Mistenkt for fusk ved NTNU?

En student som er mistenkt for fusk ved NTNU.

Dersom du er mistenkt for fusk ved NTNU, Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet, kan du ha rett på gratis advokatbistand. Vi går her gjennom de viktigste rettighetene for studenter som er mistenkt for fusk eller utestengt som følge av fusk.

Rett til gratis advokat ved NTNU

Alle studenter ved NTNU som er mistenkt for fusk og av den grunn risikerer utestengelse har rett til å få sine advokatutgifter dekket av NTNU. Dette er en viktig rettssikkerhetsgaranti for studenter, og fremgår av Universitets- og høgskoleloven (uhl.) § 4-8 femte ledd.

Retten til gratis advokat oppstår når sak om utestenging er reist. Det betyr i praksis når saksbehandler i sentral studieavdeling sender saken til NTUSs nemnd for studentsaker og innstiller utestengelse som en potensiell reaksjon mot studenten.

Studenten trenger ikke betale egenandel eller legge ut for bistanden, studenthjelpen.no og sikkert øvrige advokattjenester også fakturere NTNU direkte for den bistanden som ytes.

Studenten har ikke rett til uendelig med bistand betalt av NTNU, men rimelig og nødvendig bistand. Studenthjelpen.no er spesialisert innen studentsaker og leverer derfor høy kvalitet innenfor begrensningene som følger av uhl. §4-8 femte ledd.

Når en advokat først er engasjert kan studenten ha trygghet i at advokaten undersøker saken fra alle sider, og ivaretar studentens rettigheter etter uhl. og NTNU sine lokale forskrifter og retningslinjer.

Studentens rettigheter under saksbehandlingen ved NTNU

Av retningslinjene til NTNU pkt. 5 c følger det bl.a. at studenten har rett til;

• å bli varslet skriftlig og få uttale seg samt gjøres oppmerksom på retten til å benytte advokat

• å gjøre seg kjent med dokumentene i saken

• å be om møte med saksbehandler og/eller møte i NTNUs nemnd for studentsaker og gjøre rede for sitt syn på saken»

Merk at studenter ved NTNU som utgangspunkt ikke har rett på vederlagsfri advokat i sakens innledende fase, dvs. der hvor saksbehandler vurderer saken og om sak om fusk og utestengelse skal reises for NTNUs nemnd for studentsaker. Dersom man er usikker på om en har rett til gratis advokatbistand så kan studenthjelpen.no eller NTNUs saksbehandler kontaktes for avklaring av dette.

Skikkethetsvurdering

Hva som anses som fusk eller juks ved NTNU

NTNU har definert hva som anses som fusk, forsøk på fusk og medvirkning til fusk i sin lokale studieforskrift – Forskrift om studier ved NTNU § 6-4;

«§ 6-4.Fusk eller forsøk på fusk

(1) Fusk defineres som en opptreden i strid med NTNUs regelverk for eksamensavvikling, og som på en urettmessig måte kan føre til at kandidatens resultater blir vurdert bedre enn ellers.

Eksempler på slike tilfeller:

benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen eller prøve
– ureglementert bruk av tillatte hjelpemidler
presentere andres arbeid som sitt eget; plagiat, herunder manglende kildehenvisning og/ eller klar markering av sitat

– presentere eget tidligere arbeid uten referanse; selvplagiat
– ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper
– urettmessig å ha skaffet seg adgang til vurdering
– på andre måter handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved vurderingen eller i forbindelse med obligatoriske aktiviteter.»

Det fremgår videre at forsettlig medvirkning til fusk også anses som fusk, jf. forskriften § 6-4 andre ledd.

Ressurser for studenter ved NTNU

I tillegg til all informasjonen som finnes her på studenthjelpen.no har vi her samlet sammen de viktigste ressursene som er relevante for studenter ved NTNU, enten saken gjelder mistanke om juks eller annet.

Denne artikkelen er for ordens skyld oppdatert 26.04.23, og studenter oppfordres til å sjekke NTNU sine egne sider for ev. oppdateringer som ikke enda er fanget opp i denne artikkelen.

Kontakt oss for uforpliktende vurdering

Det koster ingenting å kontakte oss, og oppdragene vi tar for studenter ved NTNU dekkes så godt som alltid av NTNU. Det betyr at studenter ved NTNU eller andre steder alltid kan kontakte studenthjelpen.no og vite at tjenesten for dem er gratis med mindre noe annet eksplisitt og skriftlig skulle bli avtalt. Vi har lang erfaring og kompetanse med saker som omhander fusk og utestengelse, og vil kunne hjelpe deg med et best mulig og riktig utfall i sak hvor studenter på det ene eller andre grunnlag er mistenkt for fusk for eksamen.

Vi har for øvrig taushetsplikt, og alle henvendelser til oss behandles fortrolig.

Dersom du er mistenkt for fusk kan du lese mer om det i våre artikler her

Har man rett på gratis advokat ved fusk eller juks på NTNU?

Studenter ved NTNU har rett til å engasjere advokat for NTNU sin regning i saker som gjelder utestengelse på bakgrunn av mistanke om fusk. Retten gjelder fra sak om utestengelse er reist ved NTNUs nemnd for studentsaker og helt frem til domstolsprøving av vedtak i tingretten.

Bistår studenthjelpen.no studenter ved NTNU?

Studenthjelpen.no bistår ved sine advokater studenter i hele landet, herunder også NTNU. Vi bistår uavhengig av årsak, men som oftest på bakgrunn av mistanke om fusk, skikkethetsvurdering eller bortvisning.

Er det klokt å engasjere advokat om en er mistenkt for fusk ved NTNU?

Studenter ved NTNU og andre studiesteder har ingenting å tape på å engasjere advokat i saker hvor NTNU dekker advokatutgiftene på bakgrunn av mistanke om fusk eller annet. En advokat kjenner regelverket, og ivaretar studentens rettssikkerhet i prosessen.

Hva er straffen for fusk ved NTNU?

Studenter som blir funnet skyldige i fusk ved NTNU risikerer som alle andre studenter i Norge opptil ett år med utestengelse fra studier i tillegg til annullering av aktuell oppgave/eksamen. Utestengelsen gjelder NTNU og alle andre studieinstitusjoner under Universitets- og høyskoleloven.

Hva er behandlingstiden ved mistanke om fusk ved NTNU?

NTNU oppgir pr. 26.04.23 en behandlingstid på 4-6 måneder fra mistanke om fusk oppstår til NTNUs nemnd for studentsaker har avgjort saken.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss