Kan man miste studentboligen ved utestengelse etter fusk?

En student som er utestengt etter fusk å lurer på om hun mister studentboligen

Man kan miste retten til studentboligen dersom man blir utestengt fra studer på grunn av fusk. Tilbydere av studentboliger har ofte vilkår om studieprogresjon og/eller studierett. Å miste bopelen kan derfor bli en konsekvens av mistanke om fusk dersom det ender med utestengelse. Under ser vi nærmere på vilkårene til noen sentrale tilbydere av studentboliger.

Studentbolig i Studentsamskipnaden SIO

I reglement for tildeling av studentboliger i Studentsamskipnaden SIO ikraftsatt 01.04.22 § 3 heter det;

«Søknadsberettigede er studenter ved et av SiOs læresteder og som har studiet som sin hovedbeskjeftigelse i den oppgitte leieperioden.

Søkeren må ha minimum 50 prosent studieprogresjon i den oppgitte leieperioden og må, på oppfordring, kunne dokumentere dette. Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt.»

Link: https://www.sio.no/bolig/husleie-og-kontrakt/_attachment/14847?_ts=17fc143c78f&download=true

Utgangspunktet for leieforholdet er altså en aktiv studierett og minimum 50% studieprogresjon. Ingen av delene er forenelige med å være utestengt, all den tid en da ikke har studierett og ingen mulighet for studieprogresjon. Det er derfor klart at en utesteng student som utgangspunkt ikke møter kriteriene for å leie bopelen. Det fremgår likevel at det er adgang til en særskilt behandling, så her vil det være adgang til å søke om å beholde leiligheten til utestengelsen er over. 

Studentsamskipnaden på Vestlandet – Sammen

I tildelingsreglementetet til Sammen § 2 fremgår følgende;

«Søknadsberettiget er studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Sammen og som har betalt semesteravgiften. Studenter som planlegger å studere ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Sammen kan også søke.»

Link: https://www.sammen.no/no/bergen/bolig/dokumenter/tildelingsreglement-sammen_gyldig-fra-01-02-18.pdf

Utgangspunktet for leieforholdet er for det første at en er student. Dette er ikke tilfellet om en er utestengt. Videre følger det at en må ha betalt semesteravgiften. Det er ikke mulig for utestengte studenter å semesterregistrere seg og betale studentavgiften. 

Boligene hos Sammen tildeles på årlig basis. Utestengte studenter vil ikke få fornyet sitt leieforhold dersom utestengelsesperioden ligger i tidelingsperioden.

Hva er plagiat?

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Nettsidene til SSN innehar kopi av leiekontrakten som de bruker ved utleie av studentboliger. I leiekontrakten heter det i § 3;

Ǥ3 Forutsetninger for leieforholdet

Leiekontrakten skal dekke leietakers boligbehov i leieperioden.

Forutsetningen for leieforholdet er at leietaker er student ved Universitetet i Sørøst-Norge, Politihøgskolen i Stavern, Fagskolen i Viken eller Fagskolen i Vestfold og Telemark. Leietaker plikter straks å melde fra til utleier om denne forutsetning ikke lenger er til stede. Om leietaker ikke lenger følger sitt studie innen normert studieprogresjon, vil utleier kunne si opp leieforholdet med 3 – tre – måneders varsel.»

Link: https://www.ssn.no/bolig/innholdet-i-leiekontrakten

Her fremgår det at studenten straks plikter å si fra dersom en ikke lenger er student, hvilket er tilfellet om en er utestengt fra studiene. Deretter fremgår det at utleier, dvs. SSN, kan si opp leieforholdet med tre måneders varsel. 

Forutsetningen for leieforholdet brister altså på den bakgrunn at en ikke lenger er student, og SSN har berettiget seg en særskilt oppsigelsesadgang for slike tilfeller. Det er derfor klart at en utestengt student med leieforhold i SSN risiker å miste sin bopel ved utestengelse. 

Konklusjon – man kan miste studentboligen ved utestengelse

Ovenstående gjennomgang dekker på ingen måte de totale tilbydere av studentboliger i Norge, men vi ser en klar trend i at det er en forutsetning for leieforholdet at en er student. Studentstatusen mister man ved utestengelse. Det er ulikheter hva gjelder plikt til å opplyse om endring i studentstatusen, men på generelt grunnlag kan en konstatere at boretten til studentboligen er i fare om en er utestengt.

Dersom du er mistenkt for fusk

Dersom du er mistenkt for fusk risikerer du både annullering av eksamen/oppgave, men også utestengelse og kanskje også å miste studentboligen din. Dersom du risikerer utestengelse, har du rett på gratis advokatbistand. Studieinstitusjonen betaler dine advokatutgifter. Du bør da kontakte advokat som kan bistå deg, herunder forsøke å unngå at det reageres med utestengelse i din sak.

Dersom du allerede er utestengt etter mistanke om fusk

Om du ikke har engasjert noen advokat på dette stadiumet av saken er det likevel ikke for sent. Kontakt en advokat som kan hjelpe deg videre i saken, herunder klage på vedtaket og ev. vurdere søksmål.

Mistenkt for plagiat?

Hva kan man gjøre i forhold til utleier?

Det vanlige i saker om fusk og utestengelse er at utestengelsen iverksettes umiddelbart. I dette ligger at studenten mister studieretten nær sagt samtidig med at vedtak om utestengelse er fattet. Imidlertid er ikke endelig utfall avklart. Dersom vedtaket påklages er det med andre ord en aktiv klagesak på gang, og utfallet av saken vet en ikke før saken er ferdigbehandlet – enten i Felles Klagenemnd eller av domstolen. 

I den grad man må informere utleier om situasjonen vil det kunne være relevant å opplyse om at det er en uavklart og omtvistet sak hvor utfallet ikke enda er gitt. Situasjonen er jo den at studenten faktisk har mistet sin nåværende studierett uten at det er avklart om situasjonen er permanent i den forstand at vedtaket står seg. 

Gratis advokathjelp

I saker som dette har du rett til gratis advokathjelp fra saken er oversendt til klagenemnda. Nå du har rett til gratis advokathjelp innebærer det i denne sammenheng at du ikke betaler, men at studieinstitusjonen du er tilknyttet gjør det. Studieinstitusjonen betaler dine rimelige og nødvendige advokatutgifter ved saken. Hva som er rimelig og nødvendig varierer fra sak til sak, men hos oss betaler du uansett ikke noen egenandel. Denne retten gjelder til og med behandling av saken i tingretten.

Kontakt oss for advokathjelp

Dersom du har spørsmål, eller lurer på hva og hvordan advokatene kan hjelpe deg er det bare å ta kontakt med oss på studenthjelpen.no. Vi tar aldri betalt før vi har avtalt et oppdrag. Våre advokater har erfaring med sakstypen og vil raskt avklare hva vi kan bistå med.

Les om erstatning for urettmessig utestengelse her

Kan man miste studentboligen dersom en er utesteng etter fusk?

De fleste tilbydere av studentboliger har forutsetning om aktive studier som vilkår for borett. Det betyr at utestengte studenter risiker å miste retten til å fortsette i leieforholdet ved utestengelse.

Hva er utestengelse?

Utestengelse i medhold av Universitets- og høyskoleloven innebærer at en mister retten til å studere ved Universiteteter og høyskoler i Norge. Tap av studierett innebærer tap av rett til å følge undervisning og ta eksamen.

Har man rett på gratis advokat?

Studenter har krav på å få sine saksutgifter dekket dersom de er mistenkt for fusk, og forholdet er av en slik art at studenten også risiker å bli utestengt. Nåværende praksis er at studieinstitusjonene faktureres direkte for denne bistanden, og ingen betaling eller egenandel tilkommer studenten.

Hva er vilkårene for å bli utestengt for fusk?

Det må foreligge et brudd på en regel som er definert som fusk, kjent som det objektive fuskevilkår. For eksempel ulovlig hjelpemiddel som mobiltelefon medbrakt på eksamen. Dernest må det foreligge subjektiv skyld, dvs. om studenten forsettlig eller grovt uaktsomt tok en mobiltelefon med seg til eksamen. Dersom de to vilkårene er oppfylt vil det være risiko for både annullering av eksamen og utestengelse.

Hva er mine rettigheter som utestengt student?

Du har ingen studentrettigheter som utestengt. Men du kan ha rett til å angripe vedtak om utestengelse, herunder bestride utestengelsen. Her gjelder det klage- og søksmålsfrister som må overholdes. Kontakt advokat for bistand i dette.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss