Er ChatGPT eller kunstig intelligens fusk om den brukes ved eksamen?

En student som lurer på om chtGPT eller kunstig intelligens regnes som fusk på eksamen.

ChatGPT, Azura AI, Google Bard med flere har i den senere tid tilgjengeliggjort Kunstig intelligens (KI) for allmenheten. Studenter som bruker slik kunstig intelligens ved utforming av eksamen eller annen tellende prøve risikerer å bli mistenkt for fusk. Vi forklarer deg hvorfor. 

Hør avataren vår Jonas oppsummere det viktigste fra denne artikkelen:

Er Chatgpt eller annen kunstig intelligens lovlig hjelpemiddel under eksamen?

Samtlige av landets studieinstitusjoner har egne regler for eksamen, arbeidskrav og andre tellende tekster som skal leveres som del av studiet. Samtlige har også regler for bruk av kilder, samt referering av kilder og referat. Så vidt vi kjenner til er det bare noen fåtall av studieinstitusjonene som eksplisitt forbyr bruk av kunstig intelligens under eksamen, men vår erfaring er at forbud mot dette jevnt over må utledes av de øvrige eksamensbestemmelsene som gjelder i landet eller den lokale studieinstitusjonen. 

Fellesregler mot ChatGPT og annen kunstig intelligens etter Universitets- og høgskoleloven 

Universitets- og høgskoleloven (uhl.) gjelder for alle studieinstitusjoner akkreditert etter loven. I praksis vil dette være alle universiteter og høgskoler som tilbyr regulære studiepoeng, og hvor studenten kan få stipend og studielån. 

Fuskebegrepet som fremgår av uhl. § 4-7 har ingen legaldefinisjon. Av forarbeid og rettspraksis kan vi imidlertid slutte at brudd på eksamensreglement som er egnet til å gi studentene en uberettiget fordel sammenlignet med medstudentene er hovedinnholdet i fuskebegrepet. Slik studenthjelpen.no vurderer saken er derfor ikke kunstig intelligens et forbudt hjelpemiddel etter uhl. § 4-7 alene, men studenter bør belage seg på at bruken er forbudt uavhengig av dette.

Studieinstitusjonene har iht. uhl. § 3-9 første ledd en plikt til å sørge for at 

«… kandidatens kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.»

Vi kan ikke se at direkte bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens til besvaring av eksamensoppgave arbeidskrav eller annet er egnet til å prøve studentens kunnskap og ferdighet på en betryggende måte. Da er det jo nettopp den kunstige intelligensen som blir prøvet, og ikke studenten. 

Derfor har studieinstitusjonene en plikt til å sørge for at slik bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens faktisk ikke finner sted, eller i det minste er forbudt etter institusjonens lokale eksamensregler. 

Lokale eksamensregler som fanger opp bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens har foreligget lenge, og det må antas at studieinstitusjonene oppdaterer og klargjør sitt regelverk jo mer relevant bruk av kunstig intelligens blir for studentene. 

Student fikk 135.000,- i erstatning for uriktig utestengelse

Kontroll av eksamensoppgaver og andre innleveringsoppgaver

I dag bruker studieinstitusjonene avansert programvare til å avdekke plagiat. Det er flere leverandører av slik programvare. Den programvaren som flest studieinstitusjoner bruker i dag er  Ouriginal (tidligere Urkund). Ouriginal tråler internett, oversetter kildene og har algoritmer som klarer å gjenkjenne plagiat selv når teksten er omskrevet og oversatt. Ouriginal har og interne databaser over tidligere innleverte eksamensbesvarelser og oppgaver. 

I den grad kunstig intelligens så som ChatGPT kun finner kilder, oversetter og omskriver kildene, så vil dette i enkelttilfeller kunne gi utslag i plagiatkontroll hos f.eks. Ouriginal.

Studieinstitusjonene har naturligvis økt fokus på utfordringer med studenter som leverer oppgaver skrevet av kunstig intelligens. Det er derfor nye funksjoner og nye avdekkingsmetoder som i dag anvendes i stadig større grad. 

Universitetet i Oslo publiserte 6. mars 2023 på sine nettsider for ansatte en veileder ved mistanke om bruk av Chatbot eller kunstig intelligens ved eksamensoppgave og lignende. Her oppfordres sensor til å kjøre tekstene gjennom analyseverktøy som med en viss sannsynlighet kan si om en tekst er datagenerert eller ikke: https://openai-openai-detector.hf.space/ .

Søkemotorgiganter som Google utvikler og tjenester for deteksjon av AI generert tekst.

Av dette kan en slutte at det allerede i dag foreligger teknologi som i en viss utstrekning kan avdekke om tekster er skrevet med kunstig intelligens eller av en student. Bruk av ChatGPT, chatbot eller annen kunstig intelligens kan avdekkes av studieinstitusjoner og medføre annullering og utestengelse, men teknologien er pr. april 2023 for ny til at dette er et gitt utfall av studieinstitusjonens kontroll.

Adgang til annullering av eksamen foreldes ikke

I medhold av Uhl. § 4-7 fjerde ledd foreldes ikke studieinstitusjonens adgang til å annullere eksamen. Av dette følger det at det foreligger en mulighet for studieinstitusjoner til å annullere eksamen et ubegrenset antall år etter at eksamensoppgave, master- eller bacheloroppgave er innlevert. 

Studenter som bruker kunstig intelligens i dag bør være klar over denne adgangen, ettersom bedre verktøy for detektering av data-generert tekst kan tilkomme på et senere tidspunkt og medføre annullering på bakgrunn av fusk selv om studiene er avsluttet. Dette har for øvrig skjedd mange tidligere, og før verktøy som kunstig intelligens ble alminneliggjort, se vår artikkel om plagiat her.

Bruk av chatGTP og kunstig intelligens ved landets største studieinstitusjoner

Rett til gratis advokat ved mistanke om fusk på grunn av ChatGPT, chatbot eller kunstig intelligens

Studenter som er anklaget eller mistenkt for fusk ved bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens har rett på vederlagsfri advokat om de pga. mistanken risikerer å bli utestengt fra studiene. Dette følger av Uhl. § 4-8 femte ledd. Studieinstitusjonen dekker studentens advokatutgifter fra sak om utestengelse er reist for studieinstitusjonens nemnd for studentsaker. 

Som beskrevet i denne artikkelen er ikke all bruk av kunstig intelligens ulovlig ifm. studiene, det beror på regelverket og den aktuelle bruk – om det har vært noen. Studenter som er mistenkt bør derfor få saken vurdert av eksperter på fuskesaker, og gjerne noen som har kunnskap om ChatGPT og annen kunstig intelligens og. 

Studenthjelpen.no behersker begge deler.

Kontakt oss hvis du er mistenkt for fusk

Det er uten forpliktelse å ta kontakt med oss. Vi har vårt hovedkontor i Oslo, men bistår med advokatbistand til enhver tid til studenter over hele landet som har blitt mistenkt for fusk. Vi kan svare deg på hvordan saksgangen er om du er mistenkt for fusk, hvordan saken din ligger an og hva vi ev. kan hjelpe deg med om vi påtar oss et oppdrag med å forsvare dine interesser der hvor du er mistenkt for fusk på grunn av kunstig intelligens eller andre forhold. 

Vi behandler og alle henvendelser fortrolig, ingen 3. part får kjennskap til den informasjon du deler med oss. 

Er bruk av ChatGPT ved eksamen fusk?

Direkte anvendelse av ChatGPT til å utforme eksamensbesvarelser eller andre prøver er hos de aller fleste av landets studieinstitusjoner å anse som fusk.

Er bruk av kunstig intelligens / chatbot ved eksamen fusk?

Direkte anvendelse av kunstig intelligens eller chatbot til å utforme eksamensbesvarelser eller andre prøver er hos de aller fleste av landets studieinstitusjoner å anse som fusk.

Hva er straffen for bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens ved eksamen?

Studenter som blir funnet å ha brukt ChatGPT eller annen kunstig intelligens i forbindelse med innlevering av eksamen eller prøve risikerer å få eksamen annullert og utestengelse i opptil ett år.

Hvordan avdekker skolen bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens?

Studieinstitusjonen bruker anti-plagiat programvare og øvrige analyseverktøy for å avdekke plagiat og datagenererte tekster. Teknologien er pr. april 2023 usikker.

Har man rett på gratis advokat ved mistanke om bruk av ChatGPT eller annen KI under eksamen?

Direkte bruk av ChatGPT og annen kunstig intelligens er normalt ulovlig ved utforming av eksamen og prøve. Såfremt studenten på grunn av slik mistanke risikerer utestengelse har studenten rett til å få advokatutgiftene dekket av studieinstitusjonene.

Kilde

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/institutter/isv/ressurssider-for-undervisere/kunstig-intelligens-og-fusk.html

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss