Mistenkt for juks ved USN – Universitetet i Sørøst-Norge

En student som er mistenkt for juks ved USN.

Om du som student er mistenkt for juks eller fusk ved Universitetet i Sørøst-Norge – USN – har du en rekke rettigheter etter loven. Herunder kan du ha rett til gratis advokatbistand om mistanken om fusk medfører risiko for utestengelse fra studier. Fusk kan medføre utestengelse fra studier i opptil ett år. Her kan du lese om dine viktigste rettigheter om du mistenkt for juks ved USN. 

Hva er juks eller fusk ved USN – Universitetet i Sørøst-Norge

USN har i sin studieforskrift listet opp forhold som kan utgjøre fusk eller juks. Listen under er ikke uttømmende, studenter må og se hen til USN sine nettsider, eksamensoppgave mv. for å avklare det eksakte regelverk ved aktuell eksamen eller arbeidskrav. Eksempler på fusk i medhold av studieforskriften § 8-8:

Forsøk på fusk anses og som fusk ved USN. 

Mistenkt for fusk ved OsloMet?

Rett til vederlagsfri advokat

USN er akkreditert etter Universitets- og høyskoleloven (uhl.). Det betyr at loven gjelder for USN, og naturligvis for alle studenter ved USN. I medhold av uhl. § 4-8 femte ledd har studenter rett til å få advokatutgiftene side dekket av USN på to vilkår. For det første så må det være reist sak for Nemnda for studentsaker. For det andre må mistanken og saksanlegget medføre at studenten risikerer å bli utestengt fra studiene dersom Nemnda for studentsaker finner at det er fusket. Det betyr med andre ord gratis advokat for studenten i de tilfeller lovens vilkår er oppfylt. 

Dersom vilkårene er oppfylt har studenter rett til bistand ved saksbehandlingen hos Nemnda for studentsaker ved USN, men også klagebehandling for Felles Klagenemnd og ev. domstolsprøving av vedtaket for tingretten. 

Omfanget av advokatbistand er etter loven begrenset til det USN anser som «rimelig og nødvendig». Dette innebærer etter vår erfaring sjelden noen utfordring, og det utgjør neppe noen utfordring for andre advokater med kompetanse og erfaring i saker om fusk heller. 

USN aksepterer direkte fakturering for bistanden vi yter studenter. Det innebærer at studenter ikke trenger å legge ut eller betale noen egenandel for advokatbistand. 

Andre rettigheter ved saksbehandling av mistanke om fusk

I tillegg til vederlagsfri advokatbistand har studenter også en rekke andre rettigheter etter både Universitets- og høyskoleloven – men også forvaltningsloven. De meste sentrale rettighetene er;

 • Rett til å motta veiledning iht. USN sin alminnelige veiledningsplikt, jf. fvl. § 11
 • Rett til  la seg bistå av advokat eller annen fullmektig, jf. fvl. § 12
 • Rett til gratis advokat om saken gjelder utestengelse, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd
 • Rett til at USN ivaretar sin taushetsplikt om saken, jf. fvl. § 13
 • Rett til forhåndsvarsel om vedtak med anledning til å uttale seg før vedtak om annullering og/eller utestengelse fattes, jf. fvl. § 16
 • Rett til at USN sørger for at saken er så godt opplyst som mulig, herunder også ved undersøkelser opp mot studentens anførsler, jf. fvl. § 17
 • Rett til nnsyn i saksdokumentene, jf. fvl. § 18
 • Rett til å klage på vedtak om annullering og/eller utestengelse, jf. fvl. § 28 og Universitets- og høyskoleloven § 5-1 femte ledd.
 • Rett til domstolsprøving av vedtak om bortvisning, skikkethetsvurdering og utestengelse, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-11

Merk at ovenstående rettigheter er grunnleggende rettigheter for saksbehandlingen til studieinstitusjoner som Universitetet i Sørøst-Norge. Brudd på disse rettighetene, som kan ha fått betydning for et vedtaks utforming kan medføre at vedtaket blir ugyldig i medhold av fvl. § 41.

Mistenkt for juks ved UiT?

Nyttige ressurser om du er mistenkt for fusk eller juks ved USN – Universitetet i Sørøst-Norge

Dersom det er oppstått mistanke om fusk eller juks på bakgrunn av eksamen, arbeidsoppgave eller annen tellede innlevering ved USN vil det kunne være nyttig å sette seg grundig inn i saksbehandlingen, rettigheter og sist men ikke minst eksamensregler ved USN. I tillegg til artikler her på studenthjelpen.no vil følgende kilder kunne være relevante;

Kontakt oss for uforpliktende saksvurdering

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gratis vurdering av saken din, enten du er mistenkt for juks eller fusk, utestengt for juks eller fusk eller annet relatert problem med din studieinstitusjon. Vi er eksperter på saker som gjelder mistanke om fusk, og vil raskt svare deg på hva vi kan bistå deg med, herunder om du har rett på gratis advokat. Alle henvendelser behandles for øvrig fortrolig.

Regler om selvplagiat ved de forskjellige studieinstitusjonene

Vanlige spørsmål

Hva skjer hvis man blir tatt for juks på eksamen ved USN?

Dersom en blir tatt for juks ved USN vil eksamenskontoret i samråd med faglærer, fakultet mv. undersøke forholdet og ev. sende saken til Nemnda for studentsaker for vurdering. Der kan studenter i tillegg til å få eksamen annullert bli utestengt fra studier i opptil ett år.

Hvordan fungerer plagiatkontroll ved USN?

Plagiatkontroll ved USN utføres med programvaren Ouriginal eller tilsvarende. Programmet har en stor database bestående av bl.a. tidligere innleveringer og internettkilder, og sammenligner dette med den innleverte eksamen. Av USN sin arbeidsbeskrivelse KS-7.1.1 fremgår det at 15% plagiat kan føre til utestengelse og annullering, men trolig kan også mindre plagiat medføre reaksjon.

Er det lov å samarbeide på hjemmeeksamen ved USN?

Hvilken grad av samarbeid som er lov ved hjemmeeksamen hos USN må utledes av emnebeskrivelse og ev. regler om hva som er tillatt på den aktuelle eksamen. På generelt grunnlag anses ulovlig samarbeid som fusk ved USN, og derfor må studenten sjekke hvilket samarbeid som er lovlig før ev. samarbeid finner sted for å unngå mistanke om fusk.

Har man rett på gratis advokat ved mistanke om fusk ved USN?

Man har rett til at USN dekker advokatkostnadene ved saken dersom er mistenkt for fusk, og sak om utestengelse pga. dette er reist ved USN sin nemnd for studentsaker. Tilsvarende gjelder om vedtak om utestengelse allerede er fattet, og studenten fortsatt har klage eller søksmålsretten i behold.

Hva er fusk eller juks ved USN?

Hva som er lovlig under eksamen eller arbeidskrav ved USN må utledes av eksamensreglementet i vid forstand. Dette vil fremgå av fagets emnesider og som regel av selve eksamensoppgaver etc. I tillegg bør det ses hen til studieforskriften til USN § 8-8 som lister opp eksempler på hva USN anser som fusk.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss