Mistenkt for plagiat?

En student som er mistenkt for plagiat

Dersom du er student og er mistenkt for plagiat så kan du risikere både annullering av eksamen og utestengelse fra studiene. Plagiat anses som fusk ved alle landets Universiteter og høgskoler. Du har rett på gratis advokatbistand dersom saken din er sendt til klagenemnda, og en advokat kan hjelpe deg med å bli kvitt mistanken eller redusere reaksjonen mot deg. 

Hva er plagiat?

Plagiat er å ettergjøre eller kopiere andres skriftlige verk men samtidig utgi dette som om det var ditt eget. Det innebærer at en, uten å anerkjenne opprinnelig forfatter eller kilde, selv utarbeider en tekst og pretenderer at teksten er ens egen. I forskningsetikken er det tale om akademisk uredelighet. For den jevne student er det snakk om å opparbeide seg en uberettiget fordel ved å gjengi andres arbeid som sitt eget. 

I saker hvor studenter er mistenkt for fusk så er det typisk en av tre alternativer. Studenten kan ha slurvet med kildehenvisningene, det er rett og slett gjort for dårlig arbeid med å gjengi hvor informasjonen stammer fra. Andre ganger så kan studenten ha brukt for eksempel tidligere eksamensbesvarelse som inspirasjon for sin egen besvarelse, og så har en kommet kildeoppgaven for nær. Det siste typisk eksemplet er at kandidaten faktisk har plagiert, dvs. med vilje omskrevet andre verk og presentert det som sitt eget. Sistnevnte ser vi ofte hos studenter som akkurat har begynt å studere, og som feilaktig tror at denne måten å arbeide på er akseptert ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Mistenkt for ulovlig hjelpemiddel under eksamen?

Hvordan avdekkes plagiat?

Alle landets Universiteter og høgskoler bruker i dag programvare for deteksjon av plagiat. Dette er automatiserte programmer som leter etter tekstlikheter mellom innlevert eksamen eller oppgave, og som sammenligner denne mot programmets database. I databasen ligger gjerne tidligere innleverte eksamener og oppgaver, og i tillegg så «scrubber» programmet internett slik at teksten gjerne blir sammenlignet med internett-kilder også. Det er flere programmer som er i bruk, men det dominerende program i dag er Ouriginal. 

Plagiatprogramvaren er i dag så bra at den også detekterer omskrivninger. Dvs. at dersom en student skriver om en annens eksamensoppgave ved å bytte ut enkeltord, eller stokke om på setningene, så vil programvaren oppdage dette og gi utslag. 

Dersom det avdekkes høy tekstlikhet vil Universitetet eller høgskolen motta en rapport, og denne rapporten vil typisk være gjenstand for en manuell og menneskelig vurdering. 

Dersom denne plagiatvurderingen ender i konklusjon om at det foreligger plagiat vil utdanningsinstitusjonen opprette sak mot studenten, og studenten er da i risiko for å bli anklaget for fusk, herunder med risiko for annullering og utestengelse. 

Tekstsammenfall er ikke det samme som plagiat

Plagiatprogramvare som Ouriginal finner tekstsammenfall – ikke plagiat. For eksempel så vil en eksamen eller oppgave med mye referanser eller parafrasering få et høyt tekstsammenfall. Dersom kildene er oppgitt på foreskrevet måte vil ikke dette resultere i mistanke om fusk. 

Det er derfor behov for en manuell vurdering av de rapportene som genereres av Ouriginal og tilsvarende plagiatprogramvare.

Gjennomgående er studiestedene gode på dette, men det hender at saksbehandlerne til de lokale klagenemndene i for stor grad lener seg på rapportene fra plagiatprogramvaren eller Ouriginal. Ofte legges det stor vekt på hvor mange prosent / % av oppgaven som har tekstsammenfall. Den prosentvise andelen tekstsammenfall blir da brukt som argument eller moment for at det foreligger fusk. 

Hva skal du gjøre om du er mistenkt for plagiat?

Om saken er oversendt klagenemnda så bør du begynne med å engasjere en advokat. Dere kan sammen finne veien, og veien er ulik fra sak til sak. Generelt så må det undersøkes om tekstsammenfallet er et plagiat, dvs. det må forestås en uavhengig plagiatvurdering. 

Plagiatvurdering

Plagiatvurdering er å vurdere om tekstlig sammenfall også er et plagiat. Som nevnt innledningsvis er dette en vurdering med utgangspunkt i om teksten har brukt andres tekst – uten å anerkjenne originalkilden. Vurderingen er forholdsvis kompleks og vil regelmessig bestå av følgende momenter;

 1. Sammenligning av innlevert tekst med originaltekst
 2. Foreligger det kildehenvisninger?
 3. Foreligger det generisk og/eller akademisk språk som medfører høyt tekstsammenfall – uten at dette nødvendigvis er plagiat.

Mistenkt for selvplagiat?

Plagiat er ikke alltid fusk

Selv om plagiat foreligger innebærer ikke dette nødvendigvis at forholdet er å anse som fusk. De fleste studiesteder vil akseptere tekstsammenfall – og dermed potensielt plagiat – i en viss utstrekning før det innledes sak hvor studentene mistenkes for fusk. Nettopp derfor er plagiatvurderingen så viktig, da det ofte kan foreligge høyere tekstsammenfall enn hva som kan sies å utgjøre plagiat

Uerfarne studenter kan lettere begå plagiat

Uerfarne studenter er ikke enda trent i og opplært i korrekt skrivemåte og kildehenvisning. Vi ser derfor en trend i at førsteårsstudenter oftere enn mer erfarne studenter blir mistenkt for fusk på grunn av plagiat. Heldigvis for førsteårsstudentene foreligger det pr. tid forvaltningspraksis som taler for nedsatt reaksjon mot førsteårsstudenter som pga. akademisk umodenhet utilsiktet fusker ved plagiat. 

Bruk advokat om du er mistenkt for fusk på grunn av plagiat

Du har rett på advokatbistand dekket av studieinstitusjonen fra det tidspunkt saken er sendt over til den lokale klagenemnda for vurdering. Det er derfor gratis å få en faglig ekspert på studenthjelpen.no til å vurdere saken, og fremme ditt standpunkt. For deg som student er bistanden kostnadsfri. Våre advokater har erfaring med saker som gjelder mistanke om fusk og vil veilede deg gjennom hele prosessen.

Vi hører gjerne fra deg, det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for å høre hva vi kan bistå deg med.

Du kan også lese våre artikler om utestengelse her

Hva innebærer det å være mistenkt for fusk?

Det innebærer at studieinstitusjonen tror du har fusket under eksamen eller oppgave.

Hva betyr fusk?

Fusk innebærer i henhold til Univeristets- og høgskoleloven at en student har oppnådd eller har forsøkt å oppnå en uberettiget fordel sammenlignet med medstudenter ved avlegging av eksamen, prøve eller oppgave.

Hva kan skje om du blir mistenkt for fusk?

Den som blir mistenkt for fusk kan få sin eksamen/oppgave annullert, og i tillegg bli utestengt fra studier i opptil ett år.

Hva betyr det at eksamen blir annullert?

Dersom eksamen blir annullert innebærer det for det første at du ikke får noen tellende karakter i faget, dernest vil den annullerte eksamen telle som et eksamensforsøk.

Hva betyr det at man er blitt utestengt?

Det betyr at man mister sin rett til å studere på bl.a. Universiteter og Høgskoler i Norge. Man kan ikke få opptak til studiet, følge undervisning og/eller levere eksamen.

Hva er plagiat?

Det omtales som plagiat når noen har gjengitt andres verk / tekst uten å anerkjenne kilden.

Er advokathjelp gratis hvis man er mistenkt for fusk?

Dersom du risikerer utestengelse vil advokatbistand være gratis i den forstand at studenten ikke selv betaler for bistanden. Det er studieinstitusjonen som betaler for bistanden.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss