Bruk av chatGTP og kunstig intelligens ved landets største studieinstitusjoner

En lærer og studenter på en av landets største studieinstitusjoner demonstrerer bruk av chatGTP og kunstig intelligens i forbindelse med studie.

ChatGPT og annen kunstig intelligens ved NTNU

I NTNU sin lokale studieforskrift, Forskrift om studier ved NTNU § 6-4 første ledd gis eksempler på fusk hvorav særlig det tredje eksempelet lyder slik;

«presentere andres arbeid som sitt eget; plagiat, herunder manglende kildehenvisning og/ eller klar markering av sitat»

En eksamensoppgave skrevet av ChatGPT, Azura AI, Google Bard eller annen kunstig intelligens som er levert uten å referere til den benyttede KI må trolig anses å falle inn under eksempelet.

Videre er det naturligvis risiko for at KI selv utfører et plagiat uten kildehenvisning, og hvor studenten da leverer et skriftstykke med plagiat eller annen kildefeil som anses som fusk – selv om en skulle oppgi at KI er benyttet til besvarelsen.

Om en eksamensbesvarelse leveres med uttalelse om at hele besvarelsen er laget av KI har kandidaten i utgangspunktet ikke presentert arbeidet som sitt eget, og da vil ikke forholdet isolert sett passe på fuskeeksempelet inntatt i forskriften til NTNU. Kandidaten kan i slikt tilfelle neppe forvente å få en stående karakter heller, ettersom det er KI og ikke kandidaten som har skrevet teksten.

ChatGPT og kunstig intelligens ved UiO

Universitetet i Oslo har på sine nettsider redegjørelse for hva som anses som fusk og regler for bruk av kilder. De mest nærliggende to eksemplene er her;

 1. «lèt vere å gi opplysningar om kjelder eller gir opp fiktive kjelder»
 2. «gir inntrykk av at eksamenssvaret er meir sjølvstendig enn det faktisk er»

Kunstig intelligens vil selv kunne bli en kilde der hvor KI besvarer et spørsmål eller en oppgave som faktisk er unikt besvart av aktuell KI. For å være innenfor i eksempel 1 må derfor den anvendte KI oppgis som kilde.

Videre er det jo slik at svært mye av det innhold som genereres av kunstig intelligens er gjengivelse av andre tilgjengelige internettkilder, som er oversatt og omformulert. Om og i hvilken grad aktuell KI oppgir det i den genererte teksten er nok høyst variabelt, og neppe noe den gjør med mindre brukeren eksplisitt ber om dette. Derfor kan dette og bli et opphav til mistanke om fusk.

Det er videre en rekke eksempler på at kunstig intelligens er upresis og av og til beint frem farer med usannheter, hvilket og kan utgjøre risiko for at fiktive kilder kan bli oppgitt.

Eksempel nummer to fra UiO er en svært generell regel som kan favne flere ulike handlinger fra studentens side. Bruk av ChatGPT eller annen KI kan utvilsomt være egnet til å gi inntrykk av at eksamenssvaret er mer selvstendig enn det faktisk er, og det vil da komme an på graden av besvarelsen som i realiteten er besvart av ChatGPT eller annen KI. Du kan lese mer her dersom du er mistenkt for fusk ved UiO.

ChatGPT og kunstig intelligens ved OsloMet

Studieforskriften til OsloMet, Forskrift om studier m.m. ved OsloMet har i § 7-5 følgende regel som kan medføre at bruk av ChatGPT eller annen KI anses som fusk;

«b. å presentere andres arbeid som sitt eget

c. å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger»

Her vises det til hva som er skrevet om å presentere andres arbeid som sitt eget etter NTNU sine regler. I tillegg er det krav om «…tilstrekkelige…» kildehenvisninger. 

OsloMet sine regler om kildebruk og referering finner du bl.a. her. Uten å gå i dybden på OsloMet sine regler for kildebruk og referering er det grunn til å anta at manglende referering i alle fall kan utgjøre et relevant grunnlag for mistanke om fusk om KI benyttes uten å oppgis. 

Hva er plagiat?

ChatGPT og annen kunstig intelligens ved Handelshøyskolen BI

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved BI har regler om fusk i § 5-15. Bestemmelser som antas å ramme oppgaveskriving med ChatGPT eller annen KI er bl.a. andre og tredje ledd som lyder som følger;

«(2) For Handelshøyskolen BI gjelder i tillegg følgende bestemmelser:

a. Som fusk regnes brudd på bestemmelsene som fremgår i kapittel 5 i denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av denne, samt andre uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved vurderingen. Også handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, blir betraktet som fusk…»

«(3) Hovedområder som betraktes som fusk er: Bruk av eller tilgang til ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper, plagiat, selvplagiat og manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten fremstår som kandidatens egen.»

Studieforskriften til Handelshøyskolen BI har tre alternative hjemler som kan ramme tekster utarbeidet av kunstig intelligens som ChatGPT.

 1. «…forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved vurderingen…»

Denne hjemmelen er generell, og forutsetter nok at bruk av kunstig intelligens også er forbudt etter andre regler for eksamen.

 1. «…handlinger som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte…»

BI har ved denne hjemmelen inntatt sin forpliktelse til å sørge for forsvarlig prøving kandidatens ferdigheter som en bestemmelse om fusk, jf. Uhl. § 3-9 første ledd. Bestemmelsen forutsetter at studentene forstår at bruk av ChatGPT eller annen KI innebærer at deres ferdigheter ikke blir prøvet, og dette må en i alminnelighet anta at vil være tilfellet ved for eksempel hjemmeeksamen. 

 1. «…manglende eller feilaktig kildebruk slik at teksten fremstår som kandidatens egen…»

Manglende henvisning til KI og/eller kilder fra oppgaven kan rammes av denne bestemmelsen.

UiB – Universitet i Bergen

Universitetet i Bergen har på sine hjemmesider følgende aktuelle regler;

 • «Å ikke oppgi kilder
 • Å oppgi fiktive kilder
 • Å ikke klart markere gjengivelser fra andre som sitater (plagiat)
 • Å hente en besvarelse fra internett eller andre kilder og utgi den som sin egen.
 • Å bruke en besvarelse som helt eller delvis er laget av en annen person enn studenten selv»

Alle eksemplene kan være anvendelige på en eksamensoppgave generert av ChatGPT eller annen kunstig intelligens. 

UiT – Universitetet i Tromsø

I Forskrift om studier og eksamener ved UiT § 45 første ledd kan følgende hjemler medføre mistanke om fusk ved skriving av eksamensoppgave eller annen tellende prøve med kunstig intelligens;

«b. å presentere andres arbeid som sitt eget

c. å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger»

USN – Universitetet i Sørøst-Norge

I Forskrift om studier og eksamen ved USN § 8-8 andre ledd er kan følgende hjemler danne grunnlag for annullering og utestengelse på bakgrunn av fusk ved bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens;

«c. plagiering:

– presentere andres arbeid som sitt eget uten tilstrekkelig kildehenvisning

– presentere eget, tidligere arbeid som nytt arbeid uten å oppgi kilde

– manglende markering av sitat

– parafrasering ved å benytte seg av andres materiale, men selv bearbeide materialet i noen grad uten å oppgi kilde»

Høgskulen på Vestlandet

I Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 12-1 vil følgende bestemmelser medføre at kunstig intelligens som f.eks. ChatGPT kan anses som fusk;

«b. å legge fram andre sitt arbeid som sitt eige (plagiat).

c. å sitere kjelder eller på annan måte nytte kjelder i skriftlege arbeid utan tilstrekkelege kjeldetilvisingar (plagiat).

f. å tileigne seg fordelar ein ikkje har rett til ved eksamen eller kurs.»

Gratis advokat i fuskesaker

Høyskolen Kristiania

I studieforskriften, Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania § 4-9 første ledd heter det;

«(1) Handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn regnes som fusk. Det samme gjelder for handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. Eksempler på fusk fremkommer i gjeldende retningslinjer.»

Bestemmelsen antas å kunne medføre annullering og utestengelse for studenter som bruker kunstig intelligens til å utarbeide eksamen eller annen tellende oppgave. 

Bruk av ChatGPT og annen kunstig intelligens under eksamen eller tellende prøve medfører risiko for annullering og utestengelse på grunn av fusk

Vår gjennomgang av landets største studieinstitusjoner sine regelverk om fusk, som til sammen utdanner ca. 2/3 av landets studenter, viser at samtlige har regler som kan medføre annullering og utestengelse dersom studenten bruker kunstig intelligens som for eksempel ChatGPT, Azura AI eller Google Bard ved utforming av eksamen og andre tellende skrevne verk. 

Det innebærer ikke nødvendigvis at enhver bruk av kunstig intelligens er forbudt og kan medføre sanksjoner som annullering og utestengelse. Det vil måtte bero på en konkret vurdering av hvordan den kunstige intelligensen er brukt, kildehenvisningene som er gitt holdt opp mot aktuell studieinstitusjons konkrete regelverk for aktuell eksamen. 

Lovlig bruk av ChatGPT og annen kunstig intelligens

Med mindre studieinstitusjonen eksplisitt har forbudt bruk av kunstig intelligens må det formodentlig være lov å bruke teknologien som støtte i studiehverdagen.

Å for eksempel bruke ChatGPT til å finne kilder og informasjon kan ikke i seg selv utgjøre fusk. Om en student går til originalkildene og utarbeider sin oppgave på bakgrunn av originalkildene, og for øvrig følger studieinstitusjonens regler om kildebruk vil kunstig intelligens først og fremst tjene som en avansert søkemotor.

Det er først når tekstene som innleveres er generert at kunstig intelligens at studenter overtrer eller er i ferd med å overtre de regler som vanligvis gjelder for innlevering av eksamen og andre tellende skrevne oppgaver. 

Ta kontakt dersom du er mistenkt for fusk etter bruk av ChatGPT

Om du er mistenkt for fusk på bakgrunn av ChatGPT eller annen kunstig intelligens kan du kontakte oss for en vurdering av saken. Våre advokater har lang erfaring med saker som omhandler fusk. Vi har vårt hovedkontor i Oslo, men bistår studenter til en hver tid over hele landet. Ta kontakt i kontaktskjemaet nedenfor for en inntil 30 minutters gratis vurdering av din sak.

Er ChatGPT eller annen kunstig intelligens fusk ved NTNU?

Pr. 8. mai 2023 oppdaterte NTNU sitt regelverk og tilførte «Det er ikke tillatt å generere besvarelser ved hjelp av kunstig intelligens (Chat-GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse.» i sitt regelverk. Dette vil derfor anses som fusk ved NTNU.

Er ChatGPT eller annen kunstig intelligens fusk ved UiO?

UiO sitt eksamensreglement tilsier at bruk av kunstig intelligens til utarbeidelse av eksamen kan medføre at forholdet anses som fusk. Studenter oppfordres til å undersøke eksamensreglementet nøye før ev. bruk.

Er ChatGPT eller annen kunstig intelligens fusk ved OsloMet?

OsloMet sine regler for eksamen medfører at bruk av kunstig intelligens ved skriving av eksamen kan bli ansett for å være fusk.

Er ChatGPT eller annen kunstig intelligens fusk ved BI?

BI sitt eksamensreglement tilsier at bruk av kunstig intelligens under eksamen kan medføre at forholdet anses som fusk.

Er ChatGPT eller annen kunstig intelligens fusk ved UiB?

UiB sitt eksamensreglement tilsier at bruk av kunstig intelligens ifm. eksamen kan medføre mistanke om fusk.

Kilder

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/institutter/isv/ressurssider-for-undervisere/kunstig-intelligens-og-fusk.html

https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/

https://www.uib.no/studiekvalitet/77864/hva-er-fusk-og-hvilke-konsekvenser-f%25C3%25A5r-det%23eksempler-p-fusk

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss