Anklaget for å ha brukt jukselapp under eksamen? Dette må du vite

En student som har blitt anklaget for jukselapp under eksamen.

Ble du anklaget for å ha brukt jukselapp under eksamen? Denne teksten gir deg en grundig forståelse av hva som regnes som fusk, hvordan en slik anklage behandles, potensielle konsekvenser, og dine rettigheter som student. Les videre for å få klargjørende informasjon og råd i en slik situasjon.

Når kan bruk av jukselapp anses som fusk?

Anklages du for å ha brukt jukselapp under en eksamen, er det avgjørende å forstå hva som formelt kan kategoriseres som juks. Det finnes ingen universell, lovfestet definisjon av juks, heller er det slik at hver utdanningsinstitusjon etablerer sitt eget eksamensreglement, som definerer hva de anser som fusk. Derfor er det essensielt for studenter å sette seg grundig inn i disse reglementene for å forstå hva som er tillatt og hva som ikke er det. I henhold til universitets- og høyskoleloven skal en eksamen sikre at kandidatens kunnskaper og ferdigheter blir testet på en faglig betryggende måte, jf. lovens § 3-9 første ledd. Bruk av en jukselapp kan derfor betraktes som fusk, fordi det potensielt kan forstyrre en slik nøyaktig evaluering av kandidatens kompetanse.

Kravet til skyld

Det stilles krav til både objektiv og subjektiv skyld. 

Objektiv skyld innebærer at du faktisk har utført en handling som er i strid med eksamensreglementet. Kravet til objektiv skyld vil være oppfylt hvis du hadde en jukselapp tilgjengelig under eksamen.

Subjektiv skyld innebærer at du «forsettlig har forsøkt å fuske» eller «forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket», i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) (b). Å handle “forsettlig” betyr at du handlet bevisst. I tilfeller der jukselapp blir oppdaget under kontroll av hjelpemidler før utlevering av eksamensoppgaven, er det anerkjent i lovarbeidene at utdanningsinstitusjonen kan bestemme at eksamen anses for å ha startet når hjelpemidlene skal leveres inn, jf. Prop. 59 L (2013-2014) pkt. 4.2.4 og Norsk lovkommentar ved Jan Fridthjof Bernt og Karl Harald Søvig. Dette understøttes også av at lovteksten er endret til «i forbindelse med gjennomføring av […] eksamen». Høyesterett har videre bekreftet at eksamen skal anses påbegynt ved kontroll av hjelpemidler før prøven utleveres jf. Rt-2015-995.

«Grov uaktsomhet» refererer til sterkt kritikkverdige handlinger. 

I saker om anklager for bruk av jukselapp, vil kravet om med vilje å jukse være oppfylt dersom institusjonen kan bevise at du bevisst forsøkte å bruke jukselappen under eksamen, eller at du var klar over at du hadde jukselappen tilgjengelig. For at kravet om grov uaktsomhet skal være oppfylt, må det ha vært sterkt kritikkverdig å ha jukselappen tilgjengelig. Det er viktig å merke seg at det er utdanningsinstitusjonen som har bevisbyrden for at disse kravene er oppfylt, og enhver tvil skal komme studenten til gode. Det er viktig å være klar over at du har rett til bistand fra advokat. Vi er her for å veilede deg gjennom prosessen. 

Hvilke konsekvenser kan det få dersom man blir funnet skyldig i bruk av jukselapp?

Dersom det fattes vedtak om bruk av jukselapp under eksamen, kan det resultere i to typer sanksjoner. Den første sanksjonen er annullering av eksamen i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) (b). Dette innebærer at eksamensresultatet ditt blir ugyldig, og du må ta eksamen på nytt.

Den andre sanksjonen er utestenging fra institusjonen i opptil to semestre i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-8 (3). Utestenging betraktes som en alvorlig straff og påvirker dine rettigheter som student. Det er derfor viktig å være klar over at det stilles strenge krav til prosedyrer, rettferdighet og vurdering av bevis, som diskutert i artikkelen “Eksamensfusk ved universiteter og høyskoler” av Inge Unneberg. Det er lurt å benytte seg av retten til advokatbistand for å sikre at dine rettigheter ivaretas på best mulig måte.

Hvordan behandles saken?

Når en student blir beskyldt for å ha brukt jukselapp under en eksamen, vil det vanligvis holdes møter hvor studenten får muligheten til å forklare seg muntlig. Hvis det blir opprettet en fuskesak, vil saken først behandles av styret eller klagenemden ved din utdanningsinstitusjon i samsvar med universitets- og høyskoleloven § 4-7 (2) og § 4-8 (4). Disse organene fatter det som kalles et “enkeltvedtak” i saken din. Før et slikt vedtak blir fattet, har du rett til å forklare deg og forsvare deg.

Etter at vedtaket er fattet, har du rett til å klage på vedtaket i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7 (3). Klagen din må sendes innen tre uker etter at vedtaket om fusk på eksamen er mottatt. Saken din vil da bli gjenopptatt og vurdert på nytt. Hvis vedtaket ikke blir endret etter at du har klaget, kan saken din bli oversendt til en felles nasjonal klagenemd som behandler studentsaker. Denne klagenemden, kjent som “Felles klagenemd for behandling av klagesaker”, tar endelige avgjørelser. Det betyr at du ikke kan klage på deres avgjørelse. Les mer her om hvordan klagenemda fungerer i en fuskesaker på eksamen.

Mistenkt for juks ved UiT?

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir beskyldt for å ha brukt jukselapp under eksamen?

Hvis det blir reist sak om annullering av eksamen, har du rett til juridisk bistand fra en advokat. Det samme gjelder hvis det blir reist sak om utestenging. I henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-8 (5) har du rett til gratis advokatbistand ved mistanke om fusk på eksamen. Dette gjelder også for klagebehandlingen.

Dersom vedtak om utestenging opprettholdes av Felles klagenemd, har du fortsatt mulighet til å bringe saken inn for tingretten. Du har rett til å få dekket kostnadene knyttet til rettssaken, inkludert advokatutgifter, av studieinstitusjonen i henhold til universitets- og høyskoleloven.

Vi er her for å hjelpe deg

Det er viktig å være oppmerksom på at hele prosessen rundt anklager om bruk av jukselapp på eksamen er juridisk kompleks. Det anbefales sterkt å søke juridisk rådgivning for å sikre dine rettigheter og få nødvendig hjelp til å håndtere saken på en effektiv måte. Våre erfarne advokater står klare til å bistå deg gjennom hele prosessen, fra klagebehandling internt på studiestedet til eventuell rettssak.

Husk at det er viktig å ta anklager om fusk på alvor og håndtere saken på en riktig måte. Ved å være godt informert om dine rettigheter og prosessen som følger, kan du bedre håndtere anklagene og sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi håper at denne veiledningen har vært nyttig for deg. Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, nøl ikke med å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Lykke til med håndteringen av saken din!

Vanlige spørsmål

Hva betyr objektiv og subjektiv skyld i en fusk-situasjon?

Objektiv skyld innebærer en handling i strid med eksamensreglementet, mens subjektiv skyld krever at handlingen ble foretatt bevisst eller grovt uaktsomt.

Hva skjer hvis man blir funnet skyldig i bruk av jukselapp under eksamen?

Det kan medføre annullering av eksamen og/eller utestengelse fra institusjonen i opptil to semestre.

Hvordan håndteres en anklage om bruk av jukselapp under eksamen?

Anklagen behandles først ved utdanningsinstitusjonens egen klagenemd, deretter kan saken klages inn for en nasjonal klagenemd.

Hvilke rettigheter har en student anklaget for juks under eksamen?

Studenten har rett til juridisk bistand, rett til å klage, og i saker om utestengelse, rett til å ta saken til tingretten.

Kilder

NOU 2023:3 Ny lov om universiteter og høyskoler https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2020-3/KAPITTEL_24-3-4

Universitets- og høyskoleloven https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-04-01-15

Se kommentar 385 til 4-7 https://min.rettsdata.no/Dokument/gL20050401z2D15z2EzA74z2D7?noteid=gN20050401z2D15z2E379,gN20050401z2D15z2E385

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss