som må bevise at kravene er oppfylt, og enhver tvil skal komme studenten til gode. Våre dyktige advokater er her for å sikre at dine rettigheter ivaretas på best mulig måte. 

Mistenkt for juks ved UiT?

Hvilke konsekvenser kan et vedtak om ulovlig mobilbruk få?

Dersom det blir fattet et vedtak om ulovlig mobilbruk under eksamen, kan det resultere i to typer sanksjoner. Den første sanksjonen er annullering av eksamen i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) (b). Dette betyr at eksamensresultatet blir ugyldig og at du må ta eksamen på nytt.

Den andre sanksjonen er utestenging fra studiestedet i inntil to semestre i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-8 (3). Utestenging betraktes som en alvorlig reaksjon og påvirker dine rettigheter som student. Det er viktig å være klar over at det derfor stilles strenge krav til saksbehandling, rettferdig prosess og vurdering av bevis, som diskutert i artikkelen «Eksamensfusk ved universiteter og høyskoler» av Inge Unneberg.

Hvordan behandles saken?

Når en student blir anklaget for mobilbruk på eksamen, blir det vanligvis avholdt møter hvor man får muligheten til å gi muntlige forklaringer. Hvis det blir opprettet en fuskesak, vil saken først behandles av styret eller klagenemden ved din utdanningsinstitusjon i samsvar med universitets- og høyskoleloven § 4-7 (2) og § 4-8 (4). Disse organene fatter det som kalles et “enkelvedtak” i saken din. Før et slikt vedtak blir fattet, har du rett til å gi din forklaring og fremme ditt forsvar. 

Etter at vedtaket er fattet, har du rett til å klage på vedtaket i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (3). Klagen din må sendes innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Saken din vil da bli gjenopptatt og vurdert på nytt. Hvis vedtaket ikke blir endret etter at du har klaget, kan saken din bli oversendt til en felles nasjonal klagenemd som behandler studentsaker. Denne klagenemden, kjent som “Felles klagenemd for behandling av klagesaker”, fatter endelige vedtak. Det betyr at du ikke kan påklage deres avgjørelse. Husk at du har rett til advokatbistand under hele prosessen. Les om hvor land tid det tar å behandle en sak ved mistanke om juks på eksamen her.

Hvilke rettigheter har jeg ved anklager om mobilbruk under eksamen?

Hvis det blir reist sak om annullering av eksamen, har du rett til juridisk bistand fra en advokat. Det samme gjelder hvis det blir reist sak om utestenging. Da har du også rett til at institusjonen dekker utgiftene til advokat i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-8 (5). Dette gjelder også for klagebehandlingen.

Dersom vedtak om utestenging opprettholdes av Felles klagenemd, har du fortsatt mulighet til å bringe saken inn for tingretten. Du har rett til å få dekket kostnadene knyttet til rettssaken, inkludert advokatutgifter, av studieinstitusjonen i henhold til universitets- og høyskoleloven.

Vi er her for å hjelpe deg

Det er viktig å være oppmerksom på at hele prosessen rundt anklager om mobilbruk under eksamen er juridisk og kompleks. Det anbefales sterkt å søke juridisk rådgivning for å sikre dine rettigheter og få nødvendig hjelp til å håndtere saken på en effektiv måte. Våre erfarne advokater står klare til å bistå deg gjennom hele prosessen, fra klagebehandling internt på studiestedet til eventuell rettssak.

Husk at det er viktig å ta anklager om fusk på alvor og håndtere saken på en riktig måte. Ved å være godt informert om dine rettigheter og prosessen som følger, kan du bedre håndtere anklagene og sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi håper at denne veiledningen har vært nyttig for deg. Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, nøl ikke med å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Lykke til med håndteringen av saken din!

Vanlige spørsmål

Hva kan ansees som fusk under eksamen?

Fusk kan omfatte å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig, som for eksempel mobiltelefoner, uavhengig av om de faktisk blir brukt.

Hva er de juridiske kravene for å bli anklaget for mobilbruk under eksamen?

Det er et objektivt krav om at mobilen faktisk har vært tilgjengelig under eksamen, samt et subjektivt krav om at handlingen var enten forsettlig eller grovt uaktsom.

Hva er de mulige konsekvensene av en anklage om ulovlig mobilbruk på eksamen?

Konsekvensene kan inkludere annullering av eksamen og utestengelse fra studiestedet i opptil to semestre, avhengig av beslutningen som blir tatt.

Kilder

Unnberg, Inge. Eksamensfusk ved universiteter og høyskoler, Lov og Rett 2012 s. 491-510. https://lovdata.no/pro/#document/JUS/unneberg-i-2012-01

Universitets og høyskoleloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-8

Felles klagenemd for behandling av klagesaker. https://hkdir.no/vaare-tenester/felles-klagenemnd-for-behandling-av-klagesaker#content-section-6

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss